Abstract checker

*ตรวจเฉพาะปีการศึกษา 2562 (2019) ถึงปัจจุบัน

(แนบไฟล์ .pdf เท่านั้น เฉพาะหน้า Abstract)

Attach pdf files only and abstract pages only.

 

บันทึกการส่งไฟล์รอบแรก

(อัพเดทผล วันอังคาร ตอนเที่ยง)

วันที่
ชื่อ
รหัสนักศึกษา
ลิ้งค์ไฟล์
[[ ความคืบหน้า >>
13/5/2021, 23:12:12Chakit Sripapet6005500015https://drive.google.com/file/d/148ALlZs0lEGrePALHLbDqNsg_bRQO7fw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zKp-gAnM5HANDgum1ChynXE32dfX24el/view?usp=sharing
13/5/2021, 23:14:49Antika and Pitchaya6004300031 6004300119https://drive.google.com/file/d/1qrSf-ECLgBQlrelCIKV1tMqITqLLJOQO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eqnCcfaXrJcsOTrEyEtv2dqs1fcsmvTg/view?usp=sharing
14/5/2021, 17:29:27Nadtawat khotnam 6003100017https://drive.google.com/file/d/1kCiNTT9KVNG4N6OQrUdS3hv2pIGsSkEH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Kw4aILTcml6dDW7RoEmiyjaKDEVWCDpA/view?usp=sharing
15/5/2021, 17:54:28visuwat khantong6217210008https://drive.google.com/file/d/1DjU2s3I5vX5tYQBGsCqTomeV4wQ_Ii92/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-qsb5rNd2UAmYhE5Y-1MkWmVjhAhRgTv/view?usp=sharing
18/5/2021, 14:25:22Warisorn Mouengsiri5906400022https://drive.google.com/file/d/1o1E9ZewupEdZ0Fuo6AVY3vRhZunpyPqk/view?usp=drivesdkส่งเอกสารมาผิด กรุณาส่ง Abstract มาใหม่
18/5/2021, 21:54:54Nuchcnanad Malihual6124220001https://drive.google.com/file/d/1dpq0A9wxEejpK1K-2PkaDg8Gp69QUKe_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1D-6LU4-PUYWJeLLSXI8yZZBxMBLfLj_F/view?usp=sharing
20/5/2021, 13:34:27Onaburekhalen Abumere Jackson5917193020https://drive.google.com/file/d/1Rw81wIzFpu5NUC0V-YxV4ALjHhyyIXN1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1x3TMenhXiszm0pM4uCTE9HO0rlUwViID/view?usp=sharing
20/5/2021, 13:37:32Onaburekhalen Moses Oriabiojie5917193021https://drive.google.com/file/d/1Ot0R8MVaHEEQRXJ7tR9Wq3ZvS_UbpBtI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1D-bMJkJGG9Aly6oOwE-S9tN_nD8zXwk2/view?usp=sharing
21/5/2021, 14:46:25Thanarak Suksawat6104300158https://drive.google.com/file/d/1drPYYkVK96ekpVqtvnFac9QWDe8DgTRC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CyHz0cIy-GcmZZ5dAwrdRbB1I-_-jhq1/view?usp=sharing
21/5/2021, 15:31:18Sutep Phoinhom 6003500005https://drive.google.com/file/d/1ExkcmXMgeqk9jQA_5Tmz7FhhazfjslmX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CqKs2mswzwzJTAjychgFyrlzVNe2ZMNz/view?usp=sharing
22/5/2021, 16:32:40Watit saetiew5806400012https://drive.google.com/file/d/1pXP_NAtqmvoFNEKTic26ImgMN_Go8TFA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CewxAdRFn1cK1tnkRzVyZQt366ZYEn-4/view?usp=sharing
24/5/2021, 1:01:58Apinya Nualkarjang6006400002https://drive.google.com/file/d/12k71hufexcUqP4npoNfgek1Fb379icDG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FDaleNme8J1M55VVaGuSaJ8v_4x8N_p0/view?usp=sharing
24/5/2021, 17:51:06youtthasart arjhan6006400009https://drive.google.com/file/d/1U8ApWnb5jWtslPXRfHnInhj1k7Zc0j5I/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJ7ufbjfLBE9nDK9suDR4xO1cXiXWCLG/view?usp=sharing
25/5/2021, 17:16:39Warisorn Mouengsiri5906400022https://drive.google.com/file/d/1VsFC2nHPuFCeHyTuVz1n_gc5XAw85wS4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJUOi7gj-ytBL-dvKaicih3Nd6r-8GAb/view?usp=sharing
25/5/2021, 18:22:29Dorcas Tongna Mutfwang5917810002https://drive.google.com/file/d/11rmrEO0SCPmQTsFcmkTbEZA98RjuiRTo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FEerU-0zmWWY6QyUCERVwnP81W6NDM9Z/view?usp=sharing
26/5/2021, 20:35:46Khanchai Seesod6006400008https://drive.google.com/file/d/13qCdl4YhaJVB8Wk7y4AUURYNx0f6gpIB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FH5iB1FwUMsxQ2RIcgGUpCD0iiKRiOtX/view?usp=sharing
27/5/2021, 11:23:20นางสาวสิริจรรยา จำปาแดง5802100002https://drive.google.com/file/d/1BEKCotEM06ap6z0rhR2jq-pn_O9wZtJB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJpA5ale3Pe4mKCsPVVAzijddw2UMX__/view?usp=sharing
27/5/2021, 16:54:02Ratthanan Konphewlert6002200009https://drive.google.com/file/d/1jxY2Y9eePogW77nR6gRWR80mFBHMdsGG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17MhRDCi-rwZVPEZ_6uwrr7-C0Fu66KhY/view?usp=sharing
29/5/2021, 0:33:24Atikarn Phromchan5906400038https://drive.google.com/file/d/1Kjx-UWxd-7vHhR-voLha6MDAFNFO17rz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1utfqlykXZgqefk43Lc3dSh7dVgUGzklQ/view?usp=sharing
29/5/2021, 9:26:49Chutikarn Kusonsapang 5906400025https://drive.google.com/file/d/1ppm7EL1Rzurzrd7mEwA7Wznp6rHEMHxG/view?usp=drivesdkผ่านรอบแรกเลย มารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/5/2021, 13:47:40supakorn kultontiwanich6102200003https://drive.google.com/file/d/1YIff7GdKWy19z8IQxE1I11NoiEgiMqq4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11jrs4XHfvwaMC7bQHyO1jqmjO7IXaVbY/view?usp=sharing
29/5/2021, 13:58:52Chanchai Ounmanee6102200008https://drive.google.com/file/d/1S2lP2e1T2Gb2k8oX4jrraBF-HawIFhfl/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kThb_Pdc8VGFRxpybAakZvThgAcJAV-r/view?usp=sharing
29/5/2021, 14:11:44Pareploy pandoneg5906400003https://drive.google.com/file/d/1T09IGzqphZVtuGkTwsvEn6ASfHbIpcaj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XjWGG-qCugsmuKvFuqK4NUTGGFdb82bG/view?usp=sharing
29/5/2021, 14:13:30Nopanut Phetkaew6002200013https://drive.google.com/file/d/1yrmgDVPOSQ5wkvO082t_UrGOTktfdiSu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sKo50RSNe5t-yZdtbP1yHQJJ_zjrj8lq/view?usp=sharing
29/5/2021, 14:36:06Naridsara Meesub6006400003https://drive.google.com/file/d/1lzGaV8Jjf6LJxg0a2QrtfPInUIUvzCQa/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Gt_ZkKnbqRcfM0cnNiY3QDLh_dSxwffs/view?usp=sharing
29/5/2021, 15:35:54Maneewan Thapnakok6006400001https://drive.google.com/file/d/1NdKw815huwXEnq8MrLjjLtmKweGU7vFy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gHAKN5jxK4gW8uT_hKzWY4b2Y8Q-RqUe/view?usp=sharing
30/5/2021, 2:33:14สุนิตย์ตา ขุนตาล6102200019https://drive.google.com/file/d/1GSXquKFHjmyD9oRB__4RW9xNEFoqDPx1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HzM5_S7xIA3hqNKIlCF5dD7CwJnbFgAA/view?usp=sharing
30/5/2021, 11:55:30กมลขนก หนูช่วย5804300437https://drive.google.com/file/d/1TKTNvlYZHT2hh5tEBi83nfhZ0UeITRNZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UVTpMEKPPOm5ahutBE9ZUkEO1Q-MRP0U/view?usp=sharing
30/5/2021, 12:14:10Nonthakon Keadkamchonsakul6004300028https://drive.google.com/file/d/1WpS_oTJtj-MG-dX_JzE8NEi8MB7UyrUw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12Ov2A1xGPJc4uCvrMZh6SJ6oywBuEcBt/view?usp=sharing
31/5/2021, 9:35:55Sudarat Kanyalert5906420002https://drive.google.com/file/d/1uRvaIBN1pDTwruG0A__t–QpV2lkCO_-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16IbJdIN2O8uGyqT-8EDJn_VnE8vRLpHa/view?usp=sharing
31/5/2021, 9:38:12Krittamet Charronerune5902200002https://drive.google.com/file/d/1Zla3g2jMFNNunM-pPLBjcxa4fTK41i8I/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jvgnvgi2ECHi_9u0wlFX3eW5WYERftaO/view?usp=sharing
31/5/2021, 10:19:14Sathikorn Saneewong5902200010https://drive.google.com/file/d/12rdLVQ7MdwshjeLwgJCgOUTjXf0Z19uR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hdvMAbA8LLOODoqMo6Byrm2LrI3rmhfs/view?usp=sharing
31/5/2021, 12:41:45Thana Boonnak Anawin Watsuepthaeo Jannaporn Thangratpongampai 6004300091 6004300082 6004300083https://drive.google.com/file/d/10H1OejHFo0l04XwOy7ui_zE8nZs0fbWX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JAoBolse90lfyF45F-33YdNGWjZ_CP1V/view?usp=sharing
31/5/2021, 15:15:47นายพริษฐ์ เผือกพิพัฒน์5902200006https://drive.google.com/file/d/1atjm31TDv51M-yhRcGhl4pJWjXd6hQWt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ufKcgCo1BQK5VqFOhKlkCs3t1ytBMUfy/view?usp=sharing
31/5/2021, 18:59:22Varissara Paesaman6104300123https://drive.google.com/file/d/194YW-uq8t3hpD1hCGW7VVFKuH3QRtXwn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pUynnYCfLg6OSGXHiuE7jj921Iy8uIA8/view?usp=sharing
1/6/2021, 15:46:03นายปภาวิน ศรีพล6117210004https://drive.google.com/file/d/1l3niYvebHt481Fyb-hwRn2ktkfNb5we3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jC4-hM_Idy_E2bqQRvNAUOGBdf4rP2PG/view?usp=sharing
1/6/2021, 17:28:09พิมพ์วรีย์ บุญสร้าง6102200001https://drive.google.com/file/d/1tV4AUxAjuHIoEzi5L4b64HbkW-xiDuDF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16UznzPDVgFKzSXrXTTJMTyTBrEvgH3ZY/view?usp=sharing
1/6/2021, 23:56:03อนุธิดา แซ่เจิ้ง6106400012https://drive.google.com/file/d/1bcz3_4l3bTbsad4SrcTMBN_1Y6RGI1gv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IFAcWhETFhLBRQfz8hc8Xf-5UWPiePS6/view?usp=sharing
2/6/2021, 21:32:50นาย สุวัฒน์ นิตย์กลาง6121100004https://drive.google.com/file/d/1-DU8jRmn3RZEjmGemzAInwLzDx93vMHK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bG8LeyXoQ2wn3F-g9-GUJRifR_fwxcHO/view?usp=sharing
2/6/2021, 22:19:01Weerapat Suvarach6021100010https://drive.google.com/file/d/1CEGNQHdKdlGSfB-gZCpE0MkTDu3KtqRC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13qFNMcCjoRbfwXJQVaokkCq-GaXSl3l-/view?usp=sharing
4/6/2021, 11:37:03นาย ภูวนัส ยนตรกิจ6004300251https://drive.google.com/file/d/12mU-gY8c9wyYL7707kRDpXjoiw3YI-F5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Jm2yfBQpu0pVNAdwG3rl6uH0NiZhpcja/view?usp=sharing
5/6/2021, 0:02:37Sarinda Chanpanet 6004300222https://drive.google.com/file/d/1pDm4Nm124PiTAx69KYschCGAjczz130L/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lrj-d8hPZze_9Dw9gm82jPHPXmt7eVN3/view?usp=sharing
5/6/2021, 11:51:15Thitipan Srisupol6004640020https://drive.google.com/file/d/1OwBgCKFWHk_EyUrz9rBZneZfhx-n1a4f/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11ZTxs_KfGGHtxNrl8xGjNq-CZ23QLMLU/view?usp=sharing
5/6/2021, 14:10:45Theeraphong Naonim6111100011https://drive.google.com/file/d/1wagaV-AyG05i7IYcoRLUjMKOBm1BQ2RP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PSwI9b62bzmtysVYQs56FNR4hhHdkAkG/view?usp=sharing
5/6/2021, 14:14:04Wisanu Keawpuang6111100002https://drive.google.com/file/d/1SoKSPj6Po-LbRs0eEXr1lAKKdWfr8NAp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pWROz0FbMdsDJG8UsPzK8OoYCmTnD2g2/view?usp=sharing
6/6/2021, 2:51:39พีรญา ซ้ายอ่อน6005200016https://drive.google.com/file/d/1NNpFHWvQWI1SERo3N4oPxECpJdpiicQI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CLQIVd2HGm3pVe3pr0ebRCmyCCwJjPK5/view?usp=sharing
6/6/2021, 3:02:15ธีรภัทร เจริญรักษ์6005200014https://drive.google.com/file/d/1zecI3b23gZLjjJUY8halyAWS6RtBcwFv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sw_3d6Yu-0Xtr1uVuahlmky4TBdZ69xP/view?usp=sharing
8/6/2021, 16:09:01Kobkarn Krobngoen6005500010https://drive.google.com/file/d/1MZUZFBQyMA2SIMim5xHWRHkSaGiDAGFX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1U4mI9X69tZz33J7AxsqLlfRlUpFVWZ-b/view?usp=sharing
8/6/2021, 16:12:45Arnuparp Arphasataya6005500021https://drive.google.com/file/d/1NOI8ZgCYzOid6V3kTB4v9_YhEfObd8Er/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YNoD_0f9KX3PJwj5PE1tNh_WeK5K6cDo/view?usp=sharing
8/6/2021, 19:30:54นาย ภูวนัส ยนตรกิจ6004300251https://drive.google.com/file/d/1z9m530MRby_jDDHnFUdMUKoTwFLndSaf/view?usp=drivesdk
9/6/2021, 0:50:47พิธา หนังสือ6005500023https://drive.google.com/file/d/1DtTT-8S94jZ9ds3jFn0pjbgjfRmZ6JxG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VHpSEwfuTblLZd4IZRjHCGfhLSLPzCQG/view?usp=sharing
9/6/2021, 13:14:31พิมพ์วรีย์ บุญสร้าง6102200001https://drive.google.com/file/d/1scV-ESW7OXYBtHGKREsm3sKa_t_6TqvA/view?usp=drivesdkผ่านรอบแรก กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/6/2021, 13:37:58ชนนท์ คงโครัตน์5804600064https://drive.google.com/file/d/1DovmjrNqj3vHd0L9eLKlGaW7dhqwZci-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ep_JEjhunG-qxkuZM8mjM5S1oYPUywqR/view?usp=sharing
11/6/2021, 14:36:48Dai zhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/1yoh18Yf3TSrTQHCIAXxxayhtqifsRUVL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11GNgGALV3X6MvpBAQsdhN7GG-r0ZWc76/view?usp=sharing
11/6/2021, 14:45:26Wang yi6217195018https://drive.google.com/file/d/1SRos0lZYwmLSLsF9Lj4wJdNIYQXb8yh4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19v76Q7j0VxuOHE7rvn3lF0nQCywV1SN-/view?usp=sharing
11/6/2021, 14:55:45นางสาว รินรดา เดือนดารา6014400007https://drive.google.com/file/d/1sap6VpdvqAcs_3L_0OOLgofBI1EdCQdR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TYcKM3f8x2VJHqXYBsrSawaHe66M8Uej/view?usp=sharing
12/6/2021, 18:36:20ภัคพล สุขเงิน5705700005https://drive.google.com/file/d/1daHN6pM6LCEIAlvImR6OpTYUJdbsJyZL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-mJ4BSheq5EkAs3cSkxPyBgbOZ5jP7nQ/view?usp=sharing
13/6/2021, 19:29:30พศิน นิธีธนพร6005300009https://drive.google.com/file/d/1LZzwa2DntxmsRhN2-eK4T-Gbu7QWYf1r/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kRgSEE40N77NbjW7HkjOLRiwzPDfIlYD/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
13/6/2021, 21:20:59ธีรพัฒน์ กายทอง6005200015https://drive.google.com/file/d/1WtMgn-os5Mbh0q4cCLJscXe3XGpspXIF/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 29/06/2021
14/6/2021, 11:28:00ZHANG YUAN6117195016https://drive.google.com/file/d/1aa_FPYIYmu5L77BQySVAunhYt_nxfVF3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uyf8SMwjeV7ZjB3R7716AKcTFavpRFOo/view?usp=sharing
14/6/2021, 12:16:19์Nattidatorn Suwannawong6005200028https://drive.google.com/file/d/1JqWXlrjRATPjmzODWR9GFHgJSDFpf2v1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HtOJLrfE1LP9Hi3C7y2e23AKVxc0wF7Y/view?usp=sharing
14/6/2021, 12:31:09ZHANG JINMING6217195040https://drive.google.com/file/d/11v0zRVYy17QhglSO1XTEKUo9Nv6THaE9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zYk2Kd6HBPXhI0oDWpINhY-iarmygG-3/view?usp=sharing
14/6/2021, 16:45:35ศตวรรษ ขวัญแก้ว6005200013https://drive.google.com/file/d/1izOFdgKhmjy8RVYiUOfLZXtVQGiecyrD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1W3HQPa7nHh6qkbZCDNZBhN4Fw_Tirymi/view?usp=sharing
14/6/2021, 20:16:06areeya kumnerdsiri6005200010https://drive.google.com/file/d/1i6uKrK5P8vLYTYxXgI-aVs_dNaOfYIe5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hgBRe3C907XudH8YrK_6uiZYLH11qpNF/view?usp=sharing
14/6/2021, 22:27:21Miss Panhathai Sompadung6005200033https://drive.google.com/file/d/1cl0FUJGeubT0tKPTHfE5nAoYR9YsH3Pj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mFSsf7VqjZDxXzj_hcXXonNHunj9NiuD/view?usp=sharing
14/6/2021, 22:29:01Kunraphat Hothong6005300004https://drive.google.com/file/d/1RllP_fWn1PgUbxDxOcykVE7J2rGx1dCL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sTCtrMtckphbqktRVB3jMfSdOIlwpfac/view?usp=sharing
15/6/2021, 11:28:21นายไรวินท์ นนทะสุต6004400062https://drive.google.com/file/d/1M7xx-S_WJAGSAC9W6D_yJewQDGG494ig/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gdu-C5IoBgepw2sY9msro4BjTN0rzj5_/view?usp=sharing
15/6/2021, 14:39:25นายวรธน สุทธิกร5805500007https://drive.google.com/file/d/1qCGtC5F5NcEJm2cRAotiL_i4utW-I9R3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Vr0yN_kwDEtL7iRU_ak4vI0-dEIZ9Qiz/view?usp=sharing
15/6/2021, 15:26:31Miss Tanya Withitwuthinan6005200012https://drive.google.com/file/d/1cAFoZ-KPoV9QB-j5ZeEq-lT8SiKTCfbP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VnM7XU8PqFL6JDPt-ub1w6jupspUoyRK/view?usp=sharing
15/6/2021, 19:47:24Huang Yubo5905200030https://drive.google.com/file/d/1wgsvYLz6xCISva_ZgN4JgFpgilxPSMAR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OS3-7qFDqqmXHOeEqPLrz9udBVr3YaT9/view?usp=sharing
15/6/2021, 20:41:26Khanitta Sathupan6005300013https://drive.google.com/file/d/1trz5Vn78KBsyf_gYOlxjDZ3i1qtTqELA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17LPROmYp1dgUZjqGHyz0dudhm9eCDal_/view?usp=sharing
15/6/2021, 20:49:32จิราภรณ์ ชูวงษ์6005300002https://drive.google.com/file/d/1K8VWaukUCeS2afwcKdW3gq6Xky99Zsiu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19_G2757EZJhckBGnWcETTAeEP5SmJA2o/view?usp=sharing
16/6/2021, 17:40:31ศิวภรณ์ วันทอง6202000004https://drive.google.com/file/d/13uqOCcSP6zuxqvMq0ZKigOCHRmMt95Ly/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1plDrNPeP4yVh-9SPV57S5Pt2J9nXL55u/view?usp=sharing
16/6/2021, 21:22:10นายจิรนันท์ ธรรมวงศ์5903920001https://drive.google.com/file/d/15eRWOpaxNQnMzQH13pj7_U3xqmDjXX0a/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EMDv4lG2E8upzOLJLPDNlqgrp9EVOgXN/view?usp=sharing
17/6/2021, 13:57:01Sarinda Chanpanet6004300222https://drive.google.com/file/d/1oCA0BFsKejC0F_zK1-_8WTiFzYM-WjYx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mnEQVD2haI_6Rmcgz1_RWekH9JKOmC8w/view?usp=sharing
17/6/2021, 19:34:04ศิตา โมกขเวศ5905300003https://drive.google.com/file/d/1O2Z26kwqnTfIp3ck-T9D3PwOpcivwgny/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ef4_5RqKggwqcusarsjdalBQUhePCL3M/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
18/6/2021, 3:27:23Nichary Noparutchainun5904400101https://drive.google.com/file/d/1xPMpkKMhpQkUTUeJQD2_O6qIN5gZjOlm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FLcnNGGvPtqokoJ1NV16kR23uR26zU9P/view?usp=sharing
18/6/2021, 11:10:02Napat chankanachoke6004400071https://drive.google.com/file/d/1oXMJPRZCx92OrBZtOED0YyaGoxs6R1fQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dglfrerimMuDxuMcerU0JC2NOJ_z8s1-/view?usp=sharing
18/6/2021, 16:24:24พศิน นิธีธนพร6005300009https://drive.google.com/file/d/1ZDmTRQXJ1rRS1mzfn9ByijfxYXVRfcmr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dkXX9RIW3tRyHtmXJ9Vwzo7BMMZi-IfE/view?usp=sharing
18/6/2021, 23:27:21Panhathai Sompadung6005200033https://drive.google.com/file/d/1nm4NUaN2Z1FIdHx5mE1j7uRDMvsOOGln/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FRXKwzUSaCJiGoVr4pPygPqFEJL9PElu/view?usp=sharing
19/6/2021, 12:52:19Jirachot Wanawirod5703900002https://drive.google.com/file/d/1csG8I2Wp1UJ8NknJhfyvkcIZ0skRwSp0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w3Jz1Mgjo7UWZudGd7RAUX1OTwi4yx0n/view?usp=sharing
19/6/2021, 14:42:45XIE LINYU5917195011https://drive.google.com/file/d/1DJPj7BBmTHwtAZgUZflsbBwvdXkEM8I3/view?usp=drivesdkPlease resubmit the abstract.
19/6/2021, 18:18:44li xiuyi6217195015https://drive.google.com/file/d/1eb2Gd-DzTzjY5_enG8K7C90kLPJEOidV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wHFzrEPaxNFNztwLxjR-1xl6Z1_w54_w/view?usp=sharing
20/6/2021, 10:44:43ธนภัทร ประเสริฐวุฒิ6105500011https://drive.google.com/file/d/1XfgXEVGd0Gl_Dg6x_cFY9bmerA3fKsB2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1galOs7qe_DkzpCf1KFnLvg-pQBSMc4L_/view?usp=sharing
20/6/2021, 12:46:05ศิตา โมกขเวศ5905300003https://drive.google.com/file/d/1FmDnkeN1lQ_lqC3tVY-qsbXs8wwQFw7B/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1e6TUQzOrOyp_1Ls-O3fCT_I7zK0ldlEg/view?usp=sharing
20/6/2021, 13:34:19Praewwanit Akarawuthi6005220004https://drive.google.com/file/d/1RFYHff49ulp_FouNpn4552QVSCuODMLv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jnTK6VQmTtNTF5c9sSTPTv7NGBr-90xM/view?usp=sharing
20/6/2021, 15:43:53visuwat khantong6217210008https://drive.google.com/file/d/12IPRDT6wQaUG3SANpg1xRR6jiAGz0rRn/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 27/06/2021
20/6/2021, 15:46:48Mr.Weerayut wongdee6217210005https://drive.google.com/file/d/1W_3OM4pqEQb7N9NgUfAudJwF9Qcthhf0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sc1QCwh2Q0YBcM9fDjqaDsAzIb5yaEKc/view?usp=sharing
20/6/2021, 16:37:22Nattapon Thongto6005200026https://drive.google.com/file/d/1yFvR3HMZxHjIdbe36Q5K8kfBDhzY73PY/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ตาม format นี้ แล้วส่งกลับมาใหม่ https://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
20/6/2021, 17:08:28ณัฐพล ทองโต6005200026https://drive.google.com/file/d/1FQW9Pe-wDDNBdz1q5Es5g6jV2DidCI40/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dxrvrVpNL3S3ROHBZHLtiudMQPwp8A5X/view?usp=sharing
21/6/2021, 16:23:51Chonnipa Siasakul6004300122https://drive.google.com/file/d/1dtBcazHDYZdVgABrAP5lyS9o5ksCrFjY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1e3IdeVocMnoeBM6grcdo_-iCs_UR4hk_/view?usp=sharing
22/6/2021, 11:50:48Sattawat Kwankaew6005200013https://drive.google.com/file/d/1fdPLl_SB9X42v-qC3yi9MbGKDDSRZ7FJ/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
22/6/2021, 13:56:48Sarinda Chanpanet6004300222https://drive.google.com/file/d/13kp4Hjo3nYAjwxg-LbZMu4kVCEr3r-Qp/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
22/6/2021, 23:34:35Areeya kumnerdsiri6005200010https://drive.google.com/file/d/1h0ZaLwMgEHR2R7-X7tPABY9Ra722QcnR/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
22/6/2021, 23:36:15์Nattidatorn Suwannawong6005200028https://drive.google.com/file/d/1XBF_UfT1fHyUxUvjwggMfWeDgInb1EjF/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 01/07/2021
23/6/2021, 9:36:49Wisavakorn Khemapanya6005200031https://drive.google.com/file/d/1FWOJ1aMviIcxPyG9dkIOS6DTce3hhsBr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ivdcqBF_3XNSaWV1Ro4DPzeuJjdMiCfZ/view?usp=sharing
23/6/2021, 16:07:53วิลาสินี แก้วสา6004400118https://drive.google.com/file/d/1Tjba7UYou3w_yOHWn-mNK8Nd4T4XMZep/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16vnY431BhC8c7IW33U_jCb4_AsumuOQA/view?usp=sharing
24/6/2021, 10:36:13Napat chankanachoke6004400071https://drive.google.com/file/d/1A6RmDYzXnU4PIQQRg56TTJY8r_RlitdX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dglfrerimMuDxuMcerU0JC2NOJ_z8s1-/view?usp=sharing
24/6/2021, 10:54:13yothakorn juengprasertsri6005500006https://drive.google.com/file/d/1NpyUQ__Te6A2T-DLr9Ge31hR2I7hw5TN/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/13ts4qCj-0EAxJa3Ock-t2v7aN3gaKagV/view?usp=sharing
24/6/2021, 11:09:03paveena kongbowonkiat5905500010https://drive.google.com/file/d/1ckfhKnxYRdKmeFwW6a9sOMFHH8-9qF1X/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/11LR3nDLxPp9x_-oZyiUzsRvRHNrd3okW/view?usp=sharing
24/6/2021, 12:12:59Patcharaporn Tomun5804400191https://drive.google.com/file/d/1A6B7zNIorG2w3cZb7Nr9qoYnAdDBc-GC/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/1EB2xmr673PFs7217aiX_PfzRHBAoPo0B/view?usp=sharing
24/6/2021, 13:52:17Napat chankanachoke the last file6004400071https://drive.google.com/file/d/1Gubw6wGez0J1JFZoAnW79wHrme-npO8Q/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/1u0dICB4YKcLG8N5bZEgQ6_28Iduc457O/view?usp=sharing
24/6/2021, 17:29:01Sethawut Rongmunkong6005200006https://drive.google.com/file/d/18qsxwTylIyfjOweLJDQO6DrsH7xB3RyB/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/1a0j6so7oyLPelJa44EBbsNXFJhuirvjE/view?usp=sharing
24/6/2021, 17:50:40ศิตา โมกขเวศ5905300003https://drive.google.com/file/d/1VKdMCw4ZN1938ojloCZ23OLW3D8ZuAVJ/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 01/07/2021
24/6/2021, 18:04:20Xie lin yu5917195011https://drive.google.com/file/d/1QiSKVNnq9Dk9XGpDe6zu5rarkoTQIAsy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
24/6/2021, 18:22:12Thanisorn Euasuchon6004420012https://drive.google.com/file/d/1b4Ft0vNNVAilZt937xMfJ0lQ4CeUjYoj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1js5xzsoINOOaBiwJUp2BgRsbBQd31FEs/view?usp=sharing
24/6/2021, 21:59:49pita nangsue6005500023https://drive.google.com/file/d/1Ck5fq5gP-s5e1r3Z_tzI-GL283kd0Fl9/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 03/07/2021
25/6/2021, 12:27:36Chatchaphon Phimmai6103200014https://drive.google.com/file/d/1dzTNbYRodZjptt5tRqxpEhM_60UlwxVB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jtIGwdgEi7feoTAO2GFIY6GchEuEjE6T/view?usp=sharing
26/6/2021, 13:25:11Tanya Wolter6005200004https://drive.google.com/file/d/1IGSij43-m_nY9_SYZF-AZ-59TPW6iP0D/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jtyNNfpH-v6aSvHanFOKQ5G1LZvqgtt6/view?usp=sharing
26/6/2021, 15:19:52Napat Chankanachoke6004400071https://drive.google.com/file/d/1YvqQFkqYBRtwg7lUk6WGMTQQy4vicQbm/view?usp=drivesdkแก้ไขฟอร์แมท ตามรูปแบบนี้ https://drive.google.com/file/d/1dglfrerimMuDxuMcerU0JC2NOJ_z8s1-/view?usp=sharing
26/6/2021, 16:45:51Zheng zhong xin6117195018https://drive.google.com/file/d/16kKYr9EN5-HtSNEdJhBSOOswEzopOTYP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1moc1tcQXk9uJMuKnkpHVboJ379-hc7Nj/view?usp=sharing
26/6/2021, 16:46:01PHARATT RUN6019312002https://drive.google.com/file/d/1Upaqy4p6sGqxB_6p6Mpo_CInE_NsBnS9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mN4000z-_223eNXeQ3ZYFWEq3CMo2QwP/view?usp=sharing
26/6/2021, 17:17:00Ms. Waraporn Mingkhum6202000001https://drive.google.com/file/d/1vuQvPgK-6YtRjMsmcKvhNtQef1ydQLAd/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ju0bHVCed3nRK-i8rSzR0O23uhulwccL/view?usp=sharing
26/6/2021, 19:52:15fan ying na6217195014https://drive.google.com/file/d/1lfzat6Wv2idtf_B89RwcSf0V6iPzNl8G/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mK9nqmgSrFAW-GCmA4ZJzu4nou4D-UDE/view?usp=sharing
28/6/2021, 0:36:16Pattanaporn Srisombut5905200001https://drive.google.com/file/d/1Xp7STCcBvBB7x7WvDMfDhwA0Ke8GXUfc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mbZcm01pZ2RH9WMcQhn7r4ue-sbuukpC/view?usp=sharing
29/6/2021, 13:39:53Akkapan5911100005https://drive.google.com/file/d/1GDpfWRiUqPewM6HZX03gJeSLBWAxievt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mx9MLT8GRUOm1C_0_jbwZkyKM2zhVsMe/view?usp=sharing
29/6/2021, 13:47:50Nittaya Chaisuk6217100027https://drive.google.com/file/d/1vn9Xiy5nZG0zphaVYujNtWxwUN0XDmIE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1n3HQvjb26udUFtydGtol69T1Y1_u1OLG/view?usp=sharing
29/6/2021, 15:16:36Krittapas Likitanantachai6005700011https://drive.google.com/file/d/1Zm0C_W1Jg_BrX_xf6OqX92iQj62CjVsU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mr0lthKKVTIUwEUlfcahNmRjTrO4M5if/view?usp=sharing
29/6/2021, 19:52:43Hanruethai Aonkham5904300076https://drive.google.com/file/d/1FwR8ZmgrnnqrL6EwrUjF5Ijj4nKwcZa1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rNScIGjQeFwitEXXtvptVPWp3Tc9DC7X/view?usp=sharing
29/6/2021, 23:56:25Mr. Korn Ngamjetworakul6022520001https://drive.google.com/file/d/1OF6tUT0ZSQPLTy2RGPygT9HodfTSmh_F/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1r4kBjnjwSk9kJeiFh6awxBJagoRigHNA/view?usp=sharing
30/6/2021, 9:23:29ZHANG JINMING6217195040https://drive.google.com/file/d/17z5a0DdnOMBE1xEurG9usUdaXsHLD_XO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qRirzSWBQc7WcHrNLbAGXh9kozrshA8v/view?usp=sharing
30/6/2021, 13:31:16Chanpreecha Taplakorn6121100005https://drive.google.com/file/d/1H5rQqUMobqaXd39rGcrmh9CFDxhg2NwA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rIsO3eutS9hlHZxtGVb3B5c0cSKbfn6x/view?usp=sharing
30/6/2021, 19:03:30Fan Yingna6217195014https://drive.google.com/file/d/1vQhBS34Vnn5mM3jahXM66nIrLw_33Gfv/view?usp=drivesdkReceived results on 5 July 21
1/7/2021, 0:46:13Kanokwan Sriya6005300003https://drive.google.com/file/d/15sZK649FovoIfMhrHisyYQOR2IS0flxf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qzzMR9cFBAJdK1ENVYeHacv2GmGsJ7Ye/view?usp=sharing
1/7/2021, 3:45:43Mr. Chaiyaporn Loawaynok6002500004https://drive.google.com/file/d/1qyCt6V-jE1KbYRvfODhFDG7ldEpFhAYQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rEtQab_Lfto0rSrohDYa0xYfmDz_grnP/view?usp=sharing
1/7/2021, 10:16:37Supasuta Nueasuwan6005200002https://drive.google.com/file/d/1AZxtchIpA98ornZznEB-seiutnp-VEeq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qXbytr1WwweR7orR0doY2CdCIsyekHJr/view?usp=sharing
1/7/2021, 14:41:38Zheng Zhong xin6117195018https://drive.google.com/file/d/1T9vS3MLShEFw5-E-xBgLOy5aLCQV3KZa/view?usp=drivesdkReceived results on 5 July 21
1/7/2021, 15:24:14Prisuda Khiewkamrop, Pichanee Srichumjan 6004500004 , 6004500029https://drive.google.com/file/d/149FH6mwmNDc6JcytX30Sb-t1GeakZns0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1q_DviQ5UDKAo0hoMqgP4zj83x_CJCCdJ/view?usp=sharing
1/7/2021, 15:54:10thanapon supchunsuk6123200014https://drive.google.com/file/d/1Fbj0UrrsdS8WpK73gvT9ZKw29zQ5Ncb5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qhsdLJYLaH8xfraDlqNN6fA6ddMQukXB/view?usp=sharing
1/7/2021, 16:34:06Vipawan Wararux , Ratirat Poomperm60,045,000,126,004,500,000https://drive.google.com/file/d/1X-0vID3SXsv3YqXlYeRV_w3WCAUhhvSE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qTpybxX447VzWyT5At_FoBCOfAkJKIg9/view?usp=sharing
1/7/2021, 16:41:51Chaiyachet Kreebang6103200005https://drive.google.com/file/d/134yn7_Z6M6-9bwNIiAUzDoQomBfiJ8Fp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1r9c57wC72crOkMpr3mvJVDLIxVh-Psih/view?usp=sharing
1/7/2021, 17:04:30Nitiphon Sarakul , Jariya Wongsittichai6004500021 , 6004500022https://drive.google.com/file/d/1Y4otMFJ3wk7gpxNKPKWNYYoqJlVN0Iyh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qRx1g39hppYB62lIpQK9ZJhYOKnWE1pV/view?usp=sharing
2/7/2021, 0:45:35XIELINYU5917195011https://drive.google.com/file/d/1xs609Y3SOkH-H_SdIg5FBPWmjXFeV3t8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
2/7/2021, 0:46:56Xielinyu5917195011https://drive.google.com/file/d/1O1_7YERnQdKE9rCP3lX0uVkXlD7EU2f5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
2/7/2021, 0:47:00Xielinyu5917195011https://drive.google.com/file/d/10Ca7ubg-v9vGaggVEHm2ivZkS1sz0RJJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
2/7/2021, 15:50:15ZHANG JINMING6217195040https://drive.google.com/file/d/1MTPzlgwmdyZErNazj7DWWGV8OYAANuQF/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
2/7/2021, 16:17:42Rawipas Putpongphaew6004500011https://drive.google.com/file/d/15UOyn_M6je3XjXCZCSArkX6HP8tjtnYZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w7XYxBY8AWRijpK_ZQcnZu78iB9RAi4Q/view?usp=sharing
2/7/2021, 16:44:22Suttida Wawbut6004500008https://drive.google.com/file/d/1c0YVmRGYSW1MRcn1eTMNTTQ2WiLyADdN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vwExR1VjMZzBjX3oA5x6WONqc0i-SbiE/view?usp=sharing
2/7/2021, 17:56:54Chonticha saetie6004300112https://drive.google.com/file/d/19VEx_gd3DuXr0WAOrONxoSEq0joTMRZ1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w7cCJNpqcAZEKTP0kN0jBBjchvKNRn6v/view?usp=sharing
2/7/2021, 18:02:40Mr.Jedsada Sorranawit6019200003https://drive.google.com/file/d/18jaMz3OPGmu2-Ax7n4GVKiVaEqGkGBBD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1urSxewvbPXrvyAdpRS4-WjZmXhPxUaKu/view?usp=sharing
3/7/2021, 10:15:35Vipawee Wararux6004500013https://drive.google.com/file/d/1To0jD2SX-jAeWdZ99vb6CR7PY0fnPMjH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wAN4Cs0Zzo5xd_LQ3iruLr3A-QRwKWMr/view?usp=sharing
3/7/2021, 10:27:29Miss Nuttarida Buakum and Mr. Natathum Premashthira5704800087 and 5804820001https://drive.google.com/file/d/1vLFbu4ESKu9XCjgCW1ZbFf8rYzbi9pLS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w7wF1avujXnWiQqFW9hwdNUBrUiFV7fQ/view?usp=sharing
3/7/2021, 10:31:27Mr. Nutthawut Phaisoonsin and Mr. Narawit Laingyou5704800058 and 5704800079https://drive.google.com/file/d/1doa8PmRQ2zmV4AWEcoeGtFNdEIwrTYEi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1we71VWh4GBZeU6KBsb-8bpHb8r5_IUsw/view?usp=sharing
3/7/2021, 12:23:11Wai Wai Oo6317190010https://drive.google.com/file/d/1WVPqDTJ1-pY6Bgia3mCPxOR8lXs8UKK-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wDb95W2crxlNGspcv8_zmDodyvtZxxCn/view?usp=sharing
3/7/2021, 12:35:55Aye Myat Sonny6217192023https://drive.google.com/file/d/1GQWws_keIbC2ghaDrXfiwjnOhdgZ9VVH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wHN0s8OWYuz-iMhf0apv2vj-X0HCiEtS/view?usp=sharing
3/7/2021, 17:46:59Mr. Patomporn Krathongyam6122500002https://drive.google.com/file/d/1f1lbgiKHIv69scWCrgONOfC3am9LZ9Mo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wdvOSeuxV7bsjBbrPNlECIrsbaDxNs5E/view?usp=sharing
3/7/2021, 20:51:10Sathaporn sabpamuk6103200004https://drive.google.com/file/d/1FNAu3hRaE4-pJvqHjH_qkFMXBCgfXVMo/view?usp=drivesdkรูปแบบการจัดหน้าเอกสารไม่ตรงตามแบบของสหกิจ. https://drive.google.com/file/d/1yNqBZB9HEId9zJfZWPWNa37cdOJe2Xi_/view?usp=drivesdk
3/7/2021, 22:38:54Suphadet Klansub6123200009https://drive.google.com/file/d/1PQJ01vaMQNQku4r6zPfgwbedDhkckfWG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wQ8DqiPs5ikseDf6ocMkwCjogY0Op973/view?usp=sharing
5/7/2021, 14:39:43Mr. Patomporn Krathongyam6122500002https://drive.google.com/file/d/12Wim418tT_8NRJybTWg5EZhV_JHAQFFY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wdvOSeuxV7bsjBbrPNlECIrsbaDxNs5E/view?usp=sharing
6/7/2021, 11:14:18Saranporn6014320001https://drive.google.com/file/d/1C3Wdtcy2vzC8KRF0HfqYQ8m0YfGn-t9u/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xRf06v4jDigyGJty-eQKEhOOU6EgO9m7/view?usp=sharing
6/7/2021, 16:33:50Sathaporn sabpamuk6103200004https://drive.google.com/file/d/1Lo1AOhCEO7Elc1IJ1ER_JL5aRMoH44ya/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wUA2Lx7S3PgcQCxcpAN4E3kErBhr56pI/view?usp=sharing
7/7/2021, 10:28:09LIU JIE6117195407https://drive.google.com/file/d/1wzVRqcvV4aNPgOplah-LGpThEFlW2Ypq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bt_FZEKOvNjsgaFy4Loddg4xD_bMBfuv/view?usp=sharing
7/7/2021, 10:29:31WANG DAN6217195042https://drive.google.com/file/d/1DEZeKG8G7-kGR0YMHqWNkWX2SYF0DNQK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-QWXXA-PQLRxsN3BMncbHHIkrFyZj40V/view?usp=sharing
7/7/2021, 10:31:52LU ZHIQIAN6117195406https://drive.google.com/file/d/1wwcU6MJaCG-17g9NlaoC9hUa38m5ZX_J/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zw2m6FmlMeY0Jtwuz8hZcDckTvGMYR-E/view?usp=sharing
7/7/2021, 11:40:46Paphatchaya5904300325https://drive.google.com/file/d/163X1_VDeaH638s3mQApx-_WUntegjETv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zvwt7VROKW0TulTsjrzUIj9eIsEpJFX3/view?usp=sharing
7/7/2021, 12:19:47ZHANG YUAN6117195016https://drive.google.com/file/d/1DwDUKQ1a98o6_EKs_gHEeM70Fu4tIntD/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
7/7/2021, 14:46:35Wilawan Chueanit6004000005https://drive.google.com/file/d/1gCNO-6pYXFFF3TSJJ1MsQvnuhsYHuS3v/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-GjTZb-0ZCFwKLyg-Xq2MgWbmL7cUE3n/view?usp=sharing
7/7/2021, 15:17:54Kessara Maijun5605000019https://drive.google.com/file/d/163GoQk_lGjkZ3ygDU04GrN_K1kj7xob4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-B1bI-j4AjaqYoHryMG1p0Ekvgk5JkRV/view?usp=sharing
7/7/2021, 15:43:45Ms. Waraporn Mingkhum 6202000001https://drive.google.com/file/d/1l37QxEdETinJE1nVSqBQDt4hiVKSTsob/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-7Cky8ZNlZP_aIDf6V1oZPgHqWqMbb7r/view?usp=sharing
7/7/2021, 16:00:50Jutontorn Kunakornwong6117100031https://drive.google.com/file/d/1hhYk3lnKhGzDdtO8VLZ4luAIefFet8BM/view?usp=drivesdkรูปแบบการจัดหน้าเอกสารไม่ตรงตามแบบของ MBA https://drive.google.com/file/d/1h_oDBTxixcX_gynHqWeEaT4myZxvNwow/view?usp=sharing
8/7/2021, 20:27:46Jutontorn Kunakornwong6117100031https://drive.google.com/file/d/1J-Ap4WzyxIO16mwJzV9l0_YuTB5V0Ns3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jXQeKreWXhwzuAsJhN3TP5wMLz3w4MC_
8/7/2021, 22:23:28sixuanzhang6217195010https://drive.google.com/file/d/1Lfb-Kg41jLXhNN0fILhlkeU8jt8v9m_b/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Y3qeRPpxZhkNhOEBxRyJkVr6rDK8a5u7
8/7/2021, 22:55:02Tewapong Chomsuwan6123200010https://drive.google.com/file/d/1c5LJFoEoGLV1mvHknRAUJJ-JLsvSfWn1/view?usp=drivesdkรับทราบ รอตรวจรอบ (อันนี้รอบ 2)
8/7/2021, 23:46:00Xie linyu5917195011https://drive.google.com/file/d/16yMPjgMPEuYRMScQLqeDaqyAHpW7Uhn4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
9/7/2021, 13:51:16Kamol Thinkhao5911100001https://drive.google.com/file/d/1vg6kJoCIROFRPIOcP4oAaP9h4j1Sjd1n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1MSzJnafXOur0GnkhReKwzb_A8TyWax53/view?usp=sharing
10/7/2021, 14:26:40kasidid Sudsangnan5704000006https://drive.google.com/file/d/1LWiwW07UukUauEBREIsB9YgR_vObT6GN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/174PMrDCyUo_GZq0d9L4xwl_EldNl4jRW/view?usp=sharing
10/7/2021, 14:36:45Wai Phyo Naing @ Naing Htoo Lwin6217190043https://drive.google.com/file/d/1v2ot8vP4Buz4RqhRm4Ujb4xs2MoqwJeU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jqTRpWKtP0Ml1UpUtk8QUZw-xTFgkmJn/view?usp=sharing
10/7/2021, 16:35:16panissara pasurat6317902003https://drive.google.com/file/d/1jc13PbBuHeuv6CEmACIG_FnINZLMaFC4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bvsn2P-19mwEAhKHCf3m0jCFRRn6Q2oL/view?usp=sharing
10/7/2021, 17:18:15์์Natthaporn Yongvongphaiboon6317900007https://drive.google.com/file/d/1pkhV8w7r-n-RHSLNqm8toj1Ap121l-IE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1x5wWcnA9QXUpfQNBd1RK-XHM_pND5g5b/view?usp=sharing
10/7/2021, 18:16:17Warongsit Singdamrong6317900003https://drive.google.com/file/d/15dt6s1BN63PtU2ZxIee0owoWY5RHJDRp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qDeCxos0JnXOyz-DUA5MRboFblwRrOYZ/view?usp=sharing
11/7/2021, 12:34:05li xiuyi6217195015https://drive.google.com/file/d/1p5BlFl2QfnPXDAVGx7LskkunqaQ3CIxT/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
12/7/2021, 1:18:01Yosnirun Sakorn6103200011https://drive.google.com/file/d/1dypxut9yPBMhLMHQrPaCQX9CyEXl0zmn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZwFcknaZI1dqxSMMLnJyG4uUCiAMBoXe/view?usp=sharing
13/7/2021, 17:02:59Nutkulisara Sawongtrakool6317900002https://drive.google.com/file/d/1Pl9GjMlq_tZ1BW2xPwccDeaowbBXy0ZT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1A78ntHQfDNHpxoABTHXg_xFkkHzC4sBq
15/7/2021, 3:12:52Prachayamin Paikaew6005200019https://drive.google.com/file/d/1yVwT_P7hdNfOFEbVg-Tg2O-V_-PyvTp7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1oQzyrOUZHgNK-ML69l2ztjMDJ9VWe9zE
15/7/2021, 17:48:18Miss. Atchima Techavikai5904500075https://drive.google.com/file/d/1FXhpTQSlAYkcYqqiYc1dS7092W5jtxg-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1WLdgG4CiqqZKp-wGqLwovSwh7WoTAzYv/view?usp=drivesdk
16/7/2021, 11:16:14Nalinthip and Salilthip6004400106 6104400129https://drive.google.com/file/d/1isCitt1z8c4o7GLOgL6hlkjxlUzz0e-i/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1LBCSe0D3YFjUZoSRqQ3Zzh_csPdGqDhd
16/7/2021, 15:07:33Mr. Kampanat Yukala6123200011https://drive.google.com/file/d/1j4fj_FYh-G71d-4kNNe8w69JlCfZD_sa/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YiOPBQI5itdC77VgfqsNeZ-KpGp35xlz
16/7/2021, 15:23:15Phaweena Boonnum6224220001https://drive.google.com/file/d/1YB9gA5z8KrEe7U4M3Iu1Slf50xzofneI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1va7jkVyOaQBeEYQDEQbu9UREzXC97cXX
16/7/2021, 16:03:26Athaphon Netawong6223220002https://drive.google.com/file/d/1pB3Cp9YtxtQSsoTYzhOXX4tbSSe8YY46/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1t60f974e73dbaSH8hMklvJHLxI8-SqbZ
18/7/2021, 1:22:01piyapon pongkaew6317902001https://drive.google.com/file/d/19aBaXzcGRdi_n0VKjedbtqb15Uk-xwpB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ywQmUrImV6dBIFzexHqVraeKEOgbjNWV
18/7/2021, 16:02:29Pisan Sasivimolgul5814620001https://drive.google.com/file/d/1MJ4zvQdZbEjbTwyqAg0w-hCg_uBhOx-Q/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/16l6vri74iJjAs_s2_jrBdALz8t7X69jf
19/7/2021, 15:32:34vittawat pungsawangpol5904600136https://drive.google.com/file/d/1x54mo3gZklwqcID4ytguOEVqtIBxW1BG/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1anynLVKmsJeNL_qfyLSGOw080tnr29S2
21/7/2021, 19:36:05kittichai5906400040https://drive.google.com/file/d/1pSnI7BhhO_yUxbm0UCuyJdBEtdKXhTcB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BoM0aeBEZPMvliB4UovKeP5Nex8eoFrq
22/7/2021, 12:21:33weeraphol Seedokphud6123200002https://drive.google.com/file/d/1-jB6PNLvcWJVnxork5nsom7AifXzxZLo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tiZO7Qm-1HyrfQ3zLwNqEFG_R692gC3L
22/7/2021, 13:25:53Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/1RDMwG8FbZoM6XvN_K-cpTUXQECzgf7gQ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1aq0pEgNDZdbIQ-zUVkh6dJ2GJfLN-b0x
22/7/2021, 15:05:23Rawipon Khammuangnoi6221200004https://drive.google.com/file/d/12fNWTv-Ix0axDb-fCp0Si6NqFvuwH51g/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DPdTJ_tdbjx6P8pxb8EGKXWf1qLGLbH_
22/7/2021, 20:10:27 Tanawat Junlek 6317900006https://drive.google.com/file/d/1LkOQJ6FD7_M3yxeaoKDgz3UYfFlRx-rL/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/11ZiQnkG9IqLFim16Z_jASYLV13d3PyT3
22/7/2021, 20:11:44Parin Angchotiphan 6317900005https://drive.google.com/file/d/10t5Rd3qyOQ1wqqIwavUu3TNsgRIuHdbk/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1-HqoVORWkWqf0hVS70f7ypT-FxrwPkST
23/7/2021, 12:02:48Suchart Kwansuksri6117212005https://drive.google.com/file/d/1gYvJdAlNInelWN-gCtF0ceifbflc-RSt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bQ6Bt8koauZsD7481Bw3iKMtgZD3pISl
23/7/2021, 15:58:57Mr.Danusorn Niyom6004300072https://drive.google.com/file/d/1qiwu1_SL8fZQsJvxmeKkwCE2YUfaADze/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qh–q9gWcHE2bUE0fBm3XMxV55M_uJKQ
25/7/2021, 16:21:52Phakkapong Ubonlert6103200002https://drive.google.com/file/d/1BxiBv97FlFAw-m6UQfUfhrxVy01Dl5-O/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1x1R6lS7LC78_DpYnXUBa5p5bQsx0eiG3
26/7/2021, 9:30:36Nithiwit Khaosanga5905500001 5905500002https://drive.google.com/file/d/1fQjQpIK3kFg9Bq5zav3QoOqQ6E0b6vxq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zIZ04iO26-J6ixhQkZ2e7whjSehyIcUK
26/7/2021, 13:07:44somchai6123200006https://drive.google.com/file/d/1iEk6v77xW1rbfGKnHBz1UCnVEbN1glJ_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12C3V_xjPito_rDsFeauh7n-rF9AvJJ2h
27/7/2021, 9:09:42LIU JIE6117195407https://drive.google.com/file/d/1UKEAVyDK9U_tkBQ003GGtDHnEdaGLSJm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XQkgok-nMFTUlJ3259mRojGsBzTpgWdB
27/7/2021, 9:13:40LU ZHIQIAN6117195406https://drive.google.com/file/d/1kkpaB_HBF9Niw-iI5UDc6aQzns5219xo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TImqnrcKIVnqVPdYNw-YQPpIN2OQRGoe
27/7/2021, 9:16:53WANG DAN6217195024https://drive.google.com/file/d/1BrfT5IEkokyiX4LQCgoB4Rc_u_SrrBB5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VNAYXBo4b5td2e2LD-Ff97dUlawJxBQ9
27/7/2021, 10:43:59Parin Angchotiphan 6317900005https://drive.google.com/file/d/1bv3TvsUrxlGPTToPH4GO3Hx8zaMS7_2c/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
27/7/2021, 16:23:31Natdhapach Chaisirisukkasem5805700013https://drive.google.com/file/d/13dwHlias3-eIucR5SXUw4qyYzJwIvXcN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13PrWrshaWehpoB_LS7YQgROocSH7xqYQ
28/7/2021, 13:51:59Mr Suwanut Panjasili6124200007https://drive.google.com/file/d/1NB_EnUGwdUrFKnAT3Xd7H8CSvfR9TvZC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14fbOyMeQt24TUjcJTwnWJqboOcs96p17
28/7/2021, 14:46:17Natranin Chinyooyong6104300134https://drive.google.com/file/d/1BW_ZISQcPLPSDuolhF2CP6ICksqeFnhs/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11kxD5Aup2HG_Cc1cB32JuOhzCf_faz6q
28/7/2021, 23:55:14Xie Lin yu5917195011https://drive.google.com/file/d/1Gm4hoQX5pDrAv6hS4jpwmgD3Ri5pVyI-/view?usp=drivesdkThis file does not contain headers, titles, author names, etc. Please submit valid in round two.
29/7/2021, 15:02:43Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1nrsMxcQMX6HFRBILgwZ5xHv22PCzOYns/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DA91OAeMuePRrNIkNQQl0twOcAjiIs6p
29/7/2021, 15:40:39Sakunlawat6004300075https://drive.google.com/file/d/1M3D-Bwg0tAcBUZt2Lt8NOc90JemLoP9o/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Qq8ibiZ5E3RumnumzOjAMOH9D7QRSNgB
29/7/2021, 17:13:51Daizhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/1GOz7HrR20oY526sRWzHrvnB-CWYSYKzP/view?usp=drivesdkCheck Round 1
29/7/2021, 17:14:50Wangyi6217195018https://drive.google.com/file/d/1jy8aIBYRiC9yKugrHxPeFRVkssmeJlUQ/view?usp=drivesdkCheck Round 1
29/7/2021, 20:07:54Satawat Kasibutr5901100002https://drive.google.com/file/d/1-4lrowWnjdgSnKhKls5ab27_37UAj9GD/view?usp=drivesdk
29/7/2021, 21:07:53Nantawat Changkan6005500014https://drive.google.com/file/d/1wJaPKCjT9CgfFGYnWt8F1WHGfg4F10Uf/view?usp=drivesdk

 

– บรรณารักษ์ห้องสมุดมารวย จะพริ้นท์เป็นกระดาษ ส่งที่ประตูห้องพักอาจารย์ ของทุกเย็นวันอาทิตย์  วันจันทร์เมื่อ อ.ไมเคิลตรวจเสร็จ จะส่งคืนเอกสารวางไว้ที่ห้องสมุดมารวย เช้าวันอังคารเจ้าหน้าที่เริ่มแสกนเอกสาร และอัพเดทผลในตารางบันทึกการส่งตรวจรอบแรกด้านบน ถ้าใช้อุปกรณ์มือถือตรวจดู ให้คลิกที่ปุ่มสีเขียวซ้ายมือบนตารางเพื่อแสดงผล


– การตรวจ abstract รอบแรก จะโดนตีกลับไปแก้ไขกันทุกคน  หากท่านแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเข้ามาที่ ฟอร์มส่งตรวจแก้ครั้งที่ 2  (ข้างล่าง) ต่อไป

– ข้อแนะนำ ควรลงทะเบียนภายใน 4 โมงเย็น ของวันอาทิตย์ หรือภายใน17.00น. ของวันพฤหัสบดี บรรณารักษ์จะพริ้นท์ไฟล์เป็นกระดาษส่งไปที่โต๊ะทำงาน อ.ไมเคิล มาตรวจในเช้าของวันต่อไป


– ผลตรวจออกวันอังคาร ตอนเที่ยง ในหน้าเว็บนี้เท่านั้น หากใช้มือถือตรวจดู ต้องคลิกที่ปุ่มสีเขียวในตารางด้านล่างนี้ก่อน จึงจะแสดงผลออกมา

ตารางการส่งตรวจแก้ครั้งที่ 2 

(อัพเดทผล วันอังคาร ตอนเที่ยง)

วันที่
ชื่อ
รหัสนักศึกษา
ลิงก์ไฟล์
[[ ผลตรวจ รอบ 2 เป็นต้นไป ! ]]
13/5/2021, 23:16:59Taweesak6121100011https://drive.google.com/file/d/1RpDOjqvfPZdKUyeI0ngPjFxmWyeYTB6w/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/5/2021, 11:22:03Suratsawadee Kitweerawut6104300133https://drive.google.com/file/d/11ZfIfnfkk7Nix3HgxydZdlt23fMOwhRK/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
30/5/2021, 10:25:45Anutida Saezheng6106400012https://drive.google.com/file/d/1tfwA-1GKtKIvQ161Qjtx84lbC5ql_fWP/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
1/6/2021, 13:45:51Nopanut Phetkaew6002200013https://drive.google.com/file/d/1-gQlcSHLaTEB0iTuoKveZWl62nRl-xJO/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
1/6/2021, 16:43:55Naridsara Meesub6006400003https://drive.google.com/file/d/19Coc1wqRX9y9DTcHU9GktZbJBMNzc34z/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
4/6/2021, 14:54:59อนุธิดา แซ่เจิ้ง6106400012https://drive.google.com/file/d/1aoRpvUDYJcKUnAAlqJjwD6xY4Ae4LqLv/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
8/6/2021, 14:31:34Thitipan Srisupol6004640020https://drive.google.com/file/d/1spr-q6YuN-pRvn_bH735zEJONlQ3q6SD/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
19/6/2021, 12:59:10นายจิรนันท์ ธรรมวงศ์5903920001https://drive.google.com/file/d/1PtHONKLCWHlagAXbTQ2O3Xqm21ohEPYQ/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
25/6/2021, 18:07:02Praewwanit Akarawuthi6005220004https://drive.google.com/file/d/1wnx9mChNBUafbHGQkLKPPmWMa0py-7qP/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
26/6/2021, 18:59:14Wisavakorn Khemapanya6005200031https://drive.google.com/file/d/1PEkRJAo0O4YHWN8C4XnssXBwKKjDSgNu/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
28/6/2021, 10:09:58Tanapat Prasertwoot6105500011https://drive.google.com/file/d/1R7MaZ3Nwcab7pHV-fDnDvY8jpiV_tThz/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
29/6/2021, 1:14:41Wisavakorn Khemapanya6005200031https://drive.google.com/file/d/1X8QAALceIZ0hNRPWIX6TIvcFPxHjAgW_/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
1/7/2021, 9:36:42Wilasinee Kaewsa6004400118https://drive.google.com/file/d/1HzYmg6InCuBDy6tOt0t5P2ZLKX48mSLA/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
2/7/2021, 0:47:16Huang Yubo5905200030https://drive.google.com/file/d/1Bi-jdG7XOOuLlN_Fp5l8d827cfWGEL3G/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
5/7/2021, 1:54:56Mr. Chaiyaporn Loawaynok6002500004https://drive.google.com/file/d/123qXbl1gnIrkJRgnQ4GiTsEFtrxinbFK/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
5/7/2021, 22:10:49Suphadet Klansub6123200009https://drive.google.com/file/d/1naQ4OPuNTVyYoAbVTBsbvKEXHWkUsxeC/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
5/7/2021, 23:30:56Chaiyachet Kreebang6103200005https://drive.google.com/file/d/1TPRGgLA3z-EjQxqvRVrvrovZ1RpVfSQr/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
7/7/2021, 2:24:09Kanokwan Sriya6005300003https://drive.google.com/file/d/1IX–N_QPQoDMKe4T8hhm-3N5fS-mFubt/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
7/7/2021, 11:39:23Miss Nuttarida Buakum and Mr. Natathum Premashthira5704800087 and 5804820001https://drive.google.com/file/d/1KjC1_Hd3Bht2aIv_9oOOVzk6DQe6E3pO/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
7/7/2021, 16:00:23Chonticha saetie6004300112https://drive.google.com/file/d/1Cp3JBfp2NGhFlpHN7D27909IZ9rru6DV/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
7/7/2021, 16:15:53Saranporn6014320001https://drive.google.com/file/d/1kI3HYYuWNmX-NH9HKE_l9q1nNadq5LW9/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
8/7/2021, 14:23:56Prisuda Khiewkamrop , Pichanee Srichumjan 6004500004 , 6004500029https://drive.google.com/file/d/1PVezVQr2Pia4HD-yDi0TyB9-0LDYKTz9/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
8/7/2021, 14:51:03Nitiphon Sarakul , Jariya Wongsittichai6004500021 , 6004500022https://drive.google.com/file/d/1AsR-88vgF2c5pQckyEq_2AO6aDEzVnkb/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
8/7/2021, 22:41:22Suttida Wawbut6004500008https://drive.google.com/file/d/1yIyzkR4cruLWBbmpOMCfE8Kiuern-pjV/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
8/7/2021, 22:58:01Rawipas6004500011https://drive.google.com/file/d/1oqihCRtI2SwGGpS6sU1zAYKFtojd4G0I/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
13/7/2021, 12:40:52Natthaporn Yongvongphaiboon6317900007https://drive.google.com/file/d/1P7ujc94egRMEPeDoccwLBxClW5B_PeN3/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
13/7/2021, 21:19:39panissara pasurat6317902003https://drive.google.com/file/d/1tkDuSk0VyGihuZ-oZJzXcBdEMDZutUby/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
13/7/2021, 23:30:30Warongsit Singdamrong6317900003https://drive.google.com/file/d/1zD5EWQiLq7_oZ4AxNEROnte4ii245Jsb/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
15/7/2021, 13:37:05Kamol Thinkhao5911100001https://drive.google.com/file/d/1-q8A1HaGFMOTyL3r7SwohfxW2Jcytl9w/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
16/7/2021, 14:27:03Nutkulisara Sawongtrakool6317900002https://drive.google.com/file/d/11yPx0fDCChQmAmb3s4mNdad2xK3j-oSM/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/7/2021, 12:19:31piyapon pongkaew6317902001https://drive.google.com/file/d/1I6yCrZRjRuoMHp2dY9OzGK6BCqycySwg/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/7/2021, 12:19:38Phaweena Boonnum6224220001https://drive.google.com/file/d/1qQI6_72tirIACfvHfutI-KwMZ7RJ2lhP/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/7/2021, 17:11:20Athaphon Netawong6223220002https://drive.google.com/file/d/190jJE0noMX_87jtMgrgiXnoZHmauRKZ4/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/7/2021, 18:44:52Mr. Kampanat Yukala6123200011https://drive.google.com/file/d/1ZtOZpgT4FI-_MNRRnmemvXyoAsQhA6f9/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
19/7/2021, 0:31:16Prachayamin Paikaew6005200019https://drive.google.com/file/d/1cgMqsEEwr36Qn-wCNLtO26zfjpPypYgs/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
20/7/2021, 19:01:58PHARATT RUN6019312002https://drive.google.com/file/d/1xoFlmFIH6o2ztmIJyrA-62CwlsXSV8E9/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
22/7/2021, 17:00:22kittichai5906400040https://drive.google.com/file/d/1LI3O0rGlPlPCKbwaF7GI2sV5N_rtDXz7/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
23/7/2021, 11:27:37Jutontorn Kunakornwong6117100031https://drive.google.com/file/d/11X8ihwgdbTrheQRSndM__QCtPLpkG0E6/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VKTTbj_KKlXJCmYpmHM8IsPaCfgg1lXC
24/7/2021, 20:24:50weeraphol Seedokphud6123200002https://drive.google.com/file/d/1e3LQZY68JBXMeLsU2P4F4_xdLBXNkpu8/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
26/7/2021, 10:51:34Wai Phyo Naing @ Naing Htoo Lwin6217190043https://drive.google.com/file/d/1gAPeHBy4lChIRrrDZ0AxoEjycS5EnAId/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
24/7/2021, 20:22:07Tewapong Chomsuwan6123200010https://drive.google.com/file/d/1uCgqeBoC6iBqhqa6MwjarVM0O79llRX_/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
27/7/2021, 16:34:24Mr.Danusorn Niyom6004300072https://drive.google.com/file/d/1gA4OmVbE-GF0POWoGq6I_jTgjRfjBEjA/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
27/7/2021, 20:56:25Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/1aiUjdCUGtLNztCBETA3ZlamJZmxw7J8k/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Qq8ibiZ5E3RumnumzOjAMOH9D7QRSNgB
27/7/2021, 21:58:36Rinrada Dueandara (ผ่านแล้วแต่ผิดพลาดเรื่องหน้ากระดาษจึงขอใหม่เพื่อขอลายเซ็นมีความจำนงขอ 2 แผ่นค่ะ)6014400007https://drive.google.com/file/d/1Nb5_r-NsS6HU-xhLyIhC3uoyb8WuiaEo/view?usp=drivesdkเซ็นต์เพิ่มอีก 2 ชิ้น โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
28/7/2021, 12:36:16somchai6123200006https://drive.google.com/file/d/12MiRMNiUXsepQgzlGA2fOo1bRgfnD736/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
28/7/2021, 16:53:24Rinrada Dueandara6014400007https://drive.google.com/file/d/17lvVo1v1V5m9Ghzu6vLLkfeCdT2GJsZz/view?usp=drivesdkเซ็นต์เพิ่มอีก 2 ชิ้น โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
29/7/2021, 15:40:40Suchart Kwansuksri6117212005https://drive.google.com/file/d/1nWZcNW0OyQlAQgElaL6v_lg9B7akhrFO/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
29/7/2021, 15:44:31Rawipon Khammuangnoi 6221200004https://drive.google.com/file/d/1Om5SQX8kkriQK016TKTvUsCQTii26wyq/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
29/7/2021, 16:13:38Mr. Jedsada Sorranawit (review by Dr.Chaiyanant)6019200003https://drive.google.com/file/d/13JT7VWrD9gikGHJOQ_IRs3iEXfWMjoJr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rxTybJEHyykHLCiOG6oc20d_EAqqJo3I
30/7/2021, 0:15:50Sakunlawat6004300075https://drive.google.com/file/d/1RhGJJWQo8etEp7ftqpndbQqRk352iY3w/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Qq8ibiZ5E3RumnumzOjAMOH9D7QRSNgB
30/7/2021, 0:45:48Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1SIsyVGU2yXzfHchw5nKLr2sgbSvUYyF7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IQh7Bpmiv5GdYjwjQgH06M0aUZIIc7bd

สำหรับท่านที่ยังคง “ไม่ผ่าน” พบสาเหตุส่วนใหญ่ คือ ส่งไฟล์เดิมกลับมาตรวจ เขียนผิดเล็กน้อย และรูปแบบฟอร์มหน้า Abstract ไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไข แล้วส่งเข้าฟอร์มตรวจแก้ไขครั้งที่ 2 อีกรอบ จนกว่าจะผ่าน สำหรับท่านที่ “ผ่านแล้ว” …ยินดีด้วย มารับเอกสารพร้อมลายเซ็น อ.ไมเคิล ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดมารวย มีเจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับในระยะห่าง ๆ เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ ห้องสมุดจำกัดที่นั่งอ่านหนังสือ เนื่องจากประกาศสถานการณ์โควิด-19 จนถึงวันที่ 18 พ.ค. 2564 โปรดเคร่งครัดระวังซึ่งกันและกัน คุยกันให้ทิ้งระยะห่าง ๆ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน(ซิโนแวค)..!

ช่องทางการติดต่อ

ตรวจ Abstract Online QR code

กลุ่ม LINE (แบบ Open Chat)

ท่านสามารถ เข้าร่วม “กลุ่ม Abstract แจ้งข่าว” โปรดแตะลิงก์ หรือแสกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท บริการ สอบถาม ตามเรื่องกับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุด MBA-มารวย@ม.สยาม ช่วยแก้ปัญหาได้ ยินดีให้บริการ

ไลน์กลุ่มแบบโอเพนแชทนี้ ท่านจะสามารถใช้ชื่ออื่นได้ / เปลี่ยนรูปแทนตัวได้ โดยไม่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์หลัก

ตรวจ Abstract online ไมเคิล

โทรศัพท์ ติดต่อสอบถามห้องสมุดมารวย MBA ม.สยาม (คลิกโทร) 02 8678088 แล้วกดปุ่มเบอร์ภายใน  คือ 5334 คุยกับบรรณารักษ์ (พี่อ้อ, พี่ตุ๊ก)

ระบบตรวจ Abstract ออนไลน์ นี้ พัฒนาโดยบรรณารักษ์ห้องสมุดมารวย ร่วมกับ อ.ไมเคิล สเลเตอร์ เพื่อช่วยนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง โปรดติดต่อ  หอสมุดกลางหรือสำนักหอสมุด ไม่ใช่ผู้พัฒนาระบบ และไม่มีบริการนี้ โปรดติดต่อให้ถูกที่