Abstract Check - Siam University

โปรดทราบ/Warning

ส่งเป็นไฟล์ *.pdf  หน้า Abstract เท่านั้น หากส่ง .docx มา จะไม่ตรวจให้  และ ต้องตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อตัวเองภาษาอังกฤษ ตามด้วยตัวเลขไอดีนักศึกษา อย่าลืมตรวจดูฟอร์แมตของหน้า Abstract ว่าใช่รูปแบบที่ถูกต้องตามกำหนดของสหกิจหรือไม่ หากพบ อาจารย์ไมเคิลจะไม่ตรวจให้

Please submit only .pdf format and only the abstract page. The header must be correct. If not correct, the paper will not be checked. If the paper is returned, students must correct it and send it again.

Filename format – studentname-studentID.pdf

Abstract checker

ตั้งชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา

*ตรวจเฉพาะปีการศึกษา 2562 (2019) ถึงปัจจุบัน

ห้ามส่ง .doc หรือ .docx  (อาจารย์จะไม่ตรวจให้)

Attach pdf files only and abstract pages only. Name the file as your name and ID.

 

อย่าลืมกลับมาค้นหา ดูผลการตรวจรอบแรกของตัวเองในตารางด้านล่างนี้ โดยพิมพ์ชื่อ หรือรหัสในช่อง Search แล้วคลิกที่ปุ่มสีเขียวหากพบมี Url จาก Google drive ให้คลิกเปิดดู ใช้เวลารอประมาณ 1-3 วัน

บันทึกการส่งไฟล์รอบแรก (อัพเดทผล วันอังคาร ตอนเที่ยง)

วันที่ชื่อรหัสนักศึกษาลิ้งค์ไฟล์[[ ความคืบหน้า >>Status
13/5/2021, 23:12:12Chakit Sripapet6005500015https://drive.google.com/file/d/148ALlZs0lEGrePALHLbDqNsg_bRQO7fw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zKp-gAnM5HANDgum1ChynXE32dfX24el/view?usp=sharing
13/5/2021, 23:14:49Antika and Pitchaya6004300031 6004300119https://drive.google.com/file/d/1qrSf-ECLgBQlrelCIKV1tMqITqLLJOQO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eqnCcfaXrJcsOTrEyEtv2dqs1fcsmvTg/view?usp=sharing
14/5/2021, 17:29:27Nadtawat khotnam 6003100017https://drive.google.com/file/d/1kCiNTT9KVNG4N6OQrUdS3hv2pIGsSkEH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Kw4aILTcml6dDW7RoEmiyjaKDEVWCDpA/view?usp=sharing
15/5/2021, 17:54:28visuwat khantong6217210008https://drive.google.com/file/d/1DjU2s3I5vX5tYQBGsCqTomeV4wQ_Ii92/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-qsb5rNd2UAmYhE5Y-1MkWmVjhAhRgTv/view?usp=sharing
18/5/2021, 14:25:22Warisorn Mouengsiri5906400022https://drive.google.com/file/d/1o1E9ZewupEdZ0Fuo6AVY3vRhZunpyPqk/view?usp=drivesdkส่งเอกสารมาผิด กรุณาส่ง Abstract มาใหม่
18/5/2021, 21:54:54Nuchcnanad Malihual6124220001https://drive.google.com/file/d/1dpq0A9wxEejpK1K-2PkaDg8Gp69QUKe_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1D-6LU4-PUYWJeLLSXI8yZZBxMBLfLj_F/view?usp=sharing
20/5/2021, 13:34:27Onaburekhalen Abumere Jackson5917193020https://drive.google.com/file/d/1Rw81wIzFpu5NUC0V-YxV4ALjHhyyIXN1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1x3TMenhXiszm0pM4uCTE9HO0rlUwViID/view?usp=sharing
20/5/2021, 13:37:32Onaburekhalen Moses Oriabiojie5917193021https://drive.google.com/file/d/1Ot0R8MVaHEEQRXJ7tR9Wq3ZvS_UbpBtI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1D-bMJkJGG9Aly6oOwE-S9tN_nD8zXwk2/view?usp=sharing
21/5/2021, 14:46:25Thanarak Suksawat6104300158https://drive.google.com/file/d/1drPYYkVK96ekpVqtvnFac9QWDe8DgTRC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CyHz0cIy-GcmZZ5dAwrdRbB1I-_-jhq1/view?usp=sharing
21/5/2021, 15:31:18Sutep Phoinhom 6003500005https://drive.google.com/file/d/1ExkcmXMgeqk9jQA_5Tmz7FhhazfjslmX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CqKs2mswzwzJTAjychgFyrlzVNe2ZMNz/view?usp=sharing
22/5/2021, 16:32:40Watit saetiew5806400012https://drive.google.com/file/d/1pXP_NAtqmvoFNEKTic26ImgMN_Go8TFA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CewxAdRFn1cK1tnkRzVyZQt366ZYEn-4/view?usp=sharing
24/5/2021, 1:01:58Apinya Nualkarjang6006400002https://drive.google.com/file/d/12k71hufexcUqP4npoNfgek1Fb379icDG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FDaleNme8J1M55VVaGuSaJ8v_4x8N_p0/view?usp=sharing
24/5/2021, 17:51:06youtthasart arjhan6006400009https://drive.google.com/file/d/1U8ApWnb5jWtslPXRfHnInhj1k7Zc0j5I/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJ7ufbjfLBE9nDK9suDR4xO1cXiXWCLG/view?usp=sharing
25/5/2021, 17:16:39Warisorn Mouengsiri5906400022https://drive.google.com/file/d/1VsFC2nHPuFCeHyTuVz1n_gc5XAw85wS4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJUOi7gj-ytBL-dvKaicih3Nd6r-8GAb/view?usp=sharing
25/5/2021, 18:22:29Dorcas Tongna Mutfwang5917810002https://drive.google.com/file/d/11rmrEO0SCPmQTsFcmkTbEZA98RjuiRTo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FEerU-0zmWWY6QyUCERVwnP81W6NDM9Z/view?usp=sharing
26/5/2021, 20:35:46Khanchai Seesod6006400008https://drive.google.com/file/d/13qCdl4YhaJVB8Wk7y4AUURYNx0f6gpIB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FH5iB1FwUMsxQ2RIcgGUpCD0iiKRiOtX/view?usp=sharing
27/5/2021, 11:23:20นางสาวสิริจรรยา จำปาแดง5802100002https://drive.google.com/file/d/1BEKCotEM06ap6z0rhR2jq-pn_O9wZtJB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FJpA5ale3Pe4mKCsPVVAzijddw2UMX__/view?usp=sharing
27/5/2021, 16:54:02Ratthanan Konphewlert6002200009https://drive.google.com/file/d/1jxY2Y9eePogW77nR6gRWR80mFBHMdsGG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17MhRDCi-rwZVPEZ_6uwrr7-C0Fu66KhY/view?usp=sharing
29/5/2021, 0:33:24Atikarn Phromchan5906400038https://drive.google.com/file/d/1Kjx-UWxd-7vHhR-voLha6MDAFNFO17rz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1utfqlykXZgqefk43Lc3dSh7dVgUGzklQ/view?usp=sharing
29/5/2021, 9:26:49Chutikarn Kusonsapang 5906400025https://drive.google.com/file/d/1ppm7EL1Rzurzrd7mEwA7Wznp6rHEMHxG/view?usp=drivesdkผ่านรอบแรกเลย มารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/5/2021, 13:47:40supakorn kultontiwanich6102200003https://drive.google.com/file/d/1YIff7GdKWy19z8IQxE1I11NoiEgiMqq4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11jrs4XHfvwaMC7bQHyO1jqmjO7IXaVbY/view?usp=sharing
29/5/2021, 13:58:52Chanchai Ounmanee6102200008https://drive.google.com/file/d/1S2lP2e1T2Gb2k8oX4jrraBF-HawIFhfl/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kThb_Pdc8VGFRxpybAakZvThgAcJAV-r/view?usp=sharing
29/5/2021, 14:11:44Pareploy pandoneg5906400003https://drive.google.com/file/d/1T09IGzqphZVtuGkTwsvEn6ASfHbIpcaj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XjWGG-qCugsmuKvFuqK4NUTGGFdb82bG/view?usp=sharing
29/5/2021, 14:13:30Nopanut Phetkaew6002200013https://drive.google.com/file/d/1yrmgDVPOSQ5wkvO082t_UrGOTktfdiSu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sKo50RSNe5t-yZdtbP1yHQJJ_zjrj8lq/view?usp=sharing
29/5/2021, 14:36:06Naridsara Meesub6006400003https://drive.google.com/file/d/1lzGaV8Jjf6LJxg0a2QrtfPInUIUvzCQa/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Gt_ZkKnbqRcfM0cnNiY3QDLh_dSxwffs/view?usp=sharing
29/5/2021, 15:35:54Maneewan Thapnakok6006400001https://drive.google.com/file/d/1NdKw815huwXEnq8MrLjjLtmKweGU7vFy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gHAKN5jxK4gW8uT_hKzWY4b2Y8Q-RqUe/view?usp=sharing
30/5/2021, 2:33:14สุนิตย์ตา ขุนตาล6102200019https://drive.google.com/file/d/1GSXquKFHjmyD9oRB__4RW9xNEFoqDPx1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HzM5_S7xIA3hqNKIlCF5dD7CwJnbFgAA/view?usp=sharing
30/5/2021, 11:55:30กมลขนก หนูช่วย5804300437https://drive.google.com/file/d/1TKTNvlYZHT2hh5tEBi83nfhZ0UeITRNZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UVTpMEKPPOm5ahutBE9ZUkEO1Q-MRP0U/view?usp=sharing
30/5/2021, 12:14:10Nonthakon Keadkamchonsakul6004300028https://drive.google.com/file/d/1WpS_oTJtj-MG-dX_JzE8NEi8MB7UyrUw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12Ov2A1xGPJc4uCvrMZh6SJ6oywBuEcBt/view?usp=sharing
31/5/2021, 9:35:55Sudarat Kanyalert5906420002https://drive.google.com/file/d/1uRvaIBN1pDTwruG0A__t--QpV2lkCO_-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16IbJdIN2O8uGyqT-8EDJn_VnE8vRLpHa/view?usp=sharing
31/5/2021, 9:38:12Krittamet Charronerune5902200002https://drive.google.com/file/d/1Zla3g2jMFNNunM-pPLBjcxa4fTK41i8I/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jvgnvgi2ECHi_9u0wlFX3eW5WYERftaO/view?usp=sharing
31/5/2021, 10:19:14Sathikorn Saneewong5902200010https://drive.google.com/file/d/12rdLVQ7MdwshjeLwgJCgOUTjXf0Z19uR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hdvMAbA8LLOODoqMo6Byrm2LrI3rmhfs/view?usp=sharing
31/5/2021, 12:41:45Thana Boonnak Anawin Watsuepthaeo Jannaporn Thangratpongampai 6004300091 6004300082 6004300083https://drive.google.com/file/d/10H1OejHFo0l04XwOy7ui_zE8nZs0fbWX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JAoBolse90lfyF45F-33YdNGWjZ_CP1V/view?usp=sharing
31/5/2021, 15:15:47นายพริษฐ์ เผือกพิพัฒน์5902200006https://drive.google.com/file/d/1atjm31TDv51M-yhRcGhl4pJWjXd6hQWt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ufKcgCo1BQK5VqFOhKlkCs3t1ytBMUfy/view?usp=sharing
31/5/2021, 18:59:22Varissara Paesaman6104300123https://drive.google.com/file/d/194YW-uq8t3hpD1hCGW7VVFKuH3QRtXwn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pUynnYCfLg6OSGXHiuE7jj921Iy8uIA8/view?usp=sharing
1/6/2021, 15:46:03นายปภาวิน ศรีพล6117210004https://drive.google.com/file/d/1l3niYvebHt481Fyb-hwRn2ktkfNb5we3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jC4-hM_Idy_E2bqQRvNAUOGBdf4rP2PG/view?usp=sharing
1/6/2021, 17:28:09พิมพ์วรีย์ บุญสร้าง6102200001https://drive.google.com/file/d/1tV4AUxAjuHIoEzi5L4b64HbkW-xiDuDF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16UznzPDVgFKzSXrXTTJMTyTBrEvgH3ZY/view?usp=sharing
1/6/2021, 23:56:03อนุธิดา แซ่เจิ้ง6106400012https://drive.google.com/file/d/1bcz3_4l3bTbsad4SrcTMBN_1Y6RGI1gv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IFAcWhETFhLBRQfz8hc8Xf-5UWPiePS6/view?usp=sharing
2/6/2021, 21:32:50นาย สุวัฒน์ นิตย์กลาง6121100004https://drive.google.com/file/d/1-DU8jRmn3RZEjmGemzAInwLzDx93vMHK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bG8LeyXoQ2wn3F-g9-GUJRifR_fwxcHO/view?usp=sharing
2/6/2021, 22:19:01Weerapat Suvarach6021100010https://drive.google.com/file/d/1CEGNQHdKdlGSfB-gZCpE0MkTDu3KtqRC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13qFNMcCjoRbfwXJQVaokkCq-GaXSl3l-/view?usp=sharing
4/6/2021, 11:37:03นาย ภูวนัส ยนตรกิจ6004300251https://drive.google.com/file/d/12mU-gY8c9wyYL7707kRDpXjoiw3YI-F5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Jm2yfBQpu0pVNAdwG3rl6uH0NiZhpcja/view?usp=sharing
5/6/2021, 0:02:37Sarinda Chanpanet 6004300222https://drive.google.com/file/d/1pDm4Nm124PiTAx69KYschCGAjczz130L/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lrj-d8hPZze_9Dw9gm82jPHPXmt7eVN3/view?usp=sharing
5/6/2021, 11:51:15Thitipan Srisupol6004640020https://drive.google.com/file/d/1OwBgCKFWHk_EyUrz9rBZneZfhx-n1a4f/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11ZTxs_KfGGHtxNrl8xGjNq-CZ23QLMLU/view?usp=sharing
5/6/2021, 14:10:45Theeraphong Naonim6111100011https://drive.google.com/file/d/1wagaV-AyG05i7IYcoRLUjMKOBm1BQ2RP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PSwI9b62bzmtysVYQs56FNR4hhHdkAkG/view?usp=sharing
5/6/2021, 14:14:04Wisanu Keawpuang6111100002https://drive.google.com/file/d/1SoKSPj6Po-LbRs0eEXr1lAKKdWfr8NAp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pWROz0FbMdsDJG8UsPzK8OoYCmTnD2g2/view?usp=sharing
6/6/2021, 2:51:39พีรญา ซ้ายอ่อน6005200016https://drive.google.com/file/d/1NNpFHWvQWI1SERo3N4oPxECpJdpiicQI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CLQIVd2HGm3pVe3pr0ebRCmyCCwJjPK5/view?usp=sharing
6/6/2021, 3:02:15ธีรภัทร เจริญรักษ์6005200014https://drive.google.com/file/d/1zecI3b23gZLjjJUY8halyAWS6RtBcwFv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sw_3d6Yu-0Xtr1uVuahlmky4TBdZ69xP/view?usp=sharing
8/6/2021, 16:09:01Kobkarn Krobngoen6005500010https://drive.google.com/file/d/1MZUZFBQyMA2SIMim5xHWRHkSaGiDAGFX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1U4mI9X69tZz33J7AxsqLlfRlUpFVWZ-b/view?usp=sharing
8/6/2021, 16:12:45Arnuparp Arphasataya6005500021https://drive.google.com/file/d/1NOI8ZgCYzOid6V3kTB4v9_YhEfObd8Er/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YNoD_0f9KX3PJwj5PE1tNh_WeK5K6cDo/view?usp=sharing
8/6/2021, 19:30:54นาย ภูวนัส ยนตรกิจ6004300251https://drive.google.com/file/d/1z9m530MRby_jDDHnFUdMUKoTwFLndSaf/view?usp=drivesdk-
9/6/2021, 0:50:47พิธา หนังสือ6005500023https://drive.google.com/file/d/1DtTT-8S94jZ9ds3jFn0pjbgjfRmZ6JxG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VHpSEwfuTblLZd4IZRjHCGfhLSLPzCQG/view?usp=sharing
9/6/2021, 13:14:31พิมพ์วรีย์ บุญสร้าง6102200001https://drive.google.com/file/d/1scV-ESW7OXYBtHGKREsm3sKa_t_6TqvA/view?usp=drivesdkผ่านรอบแรก กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/6/2021, 13:37:58ชนนท์ คงโครัตน์5804600064https://drive.google.com/file/d/1DovmjrNqj3vHd0L9eLKlGaW7dhqwZci-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ep_JEjhunG-qxkuZM8mjM5S1oYPUywqR/view?usp=sharing
11/6/2021, 14:36:48Dai zhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/1yoh18Yf3TSrTQHCIAXxxayhtqifsRUVL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11GNgGALV3X6MvpBAQsdhN7GG-r0ZWc76/view?usp=sharing
11/6/2021, 14:45:26Wang yi6217195018https://drive.google.com/file/d/1SRos0lZYwmLSLsF9Lj4wJdNIYQXb8yh4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19v76Q7j0VxuOHE7rvn3lF0nQCywV1SN-/view?usp=sharing
11/6/2021, 14:55:45นางสาว รินรดา เดือนดารา6014400007https://drive.google.com/file/d/1sap6VpdvqAcs_3L_0OOLgofBI1EdCQdR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TYcKM3f8x2VJHqXYBsrSawaHe66M8Uej/view?usp=sharing
12/6/2021, 18:36:20ภัคพล สุขเงิน5705700005https://drive.google.com/file/d/1daHN6pM6LCEIAlvImR6OpTYUJdbsJyZL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-mJ4BSheq5EkAs3cSkxPyBgbOZ5jP7nQ/view?usp=sharing
13/6/2021, 19:29:30พศิน นิธีธนพร6005300009https://drive.google.com/file/d/1LZzwa2DntxmsRhN2-eK4T-Gbu7QWYf1r/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kRgSEE40N77NbjW7HkjOLRiwzPDfIlYD/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
13/6/2021, 21:20:59ธีรพัฒน์ กายทอง6005200015https://drive.google.com/file/d/1WtMgn-os5Mbh0q4cCLJscXe3XGpspXIF/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 29/06/2021
14/6/2021, 11:28:00ZHANG YUAN6117195016https://drive.google.com/file/d/1aa_FPYIYmu5L77BQySVAunhYt_nxfVF3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uyf8SMwjeV7ZjB3R7716AKcTFavpRFOo/view?usp=sharing
14/6/2021, 12:16:19์Nattidatorn Suwannawong6005200028https://drive.google.com/file/d/1JqWXlrjRATPjmzODWR9GFHgJSDFpf2v1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HtOJLrfE1LP9Hi3C7y2e23AKVxc0wF7Y/view?usp=sharing
14/6/2021, 12:31:09ZHANG JINMING6217195040https://drive.google.com/file/d/11v0zRVYy17QhglSO1XTEKUo9Nv6THaE9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zYk2Kd6HBPXhI0oDWpINhY-iarmygG-3/view?usp=sharing
14/6/2021, 16:45:35ศตวรรษ ขวัญแก้ว6005200013https://drive.google.com/file/d/1izOFdgKhmjy8RVYiUOfLZXtVQGiecyrD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1W3HQPa7nHh6qkbZCDNZBhN4Fw_Tirymi/view?usp=sharing
14/6/2021, 20:16:06areeya kumnerdsiri6005200010https://drive.google.com/file/d/1i6uKrK5P8vLYTYxXgI-aVs_dNaOfYIe5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hgBRe3C907XudH8YrK_6uiZYLH11qpNF/view?usp=sharing
14/6/2021, 22:27:21Miss Panhathai Sompadung6005200033https://drive.google.com/file/d/1cl0FUJGeubT0tKPTHfE5nAoYR9YsH3Pj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mFSsf7VqjZDxXzj_hcXXonNHunj9NiuD/view?usp=sharing
14/6/2021, 22:29:01Kunraphat Hothong6005300004https://drive.google.com/file/d/1RllP_fWn1PgUbxDxOcykVE7J2rGx1dCL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sTCtrMtckphbqktRVB3jMfSdOIlwpfac/view?usp=sharing
15/6/2021, 11:28:21นายไรวินท์ นนทะสุต6004400062https://drive.google.com/file/d/1M7xx-S_WJAGSAC9W6D_yJewQDGG494ig/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gdu-C5IoBgepw2sY9msro4BjTN0rzj5_/view?usp=sharing
15/6/2021, 14:39:25นายวรธน สุทธิกร5805500007https://drive.google.com/file/d/1qCGtC5F5NcEJm2cRAotiL_i4utW-I9R3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Vr0yN_kwDEtL7iRU_ak4vI0-dEIZ9Qiz/view?usp=sharing
15/6/2021, 15:26:31Miss Tanya Withitwuthinan6005200012https://drive.google.com/file/d/1cAFoZ-KPoV9QB-j5ZeEq-lT8SiKTCfbP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VnM7XU8PqFL6JDPt-ub1w6jupspUoyRK/view?usp=sharing
15/6/2021, 19:47:24Huang Yubo5905200030https://drive.google.com/file/d/1wgsvYLz6xCISva_ZgN4JgFpgilxPSMAR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OS3-7qFDqqmXHOeEqPLrz9udBVr3YaT9/view?usp=sharing
15/6/2021, 20:41:26Khanitta Sathupan6005300013https://drive.google.com/file/d/1trz5Vn78KBsyf_gYOlxjDZ3i1qtTqELA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17LPROmYp1dgUZjqGHyz0dudhm9eCDal_/view?usp=sharing
15/6/2021, 20:49:32จิราภรณ์ ชูวงษ์6005300002https://drive.google.com/file/d/1K8VWaukUCeS2afwcKdW3gq6Xky99Zsiu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19_G2757EZJhckBGnWcETTAeEP5SmJA2o/view?usp=sharing
16/6/2021, 17:40:31ศิวภรณ์ วันทอง6202000004https://drive.google.com/file/d/13uqOCcSP6zuxqvMq0ZKigOCHRmMt95Ly/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1plDrNPeP4yVh-9SPV57S5Pt2J9nXL55u/view?usp=sharing
16/6/2021, 21:22:10นายจิรนันท์ ธรรมวงศ์5903920001https://drive.google.com/file/d/15eRWOpaxNQnMzQH13pj7_U3xqmDjXX0a/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EMDv4lG2E8upzOLJLPDNlqgrp9EVOgXN/view?usp=sharing
17/6/2021, 13:57:01Sarinda Chanpanet6004300222https://drive.google.com/file/d/1oCA0BFsKejC0F_zK1-_8WTiFzYM-WjYx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mnEQVD2haI_6Rmcgz1_RWekH9JKOmC8w/view?usp=sharing
17/6/2021, 19:34:04ศิตา โมกขเวศ5905300003https://drive.google.com/file/d/1O2Z26kwqnTfIp3ck-T9D3PwOpcivwgny/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ef4_5RqKggwqcusarsjdalBQUhePCL3M/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
18/6/2021, 3:27:23Nichary Noparutchainun5904400101https://drive.google.com/file/d/1xPMpkKMhpQkUTUeJQD2_O6qIN5gZjOlm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FLcnNGGvPtqokoJ1NV16kR23uR26zU9P/view?usp=sharing
18/6/2021, 11:10:02Napat chankanachoke6004400071https://drive.google.com/file/d/1oXMJPRZCx92OrBZtOED0YyaGoxs6R1fQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dglfrerimMuDxuMcerU0JC2NOJ_z8s1-/view?usp=sharing
18/6/2021, 16:24:24พศิน นิธีธนพร6005300009https://drive.google.com/file/d/1ZDmTRQXJ1rRS1mzfn9ByijfxYXVRfcmr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dkXX9RIW3tRyHtmXJ9Vwzo7BMMZi-IfE/view?usp=sharing
18/6/2021, 23:27:21Panhathai Sompadung6005200033https://drive.google.com/file/d/1nm4NUaN2Z1FIdHx5mE1j7uRDMvsOOGln/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FRXKwzUSaCJiGoVr4pPygPqFEJL9PElu/view?usp=sharing
19/6/2021, 12:52:19Jirachot Wanawirod5703900002https://drive.google.com/file/d/1csG8I2Wp1UJ8NknJhfyvkcIZ0skRwSp0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w3Jz1Mgjo7UWZudGd7RAUX1OTwi4yx0n/view?usp=sharing
19/6/2021, 14:42:45XIE LINYU5917195011https://drive.google.com/file/d/1DJPj7BBmTHwtAZgUZflsbBwvdXkEM8I3/view?usp=drivesdkPlease resubmit the abstract.
19/6/2021, 18:18:44li xiuyi6217195015https://drive.google.com/file/d/1eb2Gd-DzTzjY5_enG8K7C90kLPJEOidV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wHFzrEPaxNFNztwLxjR-1xl6Z1_w54_w/view?usp=sharing
20/6/2021, 10:44:43ธนภัทร ประเสริฐวุฒิ6105500011https://drive.google.com/file/d/1XfgXEVGd0Gl_Dg6x_cFY9bmerA3fKsB2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1galOs7qe_DkzpCf1KFnLvg-pQBSMc4L_/view?usp=sharing
20/6/2021, 12:46:05ศิตา โมกขเวศ5905300003https://drive.google.com/file/d/1FmDnkeN1lQ_lqC3tVY-qsbXs8wwQFw7B/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1e6TUQzOrOyp_1Ls-O3fCT_I7zK0ldlEg/view?usp=sharing
20/6/2021, 13:34:19Praewwanit Akarawuthi6005220004https://drive.google.com/file/d/1RFYHff49ulp_FouNpn4552QVSCuODMLv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jnTK6VQmTtNTF5c9sSTPTv7NGBr-90xM/view?usp=sharing
20/6/2021, 15:43:53visuwat khantong6217210008https://drive.google.com/file/d/12IPRDT6wQaUG3SANpg1xRR6jiAGz0rRn/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 27/06/2021
20/6/2021, 15:46:48Mr.Weerayut wongdee6217210005https://drive.google.com/file/d/1W_3OM4pqEQb7N9NgUfAudJwF9Qcthhf0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sc1QCwh2Q0YBcM9fDjqaDsAzIb5yaEKc/view?usp=sharing
20/6/2021, 16:37:22Nattapon Thongto6005200026https://drive.google.com/file/d/1yFvR3HMZxHjIdbe36Q5K8kfBDhzY73PY/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ตาม format นี้ แล้วส่งกลับมาใหม่ https://docs.google.com/document/d/1AR1mb7rAwq7Rntw9fSttm37Zlzhow4UzSXTO7IOn2Fc/mobilebasic
20/6/2021, 17:08:28ณัฐพล ทองโต6005200026https://drive.google.com/file/d/1FQW9Pe-wDDNBdz1q5Es5g6jV2DidCI40/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dxrvrVpNL3S3ROHBZHLtiudMQPwp8A5X/view?usp=sharing
21/6/2021, 16:23:51Chonnipa Siasakul6004300122https://drive.google.com/file/d/1dtBcazHDYZdVgABrAP5lyS9o5ksCrFjY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1e3IdeVocMnoeBM6grcdo_-iCs_UR4hk_/view?usp=sharing
22/6/2021, 11:50:48Sattawat Kwankaew6005200013https://drive.google.com/file/d/1fdPLl_SB9X42v-qC3yi9MbGKDDSRZ7FJ/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
22/6/2021, 13:56:48Sarinda Chanpanet6004300222https://drive.google.com/file/d/13kp4Hjo3nYAjwxg-LbZMu4kVCEr3r-Qp/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
22/6/2021, 23:34:35Areeya kumnerdsiri6005200010https://drive.google.com/file/d/1h0ZaLwMgEHR2R7-X7tPABY9Ra722QcnR/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
22/6/2021, 23:36:15์Nattidatorn Suwannawong6005200028https://drive.google.com/file/d/1XBF_UfT1fHyUxUvjwggMfWeDgInb1EjF/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 01/07/2021
23/6/2021, 9:36:49Wisavakorn Khemapanya6005200031https://drive.google.com/file/d/1FWOJ1aMviIcxPyG9dkIOS6DTce3hhsBr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ivdcqBF_3XNSaWV1Ro4DPzeuJjdMiCfZ/view?usp=sharing
23/6/2021, 16:07:53วิลาสินี แก้วสา6004400118https://drive.google.com/file/d/1Tjba7UYou3w_yOHWn-mNK8Nd4T4XMZep/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16vnY431BhC8c7IW33U_jCb4_AsumuOQA/view?usp=sharing
24/6/2021, 10:36:13Napat chankanachoke6004400071https://drive.google.com/file/d/1A6RmDYzXnU4PIQQRg56TTJY8r_RlitdX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dglfrerimMuDxuMcerU0JC2NOJ_z8s1-/view?usp=sharing
24/6/2021, 10:54:13yothakorn juengprasertsri6005500006https://drive.google.com/file/d/1NpyUQ__Te6A2T-DLr9Ge31hR2I7hw5TN/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/13ts4qCj-0EAxJa3Ock-t2v7aN3gaKagV/view?usp=sharing
24/6/2021, 11:09:03paveena kongbowonkiat5905500010https://drive.google.com/file/d/1ckfhKnxYRdKmeFwW6a9sOMFHH8-9qF1X/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/11LR3nDLxPp9x_-oZyiUzsRvRHNrd3okW/view?usp=sharing
24/6/2021, 12:12:59Patcharaporn Tomun5804400191https://drive.google.com/file/d/1A6B7zNIorG2w3cZb7Nr9qoYnAdDBc-GC/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/1EB2xmr673PFs7217aiX_PfzRHBAoPo0B/view?usp=sharing
24/6/2021, 13:52:17Napat chankanachoke the last file6004400071https://drive.google.com/file/d/1Gubw6wGez0J1JFZoAnW79wHrme-npO8Q/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/1u0dICB4YKcLG8N5bZEgQ6_28Iduc457O/view?usp=sharing
24/6/2021, 17:29:01Sethawut Rongmunkong6005200006https://drive.google.com/file/d/18qsxwTylIyfjOweLJDQO6DrsH7xB3RyB/view?usp=drivesdkแก้ https://drive.google.com/file/d/1a0j6so7oyLPelJa44EBbsNXFJhuirvjE/view?usp=sharing
24/6/2021, 17:50:40ศิตา โมกขเวศ5905300003https://drive.google.com/file/d/1VKdMCw4ZN1938ojloCZ23OLW3D8ZuAVJ/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 01/07/2021
24/6/2021, 18:04:20Xie lin yu5917195011https://drive.google.com/file/d/1QiSKVNnq9Dk9XGpDe6zu5rarkoTQIAsy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
24/6/2021, 18:22:12Thanisorn Euasuchon6004420012https://drive.google.com/file/d/1b4Ft0vNNVAilZt937xMfJ0lQ4CeUjYoj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1js5xzsoINOOaBiwJUp2BgRsbBQd31FEs/view?usp=sharing
24/6/2021, 21:59:49pita nangsue6005500023https://drive.google.com/file/d/1Ck5fq5gP-s5e1r3Z_tzI-GL283kd0Fl9/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 03/07/2021
25/6/2021, 12:27:36Chatchaphon Phimmai6103200014https://drive.google.com/file/d/1dzTNbYRodZjptt5tRqxpEhM_60UlwxVB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jtIGwdgEi7feoTAO2GFIY6GchEuEjE6T/view?usp=sharing
26/6/2021, 13:25:11Tanya Wolter6005200004https://drive.google.com/file/d/1IGSij43-m_nY9_SYZF-AZ-59TPW6iP0D/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jtyNNfpH-v6aSvHanFOKQ5G1LZvqgtt6/view?usp=sharing
26/6/2021, 15:19:52Napat Chankanachoke6004400071https://drive.google.com/file/d/1YvqQFkqYBRtwg7lUk6WGMTQQy4vicQbm/view?usp=drivesdkแก้ไขฟอร์แมท ตามรูปแบบนี้ https://drive.google.com/file/d/1dglfrerimMuDxuMcerU0JC2NOJ_z8s1-/view?usp=sharing
26/6/2021, 16:45:51Zheng zhong xin6117195018https://drive.google.com/file/d/16kKYr9EN5-HtSNEdJhBSOOswEzopOTYP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1moc1tcQXk9uJMuKnkpHVboJ379-hc7Nj/view?usp=sharing
26/6/2021, 16:46:01PHARATT RUN6019312002https://drive.google.com/file/d/1Upaqy4p6sGqxB_6p6Mpo_CInE_NsBnS9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mN4000z-_223eNXeQ3ZYFWEq3CMo2QwP/view?usp=sharing
26/6/2021, 17:17:00Ms. Waraporn Mingkhum6202000001https://drive.google.com/file/d/1vuQvPgK-6YtRjMsmcKvhNtQef1ydQLAd/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ju0bHVCed3nRK-i8rSzR0O23uhulwccL/view?usp=sharing
26/6/2021, 19:52:15fan ying na6217195014https://drive.google.com/file/d/1lfzat6Wv2idtf_B89RwcSf0V6iPzNl8G/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mK9nqmgSrFAW-GCmA4ZJzu4nou4D-UDE/view?usp=sharing
28/6/2021, 0:36:16Pattanaporn Srisombut5905200001https://drive.google.com/file/d/1Xp7STCcBvBB7x7WvDMfDhwA0Ke8GXUfc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mbZcm01pZ2RH9WMcQhn7r4ue-sbuukpC/view?usp=sharing
29/6/2021, 13:39:53Akkapan5911100005https://drive.google.com/file/d/1GDpfWRiUqPewM6HZX03gJeSLBWAxievt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mx9MLT8GRUOm1C_0_jbwZkyKM2zhVsMe/view?usp=sharing
29/6/2021, 13:47:50Nittaya Chaisuk6217100027https://drive.google.com/file/d/1vn9Xiy5nZG0zphaVYujNtWxwUN0XDmIE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1n3HQvjb26udUFtydGtol69T1Y1_u1OLG/view?usp=sharing
29/6/2021, 15:16:36Krittapas Likitanantachai6005700011https://drive.google.com/file/d/1Zm0C_W1Jg_BrX_xf6OqX92iQj62CjVsU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mr0lthKKVTIUwEUlfcahNmRjTrO4M5if/view?usp=sharing
29/6/2021, 19:52:43Hanruethai Aonkham5904300076https://drive.google.com/file/d/1FwR8ZmgrnnqrL6EwrUjF5Ijj4nKwcZa1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rNScIGjQeFwitEXXtvptVPWp3Tc9DC7X/view?usp=sharing
29/6/2021, 23:56:25Mr. Korn Ngamjetworakul6022520001https://drive.google.com/file/d/1OF6tUT0ZSQPLTy2RGPygT9HodfTSmh_F/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1r4kBjnjwSk9kJeiFh6awxBJagoRigHNA/view?usp=sharing
30/6/2021, 9:23:29ZHANG JINMING6217195040https://drive.google.com/file/d/17z5a0DdnOMBE1xEurG9usUdaXsHLD_XO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qRirzSWBQc7WcHrNLbAGXh9kozrshA8v/view?usp=sharing
30/6/2021, 13:31:16Chanpreecha Taplakorn6121100005https://drive.google.com/file/d/1H5rQqUMobqaXd39rGcrmh9CFDxhg2NwA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rIsO3eutS9hlHZxtGVb3B5c0cSKbfn6x/view?usp=sharing
30/6/2021, 19:03:30Fan Yingna6217195014https://drive.google.com/file/d/1vQhBS34Vnn5mM3jahXM66nIrLw_33Gfv/view?usp=drivesdkReceived results on 5 July 21
1/7/2021, 0:46:13Kanokwan Sriya6005300003https://drive.google.com/file/d/15sZK649FovoIfMhrHisyYQOR2IS0flxf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qzzMR9cFBAJdK1ENVYeHacv2GmGsJ7Ye/view?usp=sharing
1/7/2021, 3:45:43Mr. Chaiyaporn Loawaynok6002500004https://drive.google.com/file/d/1qyCt6V-jE1KbYRvfODhFDG7ldEpFhAYQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rEtQab_Lfto0rSrohDYa0xYfmDz_grnP/view?usp=sharing
1/7/2021, 10:16:37Supasuta Nueasuwan6005200002https://drive.google.com/file/d/1AZxtchIpA98ornZznEB-seiutnp-VEeq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qXbytr1WwweR7orR0doY2CdCIsyekHJr/view?usp=sharing
1/7/2021, 14:41:38Zheng Zhong xin6117195018https://drive.google.com/file/d/1T9vS3MLShEFw5-E-xBgLOy5aLCQV3KZa/view?usp=drivesdkReceived results on 5 July 21
1/7/2021, 15:24:14Prisuda Khiewkamrop, Pichanee Srichumjan 6004500004 , 6004500029https://drive.google.com/file/d/149FH6mwmNDc6JcytX30Sb-t1GeakZns0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1q_DviQ5UDKAo0hoMqgP4zj83x_CJCCdJ/view?usp=sharing
1/7/2021, 15:54:10thanapon supchunsuk6123200014https://drive.google.com/file/d/1Fbj0UrrsdS8WpK73gvT9ZKw29zQ5Ncb5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qhsdLJYLaH8xfraDlqNN6fA6ddMQukXB/view?usp=sharing
1/7/2021, 16:34:06Vipawan Wararux , Ratirat Poomperm60,045,000,126,004,500,000https://drive.google.com/file/d/1X-0vID3SXsv3YqXlYeRV_w3WCAUhhvSE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qTpybxX447VzWyT5At_FoBCOfAkJKIg9/view?usp=sharing
1/7/2021, 16:41:51Chaiyachet Kreebang6103200005https://drive.google.com/file/d/134yn7_Z6M6-9bwNIiAUzDoQomBfiJ8Fp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1r9c57wC72crOkMpr3mvJVDLIxVh-Psih/view?usp=sharing
1/7/2021, 17:04:30Nitiphon Sarakul , Jariya Wongsittichai6004500021 , 6004500022https://drive.google.com/file/d/1Y4otMFJ3wk7gpxNKPKWNYYoqJlVN0Iyh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qRx1g39hppYB62lIpQK9ZJhYOKnWE1pV/view?usp=sharing
2/7/2021, 0:45:35XIELINYU5917195011https://drive.google.com/file/d/1xs609Y3SOkH-H_SdIg5FBPWmjXFeV3t8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
2/7/2021, 0:46:56Xielinyu5917195011https://drive.google.com/file/d/1O1_7YERnQdKE9rCP3lX0uVkXlD7EU2f5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
2/7/2021, 0:47:00Xielinyu5917195011https://drive.google.com/file/d/10Ca7ubg-v9vGaggVEHm2ivZkS1sz0RJJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
2/7/2021, 15:50:15ZHANG JINMING6217195040https://drive.google.com/file/d/1MTPzlgwmdyZErNazj7DWWGV8OYAANuQF/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
2/7/2021, 16:17:42Rawipas Putpongphaew6004500011https://drive.google.com/file/d/15UOyn_M6je3XjXCZCSArkX6HP8tjtnYZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w7XYxBY8AWRijpK_ZQcnZu78iB9RAi4Q/view?usp=sharing
2/7/2021, 16:44:22Suttida Wawbut6004500008https://drive.google.com/file/d/1c0YVmRGYSW1MRcn1eTMNTTQ2WiLyADdN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vwExR1VjMZzBjX3oA5x6WONqc0i-SbiE/view?usp=sharing
2/7/2021, 17:56:54Chonticha saetie6004300112https://drive.google.com/file/d/19VEx_gd3DuXr0WAOrONxoSEq0joTMRZ1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w7cCJNpqcAZEKTP0kN0jBBjchvKNRn6v/view?usp=sharing
2/7/2021, 18:02:40Mr.Jedsada Sorranawit6019200003https://drive.google.com/file/d/18jaMz3OPGmu2-Ax7n4GVKiVaEqGkGBBD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1urSxewvbPXrvyAdpRS4-WjZmXhPxUaKu/view?usp=sharing
3/7/2021, 10:15:35Vipawee Wararux6004500013https://drive.google.com/file/d/1To0jD2SX-jAeWdZ99vb6CR7PY0fnPMjH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wAN4Cs0Zzo5xd_LQ3iruLr3A-QRwKWMr/view?usp=sharing
3/7/2021, 10:27:29Miss Nuttarida Buakum and Mr. Natathum Premashthira5704800087 and 5804820001https://drive.google.com/file/d/1vLFbu4ESKu9XCjgCW1ZbFf8rYzbi9pLS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w7wF1avujXnWiQqFW9hwdNUBrUiFV7fQ/view?usp=sharing
3/7/2021, 10:31:27Mr. Nutthawut Phaisoonsin and Mr. Narawit Laingyou5704800058 and 5704800079https://drive.google.com/file/d/1doa8PmRQ2zmV4AWEcoeGtFNdEIwrTYEi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1we71VWh4GBZeU6KBsb-8bpHb8r5_IUsw/view?usp=sharing
3/7/2021, 12:23:11Wai Wai Oo6317190010https://drive.google.com/file/d/1WVPqDTJ1-pY6Bgia3mCPxOR8lXs8UKK-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wDb95W2crxlNGspcv8_zmDodyvtZxxCn/view?usp=sharing
3/7/2021, 12:35:55Aye Myat Sonny6217192023https://drive.google.com/file/d/1GQWws_keIbC2ghaDrXfiwjnOhdgZ9VVH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wHN0s8OWYuz-iMhf0apv2vj-X0HCiEtS/view?usp=sharing
3/7/2021, 17:46:59Mr. Patomporn Krathongyam6122500002https://drive.google.com/file/d/1f1lbgiKHIv69scWCrgONOfC3am9LZ9Mo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wdvOSeuxV7bsjBbrPNlECIrsbaDxNs5E/view?usp=sharing
3/7/2021, 20:51:10Sathaporn sabpamuk6103200004https://drive.google.com/file/d/1FNAu3hRaE4-pJvqHjH_qkFMXBCgfXVMo/view?usp=drivesdkรูปแบบการจัดหน้าเอกสารไม่ตรงตามแบบของสหกิจ. https://drive.google.com/file/d/1yNqBZB9HEId9zJfZWPWNa37cdOJe2Xi_/view?usp=drivesdk
3/7/2021, 22:38:54Suphadet Klansub6123200009https://drive.google.com/file/d/1PQJ01vaMQNQku4r6zPfgwbedDhkckfWG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wQ8DqiPs5ikseDf6ocMkwCjogY0Op973/view?usp=sharing
5/7/2021, 14:39:43Mr. Patomporn Krathongyam6122500002https://drive.google.com/file/d/12Wim418tT_8NRJybTWg5EZhV_JHAQFFY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wdvOSeuxV7bsjBbrPNlECIrsbaDxNs5E/view?usp=sharing
6/7/2021, 11:14:18Saranporn6014320001https://drive.google.com/file/d/1C3Wdtcy2vzC8KRF0HfqYQ8m0YfGn-t9u/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xRf06v4jDigyGJty-eQKEhOOU6EgO9m7/view?usp=sharing
6/7/2021, 16:33:50Sathaporn sabpamuk6103200004https://drive.google.com/file/d/1Lo1AOhCEO7Elc1IJ1ER_JL5aRMoH44ya/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wUA2Lx7S3PgcQCxcpAN4E3kErBhr56pI/view?usp=sharing
7/7/2021, 10:28:09LIU JIE6117195407https://drive.google.com/file/d/1wzVRqcvV4aNPgOplah-LGpThEFlW2Ypq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bt_FZEKOvNjsgaFy4Loddg4xD_bMBfuv/view?usp=sharing
7/7/2021, 10:29:31WANG DAN6217195042https://drive.google.com/file/d/1DEZeKG8G7-kGR0YMHqWNkWX2SYF0DNQK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-QWXXA-PQLRxsN3BMncbHHIkrFyZj40V/view?usp=sharing
7/7/2021, 10:31:52LU ZHIQIAN6117195406https://drive.google.com/file/d/1wwcU6MJaCG-17g9NlaoC9hUa38m5ZX_J/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zw2m6FmlMeY0Jtwuz8hZcDckTvGMYR-E/view?usp=sharing
7/7/2021, 11:40:46Paphatchaya5904300325https://drive.google.com/file/d/163X1_VDeaH638s3mQApx-_WUntegjETv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zvwt7VROKW0TulTsjrzUIj9eIsEpJFX3/view?usp=sharing
7/7/2021, 12:19:47ZHANG YUAN6117195016https://drive.google.com/file/d/1DwDUKQ1a98o6_EKs_gHEeM70Fu4tIntD/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
7/7/2021, 14:46:35Wilawan Chueanit6004000005https://drive.google.com/file/d/1gCNO-6pYXFFF3TSJJ1MsQvnuhsYHuS3v/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-GjTZb-0ZCFwKLyg-Xq2MgWbmL7cUE3n/view?usp=sharing
7/7/2021, 15:17:54Kessara Maijun5605000019https://drive.google.com/file/d/163GoQk_lGjkZ3ygDU04GrN_K1kj7xob4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-B1bI-j4AjaqYoHryMG1p0Ekvgk5JkRV/view?usp=sharing
7/7/2021, 15:43:45Ms. Waraporn Mingkhum 6202000001https://drive.google.com/file/d/1l37QxEdETinJE1nVSqBQDt4hiVKSTsob/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-7Cky8ZNlZP_aIDf6V1oZPgHqWqMbb7r/view?usp=sharing
7/7/2021, 16:00:50Jutontorn Kunakornwong6117100031https://drive.google.com/file/d/1hhYk3lnKhGzDdtO8VLZ4luAIefFet8BM/view?usp=drivesdkรูปแบบการจัดหน้าเอกสารไม่ตรงตามแบบของ MBA https://drive.google.com/file/d/1h_oDBTxixcX_gynHqWeEaT4myZxvNwow/view?usp=sharing
8/7/2021, 20:27:46Jutontorn Kunakornwong6117100031https://drive.google.com/file/d/1J-Ap4WzyxIO16mwJzV9l0_YuTB5V0Ns3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jXQeKreWXhwzuAsJhN3TP5wMLz3w4MC_
8/7/2021, 22:23:28sixuanzhang6217195010https://drive.google.com/file/d/1Lfb-Kg41jLXhNN0fILhlkeU8jt8v9m_b/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Y3qeRPpxZhkNhOEBxRyJkVr6rDK8a5u7
8/7/2021, 22:55:02Tewapong Chomsuwan6123200010https://drive.google.com/file/d/1c5LJFoEoGLV1mvHknRAUJJ-JLsvSfWn1/view?usp=drivesdkรับทราบ รอตรวจรอบ (อันนี้รอบ 2)
8/7/2021, 23:46:00Xie linyu5917195011https://drive.google.com/file/d/16yMPjgMPEuYRMScQLqeDaqyAHpW7Uhn4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k44NUngP27XcKdgLpb11SHPzvtiN9R3G/view?usp=sharing
9/7/2021, 13:51:16Kamol Thinkhao5911100001https://drive.google.com/file/d/1vg6kJoCIROFRPIOcP4oAaP9h4j1Sjd1n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1MSzJnafXOur0GnkhReKwzb_A8TyWax53/view?usp=sharing
10/7/2021, 14:26:40kasidid Sudsangnan5704000006https://drive.google.com/file/d/1LWiwW07UukUauEBREIsB9YgR_vObT6GN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/174PMrDCyUo_GZq0d9L4xwl_EldNl4jRW/view?usp=sharing
10/7/2021, 14:36:45Wai Phyo Naing @ Naing Htoo Lwin6217190043https://drive.google.com/file/d/1v2ot8vP4Buz4RqhRm4Ujb4xs2MoqwJeU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jqTRpWKtP0Ml1UpUtk8QUZw-xTFgkmJn/view?usp=sharing
10/7/2021, 16:35:16panissara pasurat6317902003https://drive.google.com/file/d/1jc13PbBuHeuv6CEmACIG_FnINZLMaFC4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bvsn2P-19mwEAhKHCf3m0jCFRRn6Q2oL/view?usp=sharing
10/7/2021, 17:18:15์์Natthaporn Yongvongphaiboon6317900007https://drive.google.com/file/d/1pkhV8w7r-n-RHSLNqm8toj1Ap121l-IE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1x5wWcnA9QXUpfQNBd1RK-XHM_pND5g5b/view?usp=sharing
10/7/2021, 18:16:17Warongsit Singdamrong6317900003https://drive.google.com/file/d/15dt6s1BN63PtU2ZxIee0owoWY5RHJDRp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qDeCxos0JnXOyz-DUA5MRboFblwRrOYZ/view?usp=sharing
11/7/2021, 12:34:05li xiuyi6217195015https://drive.google.com/file/d/1p5BlFl2QfnPXDAVGx7LskkunqaQ3CIxT/view?usp=drivesdkReceived results on 10 August 21
12/7/2021, 1:18:01Yosnirun Sakorn6103200011https://drive.google.com/file/d/1dypxut9yPBMhLMHQrPaCQX9CyEXl0zmn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZwFcknaZI1dqxSMMLnJyG4uUCiAMBoXe/view?usp=sharing
13/7/2021, 17:02:59Nutkulisara Sawongtrakool6317900002https://drive.google.com/file/d/1Pl9GjMlq_tZ1BW2xPwccDeaowbBXy0ZT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1A78ntHQfDNHpxoABTHXg_xFkkHzC4sBq
15/7/2021, 3:12:52Prachayamin Paikaew6005200019https://drive.google.com/file/d/1yVwT_P7hdNfOFEbVg-Tg2O-V_-PyvTp7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1oQzyrOUZHgNK-ML69l2ztjMDJ9VWe9zE
15/7/2021, 17:48:18Miss. Atchima Techavikai5904500075https://drive.google.com/file/d/1FXhpTQSlAYkcYqqiYc1dS7092W5jtxg-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1WLdgG4CiqqZKp-wGqLwovSwh7WoTAzYv/view?usp=drivesdk
16/7/2021, 11:16:14Nalinthip and Salilthip6004400106 6104400129https://drive.google.com/file/d/1isCitt1z8c4o7GLOgL6hlkjxlUzz0e-i/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1LBCSe0D3YFjUZoSRqQ3Zzh_csPdGqDhd
16/7/2021, 15:07:33Mr. Kampanat Yukala6123200011https://drive.google.com/file/d/1j4fj_FYh-G71d-4kNNe8w69JlCfZD_sa/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YiOPBQI5itdC77VgfqsNeZ-KpGp35xlz
16/7/2021, 15:23:15Phaweena Boonnum6224220001https://drive.google.com/file/d/1YB9gA5z8KrEe7U4M3Iu1Slf50xzofneI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1va7jkVyOaQBeEYQDEQbu9UREzXC97cXX
16/7/2021, 16:03:26Athaphon Netawong6223220002https://drive.google.com/file/d/1pB3Cp9YtxtQSsoTYzhOXX4tbSSe8YY46/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1t60f974e73dbaSH8hMklvJHLxI8-SqbZ
18/7/2021, 1:22:01piyapon pongkaew6317902001https://drive.google.com/file/d/19aBaXzcGRdi_n0VKjedbtqb15Uk-xwpB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ywQmUrImV6dBIFzexHqVraeKEOgbjNWV
18/7/2021, 16:02:29Pisan Sasivimolgul5814620001https://drive.google.com/file/d/1MJ4zvQdZbEjbTwyqAg0w-hCg_uBhOx-Q/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/16l6vri74iJjAs_s2_jrBdALz8t7X69jf
19/7/2021, 15:32:34vittawat pungsawangpol5904600136https://drive.google.com/file/d/1x54mo3gZklwqcID4ytguOEVqtIBxW1BG/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1anynLVKmsJeNL_qfyLSGOw080tnr29S2
21/7/2021, 19:36:05kittichai5906400040https://drive.google.com/file/d/1pSnI7BhhO_yUxbm0UCuyJdBEtdKXhTcB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BoM0aeBEZPMvliB4UovKeP5Nex8eoFrq
22/7/2021, 12:21:33weeraphol Seedokphud6123200002https://drive.google.com/file/d/1-jB6PNLvcWJVnxork5nsom7AifXzxZLo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tiZO7Qm-1HyrfQ3zLwNqEFG_R692gC3L
22/7/2021, 13:25:53Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/1RDMwG8FbZoM6XvN_K-cpTUXQECzgf7gQ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1aq0pEgNDZdbIQ-zUVkh6dJ2GJfLN-b0x
22/7/2021, 15:05:23Rawipon Khammuangnoi6221200004https://drive.google.com/file/d/12fNWTv-Ix0axDb-fCp0Si6NqFvuwH51g/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DPdTJ_tdbjx6P8pxb8EGKXWf1qLGLbH_
22/7/2021, 20:10:27 Tanawat Junlek 6317900006https://drive.google.com/file/d/1LkOQJ6FD7_M3yxeaoKDgz3UYfFlRx-rL/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/11ZiQnkG9IqLFim16Z_jASYLV13d3PyT3
22/7/2021, 20:11:44Parin Angchotiphan 6317900005https://drive.google.com/file/d/10t5Rd3qyOQ1wqqIwavUu3TNsgRIuHdbk/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1-HqoVORWkWqf0hVS70f7ypT-FxrwPkST
23/7/2021, 12:02:48Suchart Kwansuksri6117212005https://drive.google.com/file/d/1gYvJdAlNInelWN-gCtF0ceifbflc-RSt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bQ6Bt8koauZsD7481Bw3iKMtgZD3pISl
23/7/2021, 15:58:57Mr.Danusorn Niyom6004300072https://drive.google.com/file/d/1qiwu1_SL8fZQsJvxmeKkwCE2YUfaADze/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qh--q9gWcHE2bUE0fBm3XMxV55M_uJKQ
25/7/2021, 16:21:52Phakkapong Ubonlert6103200002https://drive.google.com/file/d/1BxiBv97FlFAw-m6UQfUfhrxVy01Dl5-O/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1x1R6lS7LC78_DpYnXUBa5p5bQsx0eiG3
26/7/2021, 9:30:36Nithiwit Khaosanga5905500001 5905500002https://drive.google.com/file/d/1fQjQpIK3kFg9Bq5zav3QoOqQ6E0b6vxq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zIZ04iO26-J6ixhQkZ2e7whjSehyIcUK
26/7/2021, 13:07:44somchai6123200006https://drive.google.com/file/d/1iEk6v77xW1rbfGKnHBz1UCnVEbN1glJ_/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
27/7/2021, 9:09:42LIU JIE6117195407https://drive.google.com/file/d/1UKEAVyDK9U_tkBQ003GGtDHnEdaGLSJm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XQkgok-nMFTUlJ3259mRojGsBzTpgWdB
27/7/2021, 9:13:40LU ZHIQIAN6117195406https://drive.google.com/file/d/1kkpaB_HBF9Niw-iI5UDc6aQzns5219xo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TImqnrcKIVnqVPdYNw-YQPpIN2OQRGoe
27/7/2021, 9:16:53WANG DAN6217195024https://drive.google.com/file/d/1BrfT5IEkokyiX4LQCgoB4Rc_u_SrrBB5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VNAYXBo4b5td2e2LD-Ff97dUlawJxBQ9
27/7/2021, 10:43:59Parin Angchotiphan 6317900005https://drive.google.com/file/d/1bv3TvsUrxlGPTToPH4GO3Hx8zaMS7_2c/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 07/08/2021
27/7/2021, 16:23:31Natdhapach Chaisirisukkasem5805700013https://drive.google.com/file/d/13dwHlias3-eIucR5SXUw4qyYzJwIvXcN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13PrWrshaWehpoB_LS7YQgROocSH7xqYQ
28/7/2021, 13:51:59Mr Suwanut Panjasili6124200007https://drive.google.com/file/d/1NB_EnUGwdUrFKnAT3Xd7H8CSvfR9TvZC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14fbOyMeQt24TUjcJTwnWJqboOcs96p17
28/7/2021, 14:46:17Natranin Chinyooyong6104300134https://drive.google.com/file/d/1BW_ZISQcPLPSDuolhF2CP6ICksqeFnhs/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11kxD5Aup2HG_Cc1cB32JuOhzCf_faz6q
28/7/2021, 23:55:14Xie Lin yu5917195011https://drive.google.com/file/d/1Gm4hoQX5pDrAv6hS4jpwmgD3Ri5pVyI-/view?usp=drivesdkThis file does not contain headers, titles, author names, etc. Please submit valid in round two.
29/7/2021, 15:02:43Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1nrsMxcQMX6HFRBILgwZ5xHv22PCzOYns/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DA91OAeMuePRrNIkNQQl0twOcAjiIs6p
29/7/2021, 15:40:39Sakunlawat6004300075https://drive.google.com/file/d/1M3D-Bwg0tAcBUZt2Lt8NOc90JemLoP9o/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Qq8ibiZ5E3RumnumzOjAMOH9D7QRSNgB
29/7/2021, 17:13:51Daizhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/1GOz7HrR20oY526sRWzHrvnB-CWYSYKzP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1F56STBSDzvJ1i5Vsae8miXNAUVto869T/view?usp=drivesdk
29/7/2021, 17:14:50Wangyi6217195018https://drive.google.com/file/d/1jy8aIBYRiC9yKugrHxPeFRVkssmeJlUQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YhnQ75rCfzwE6HE0caqX27KYw7U__aQD
29/7/2021, 20:07:54Satawat Kasibutr5901100002https://drive.google.com/file/d/1-4lrowWnjdgSnKhKls5ab27_37UAj9GD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/15iolsk0fDc_cH4bghn8YGNxbpRafTM0A
29/7/2021, 21:07:53Nantawat Changkan6005500014https://drive.google.com/file/d/1wJaPKCjT9CgfFGYnWt8F1WHGfg4F10Uf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Fag-olT1M2UuRg3QfdW-GYFfu9E-PKQj
31/7/2021, 11:21:19Chotiwit Saknaveeporn6104300127https://drive.google.com/file/d/1Pw5xJCbwwpLQcI9yuG_m8T9a077gdpKL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1cDBi63BLzzadbNql22hH_h3QhSOoWfV9
1/8/2021, 11:46:17Tanawat Junlek6317900006https://drive.google.com/file/d/1ohKuv7f2f2Z3RyWfUnIxEQxqfReZb1Vh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JtMUivUiWwIbbxYy7bCLbPxnS8lMX-dV
1/8/2021, 15:12:01Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1AIAJPCx_U34ghQCLkkGzp0FbC_43vXFY/view?usp=drivesdk
1/8/2021, 16:25:16Sakunlawat6004300075https://drive.google.com/file/d/1nzWR9FQI_XK6dG2qefnPM-xu9PcPILIv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zZUkX5nW0lWDqZ_H3agYFDEyecwVnQuQ
1/8/2021, 20:01:50Sirima Watcharasukpho 6317900008https://drive.google.com/file/d/1vfWaL9M4-ddMHgCL3mUjMJWTrr5d1Ehe/view?usp=drivesdk
2/8/2021, 14:46:58Sompong Seebu6123200017https://drive.google.com/file/d/1KUPD4JHhecddzoAb6S29lSoiWszYz7mi/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 27/08/2021
2/8/2021, 18:24:04Ratsaya konsue 6123200012https://drive.google.com/file/d/1rCviT3K2HB94yKkkXrG8wmUbrjbLhmO-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/100mPXiWa4zwE64DKsYAkgx7l8ANDPVRh
2/8/2021, 18:47:16Tanawat Junlek6317900006https://drive.google.com/file/d/1jNK4M99cLQGIXJHilHW0FY0BiPszRhPK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mKLImM8wjkPimA46O03UBFcgZmze6Fac
2/8/2021, 20:01:56SIXUAN ZHANG6217195010https://drive.google.com/file/d/1mvr8JDFz28So75seFRCfOnTGA-w_hwiO/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
3/8/2021, 14:01:24sila phayakmeetham6123200005https://drive.google.com/file/d/1wAalqlM82j3ZTEkSDmkWvDg7ttB5IV00/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17MLdw_vY_JpaSusD36PKCKSUhzNRSK52
3/8/2021, 18:22:42Tanawat Junlek 6317900006https://drive.google.com/file/d/1rjk_6AoqBgQbgZp180-LH62M_v9rPd3t/view?usp=sharing* รับผลแล้ว 07/08/2021
4/8/2021, 13:22:01Mr.kriengsak Tepphitak6317902002https://drive.google.com/file/d/1UcDFnIAcxHGMO7EER7uWxj9q-VvsSlwX/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1fwGjIaLcg_Jrai6fhC8T4Tm-wC-i3dEn
4/8/2021, 16:19:23Itsarate Phumpia5703100012https://drive.google.com/file/d/1d4j931LIrZo--7erZQqijgV4e7ZqbtYe/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PsU53LpixhXL6xRAI0dWPzeJFpCvHyTT
4/8/2021, 17:26:53Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/148xQFFlEWbsOyil6kYK19numEH8ctjWQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-2nIjy9Ij7zj6m5DbxfRY0BhxLYQj1mu
4/8/2021, 18:18:20Chatchai Khemsom6123120001https://drive.google.com/file/d/1sL0kmEnQhjQNd1xcumvICiFjlJqLKLeR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pihwu0Fs2jT0MAOvmoJfekXpOktp-9bF/view?usp=drivesdk
4/8/2021, 20:36:43Sirima Watcharasukpho 6317900008https://drive.google.com/file/d/1EoBT4T4ezeSLqO5Cccz_6Qn0Gtcfwo37/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1VjVNU3L4lCTZcWdGcs4Q1fbCW16C2G74
5/8/2021, 4:53:36Mr. Vorapong Somkane 6022500008https://drive.google.com/file/d/1S_7lFlN1TdzDG0yJgt8nFUMwA490ipqy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zL06s-YWpMj8WQi5-wFnrVvl2BDtsVGj
5/8/2021, 11:04:56sila phayakmeetham6123200005https://drive.google.com/file/d/155iCgJ7P_1_pHVOLUmeLV2aTv7t1wImp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VlXoDi_PU_KOpxMQBczkXqJnF4DUOmoL
5/8/2021, 16:05:51Natdhapach Chaisirisukkasem5805700013https://drive.google.com/file/d/1LljXFOS3hvpLNH8Ccdr-ToUqjK52kQhe/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IulL8QP3XZ0luUk6g8l-EsIZiVt8vs9a
5/8/2021, 20:16:33Chaiyapong Sudkhiew6123220001https://drive.google.com/file/d/1FDPV-jF975O85VWTqHwXW36UU_zvVKfx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1q8dqykcVZSC8S2npZHUuKNzxtMgXuQix
5/8/2021, 20:24:37WANG YI6217195018https://drive.google.com/file/d/1lIjWtdhK8I1A419-IybS3SLkxFsg_3ty/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uvcKOnkRXP28XfU52N8YNv2mCxuIQ87r
6/8/2021, 17:27:19Chotiwit Saknaveepord 6104300127https://drive.google.com/file/d/10M5vX-uLrk68SG_-yT4Ft2TSnKF_ghQz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1LWtyZ6Jhm0vQn3jcA0TL3FA-UhcmlMIe
7/8/2021, 11:06:18Ji YuFei6217195041https://drive.google.com/file/d/1HdRSJQpW-QEPXH5xzj8KgTHGpVVdWyAR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1oHX5mGIypTWRX7E6wq0abwezEKV7g2vV
7/8/2021, 17:40:50Sirima Watcharasukpho 6317900008https://docs.google.com/document/d/14hRE6BnBWkWH3d4wmY3US7yToCx71KT9/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=trueกรุณาส่งไฟล์ PDFใหม่ ที่ฟอร์มส่งตรวจรอบ 2
8/8/2021, 10:06:19Daizhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/12nCOwNyjz5ghqBzZ8IVGYA0cHesUP5_o/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Zw1xVhj1ICY28gNyAFs8ybB39XHWWQoW
9/8/2021, 9:01:22Xie linyun 5917195011https://drive.google.com/file/d/1XrCpOI7Erq1yjipYKIaDXZnVxcpyPaaE/view?usp=drivesdkThis file does not contain headers, titles, author names, etc. Please submit valid in round two.
9/8/2021, 9:39:49Ratree6004300117https://drive.google.com/file/d/10KYSp6T_HhfBuWzqzu5t6sh3RAosRlld/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Zw1xVhj1ICY28gNyAFs8ybB39XHWWQoW
10/8/2021, 9:54:37Konlawat Pinkumpee6005500005https://drive.google.com/file/d/1SBHKhFotTfcpv2QxhCB71xDrr2SIY7S_/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขรูปแบบการจัดหน้าเอกสารไม่ตรงตามแบบของสหกิจ แล้วส่งมาใหม่ใน ฟอร์มรอบแรก https://drive.google.com/file/d/1yNqBZB9HEId9zJfZWPWNa37cdOJe2Xi_/view?usp=drivesdk
10/8/2021, 12:57:03kiattisak6124320002https://drive.google.com/file/d/15TRRhoP9quBgS-97okKc9BIHVXhhHhPC/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/8/2021, 15:48:11Natranin Chinyooyong6104300134https://drive.google.com/file/d/1jffL2lWpAuRWkkvhLdR5KpDCiOFwiPZV/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
11/8/2021, 7:43:31Sirima Watcharasukpho 6317900008https://drive.google.com/file/d/1y1cOf0-kWDJcj02FBBVoffxr7aHU2Py3/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 19/08/2021
11/8/2021, 13:44:31Purida panpraneet5804400023https://drive.google.com/file/d/1SBkeqbK27YdWYT0RqrvgDaXoJjuKG-ZS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1nFW9VxE34vQPoKaQq4wa5wrogoSJestF
11/8/2021, 13:58:07Konlawat Pinkumpee6005500005https://drive.google.com/file/d/1KqNwWV9tVpxuJyA7y0NlG7_5bFEjCntQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tYyG-tUaEdRCRN9t3wyRQT778d7F-sZo
11/8/2021, 19:00:55Peerasak Dangchanthuek6317900001https://drive.google.com/file/d/1myXaGXyyCmeEJqcquZZP3TPZW32uXOZq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wE6w3K6VoHNp06HBWRcRVrj1GQp_f-pD
12/8/2021, 17:47:37Rutchapon Kulsamorin6004500028https://drive.google.com/file/d/11npm3AbpqKQUZZsdDa1xloxebwUj5uzw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CL-15Xt3VlgymFa1A-OAi3KpfNpMBeyP
12/8/2021, 19:30:55Kodchanuch Tangjaijaroen6114300017https://drive.google.com/file/d/183slIWJPeypjrZv94nmSc5yqiFlc2JoF/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1r2yHoo6ZrVH5Bh0qL5z3LcmpSAVFp95s
12/8/2021, 23:25:24Tanawat Anantanachot 6111100009https://drive.google.com/file/d/1wp3KQoe7JnkZxVFZnM-Vhua2xPf9ccS3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-7opg85aLpEVd32gCkPJE90VIH20SEjz
13/8/2021, 7:14:26Peerasak Dangchanthuek6317900001https://drive.google.com/file/d/1qRIsb2K_oJIczYBv91-gY3S8xsqQxe6g/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 19/08/2021
13/8/2021, 14:41:13Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/19aNEMyzFljkGJ8oJbL8OZBRjZ2bTYx5j/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GMignyWsYphz8aKbHc08LPDnPI2VmLWH
13/8/2021, 22:15:27Wichayapon Khamtasuk6104500040https://drive.google.com/file/d/1eYxsj05uBVy2n6_cuH5zuu5QjAmo6Toj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hrT6hE2dNXjNKZ2WpsUyrCwq0EK5IX-p
16/8/2021, 13:40:12Levissara sangjantvaji6104500032https://drive.google.com/file/d/129g9pmfrMM-UQ_4nD8McFhnmwC4zuG9K/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eeLf7KJJ0wPyv9nh55SPBHTUhTTpB3vh
16/8/2021, 23:57:33Saichon Wichahard60045000005https://drive.google.com/file/d/1hbLGkBRP0QCZWjWb9DSXEQZRZO7XJ-lg/view?usp=sharingนักศึกษาส่ง docx มา อาจารย์ตรวจไม่ได้ ต้องส่ง pdf เท่านั้นจร้า ห้องสมุดแก้ให้ไปก่อน
17/8/2021, 9:58:03Ji YuFei6217195041https://drive.google.com/file/d/1mAomFO3uKXjsLB9b3t_d1uQkJF2Wom21/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 19/10/2021
17/8/2021, 19:32:13Daizhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/1TZ3cjRtaoBWO60HEzU2kI1t70XkjEjGI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Gj6mxS_3NTFF_9yYzeQ-XrH1u4UGcNJr
18/8/2021, 10:21:34Wangyi6217195018https://drive.google.com/file/d/1nDF0DamMCAqK16hgQ5g3oFYdA3e1k5cu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1W-UT3y6NmXm70KeSnvHjR8I5swgOsLmk
18/8/2021, 14:13:20Karn thuphom5905500001https://drive.google.com/file/d/1_XVzRZeI1ot0dubcrdAAos5adGirxDgD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FS2m2_I4d-GEF9V74g1Um_MnOqzM3CCI/view?usp=drivesdk
19/8/2021, 16:12:48Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/1gDpXekybK4dtfi1za-CCwVZC4rfwZh-H/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13HHKzAsSw1MG97mtVqus8WOZfKz7AkK-
20/8/2021, 14:53:01Daizhixing6217195016https://drive.google.com/file/d/1xTLEnPGd2KvxmvMvX54TQWPvtR-HZ1Ai/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 19/10/2021
20/8/2021, 14:53:58Wangyi6217195018https://drive.google.com/file/d/1ojZiLdsOlk2MkzZBe3MiFc5g2zwHrMAU/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 19/10/2021
20/8/2021, 15:12:23HUANGRUILIN6017190063https://drive.google.com/file/d/1i7BRxwT3cBflFWGgY7wBSDkJ7XQGIEpQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rVlGdoROCkycwmdqVnWP5PoH2svACFJJ
23/8/2021, 1:20:11Xie Lin yu5917195011https://drive.google.com/file/d/1ihagM32ancIcNtPXMKYUxyNPuUWC2miR/view?usp=drivesdkplease upload .pdf files only. no images or docx files
23/8/2021, 10:21:27Tanawat Junlek 6317900006https://drive.google.com/file/d/1umrxeTkDNty2hGTdh2W9r-FhaV9N464w/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 11/09/2021
23/8/2021, 13:08:25HUANGRUILIN6017190063https://drive.google.com/file/d/1xcgV3dTfxiku5cmvTKlYuYzGWvOWGIO0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1S1fYDoNM1xmT5r61n7qlSkJ8bONzTh75
23/8/2021, 15:07:28Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/1hu0vGbixGuLSvP47s9Q6vczutfLyocUp/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 09/09/2021
24/8/2021, 14:48:59Levissara sangjantvaji6104500032https://drive.google.com/file/d/1txdm89BLGfC9LFSqG6FHQ4lnP0FUMubV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Rk5zhWFYKGTnJmVwqbcAePH-RPPfoNjq
24/8/2021, 15:38:33Chaiyan Panthong6104500038https://drive.google.com/file/d/1zAWMKkuEMXml2-C9Z8mqni2L1AgyXBug/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uify7VIqNMSyvvoQppfQBWsYtqUw0Asd
24/8/2021, 17:56:49HUANGRUILIN6017190063https://drive.google.com/file/d/17-07opuxDw3Y9TczNTE8USyE0NZbsLeD/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
28/8/2021, 14:58:01chaisit sukontarach6111100010https://drive.google.com/file/d/11EdY13ZG8quE0CnFPTvDJF63Kw2GhxPF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sKQGgR9iv_dBpIvyzQG76kowIYWdb27S
29/8/2021, 19:59:23Saichon Wichahard6004500005https://drive.google.com/file/d/1tb78WSoSGIZtjY3mJorasGYYnOQs5I5v/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HnrcEkvSTz_nMEid2LXdQ53KENDoqAvz
30/8/2021, 11:55:47Mr. Wuttichai Plummalee 5904800018https://drive.google.com/file/d/1Y4tWGH6niRJs3JvNcNG6esKCC0rmf3Qx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qCMEShKCy0YSMENNnWVL5sTD0htj-IIn
30/8/2021, 12:24:14Mr. Chatchaval Chanklam 6004800038https://drive.google.com/file/d/1p45klP-mguRKQG-PrazS4IP0_PUe_hS3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PB8eg2j3lfdd49Q-hwR4vK3M5WLkys4H
31/8/2021, 15:59:26Thanut Buranrom6104300061https://drive.google.com/file/d/1ADh95I3-bADvguS2zysf1Yi2TA8iflwA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17dR9m4E-YS1lZ41FnX-k6Q6jQnwb4Z2_
1/9/2021, 20:36:03Xie Linyu5917195011https://docs.google.com/document/d/1BUgQQurRoCfRPOelKqiPqi5-qR4uAmK_/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=trueplease upload .pdf files only. no images or docx files - this is an abstract check, not your whole paper
7/9/2021, 16:19:53Pongsatorn Thosakul6103100011https://drive.google.com/file/d/1K3895puvxqvVNQrgmFliYjpPiLgLAkJS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rM3LDhfQ9t1Vrfr02HN48L1gSUAEXXHG
8/9/2021, 13:36:16Patiphon khomdech5604320034https://drive.google.com/file/d/1Bcl3iRbJHHxmLW5v4qFFRbVKIKJIfsVc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1SDZa75XmcgcBEyNuO4jeZ2YglxyKfDlv
8/9/2021, 15:39:59Ms. Jenjira Khampon 6004300208https://drive.google.com/file/d/1slL2jWdsHdGIC7wOUG-HukG5NnBXiC01/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gx392rNBasUrCu4Ku2Ev_hYF59MyaQco
9/9/2021, 12:36:41Patcharapon Kongpiwattana 6103100009https://drive.google.com/file/d/1pq4miBZAXYOqEXU3QD5Fu5vzXwhwNUF3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1V1NA1Rng-tD47vbw012DQ-RJWNlEj88S
9/9/2021, 14:21:39Monton Ponkimhun6103100001https://drive.google.com/file/d/1MM9iQa1W0aSQkgPOwlplZu7wHk8mB_Qj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OfpA66ajjDarV0JE7aWCXIVg4tUNRU1W
9/9/2021, 16:39:50Jasmehar Kaur6217190040https://drive.google.com/file/d/1wNrHBfLYkzOnj91xTVjXfnCKSKOcS3iC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IphVO9bHJ2PPi699RIiVxzS8kzwZRqyM
9/9/2021, 20:24:08Suppanut Klomseang6003100018https://drive.google.com/file/d/1MGMF4w0K1GRMT2fkzDseN7NVGzKQENyA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1p6MLPD2B0RDQKmpzmjBaXctPfBTE1dAl
10/9/2021, 13:06:59Suttikarn Ketklangdon5904300081https://drive.google.com/file/d/1EOqbXPK4AD-arW4IUwCsxMXGzLDrJUDQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1l0Z284Y-lY3PlcluYlAwsj5gZm2xF4Y0
10/9/2021, 13:57:30Jasmehar Kaur6217190040https://drive.google.com/file/d/1MCbbPxpm4dNwegd_bRjM2aAjj31oZXOj/view?usp=drivesdkPassed, please pick up the result at the maruey library
11/9/2021, 11:52:37Tanawat Junlek6317900006https://drive.google.com/file/d/1n7UtfcKDmNFBGj4q9K1YZDgb35tCBAwB/view?usp=drivesdk* รับผลแล้ว 09/09/2021
11/9/2021, 13:14:14Parin Angchotiphan6317900005https://drive.google.com/file/d/1Pdm5cTQIhN_8DfSoN_sy2s1vJxU0gwe8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uh4jCTp1o9Tpk957bu0STJT6jN7zRi3n
11/9/2021, 14:02:06Patiphon khomdech5604320034https://drive.google.com/file/d/19RlBZqIuzHYOby-a6cNSyGW17wwIKa99/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Igiv5jRloxCS3no60lgGiZMDffEDRdTu
12/9/2021, 0:53:18weerayut waisuwan6103100010https://drive.google.com/file/d/1mvc9biJLv_mM-EALb6pFRaPfiQIEnxqD/view?usp=drivesdkAbove -patiphon
12/9/2021, 21:10:06Narit Chatturatphansang and Nithit Chavaratjaroenkit 6004800055 and 6004800062https://drive.google.com/file/d/14n1082AK3sbK7To8VUnIXeOHVhTzP9Xo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ACXSVlqqVhKlAiCKyCJt8VuZ4uT-6ooR
13/9/2021, 1:45:31Nongyao Phiraphak6104300140https://drive.google.com/file/d/1LbxohwDZ-itXz99SNaHD9H1ptCWSpvWH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1S6Lp0CIhN5ectEsQ3n5PTWf5PGuw5pHt
13/9/2021, 6:07:17Sirapong Wittayapitukwong and Pornchita Phueankha 6004800044 and 6004800053https://drive.google.com/file/d/1-sJpmpa4q8JYj0dPJmXCN7lM3phwQ_Fq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vdM37WiqmZ760wioCO12Stofz8KT9crR
13/9/2021, 6:08:27Anon Chaikul6004800008https://drive.google.com/file/d/1rFXZoLubaYY22GRCbNo6TQSgropP240i/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KK7n6u1vpyL88wxfymPKFsYGuc-x8tfy
13/9/2021, 6:09:37Patchara Kantha and Nanthaporn Pummarin 6004800028 and 6004800042https://drive.google.com/file/d/1ezpQrVJSBnVq5G6TCppACwukAbAIImbU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GzwtGlFLFHaSKspx8poJPEjBkuwseBLZ
13/9/2021, 16:47:27Natthakij 6004300202https://drive.google.com/file/d/12Froyr-ztQff5V0ApaxrG5swDA4OiFje/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ifFZZ5n81a-wHkM6i0szhyYGkEPRyZjl
13/9/2021, 22:56:40Purida5804400023https://drive.google.com/file/d/1ANgvyhXsS25evfmPyWxmmCiyfBG92ybi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1T_Q-fZhmu_PZFBN8ZRV1hlmmw1R9oABM
14/9/2021, 22:14:40Thidarat Duttuyawat6102600002https://drive.google.com/file/d/1RkyLwgyIVHzp2uJbSeEqrHiU94OPjq4O/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12SDMoROx54ydv49Nwmiu0H5-_o-HwqYS
15/9/2021, 0:22:10Xie Linyu5917195011https://drive.google.com/file/d/1kJTRXksKa27aVzUKosWA6TgLRNyZX0gO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1koybnZ0nZPMArBSdtPQz1228Pn1kzCCj
15/9/2021, 11:09:48Peeraya Potisan5604320010https://drive.google.com/file/d/1UWUg7u3tDfLu183IfXKkVPnLFU0sQH0d/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ejDET93OSRZcogy6kjBUvouIzg-VCO5-
15/9/2021, 17:56:22orada sangsrichan6104520003https://drive.google.com/file/d/1WybGY0zopYS-iA9gebKyGVJekUdit_NL/view?usp=drivesdkอาจารย์ไม่ตรวจ เนื่องจากฟอร์แมตผิดส่วนหัวครับ - https://drive.google.com/file/d/1d3dhOjih7abPjF-QvxuQ_34iy1lRAPl6/view?usp=sharing
17/9/2021, 10:48:19Sittichai Hwangbumrungsak6203100002https://drive.google.com/file/d/14WgwXtbKOfNHvfe1HUbx8OiFfX-EFOGh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1F-kxhni9Cj0Qj3oB9rSku_8SrUZbTzZy
17/9/2021, 15:49:20Parichat Sawatjiraphong 6104500036https://drive.google.com/file/d/1Z69TCCm9lHT8tOO48n8tE1mP8SpZroeT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GRQ3YTFa_43NGGdBpTP4YplrUmwQrXwI
17/9/2021, 18:00:42orada sangsrichan6104520003https://drive.google.com/file/d/1NdMAmAmCiZykxdx1EQvJCRRLKgqHG8h1/view?usp=drivesdk
18/9/2021, 14:28:59Tariq Hussain6117190001https://drive.google.com/file/d/1u_ZeW0SMfSlKnO0p8e4jm9hRoZNKSi4v/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1QUJRTL2sOnB9yYCdyie2D8JdLPauJu1V
20/9/2021, 9:04:57anawat buanak panattapol panyalert 6014300005 6004300259https://drive.google.com/file/d/1-fBKEWGV-pwu3uqOTMmg6V0FqCKaofoK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1i08Pqgy1ZLWmLZgxmXaKpv76AI4oBVhQ
20/9/2021, 9:57:50Tariq Hussain6117190001https://drive.google.com/file/d/1dERKu0PGWkra32q3U1dyTXRCKOnL7OFw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13nDLkrbPDihTuJwweL_KoECrmYsYW7zc
21/9/2021, 8:34:39Kandit Ratisaksoontorn6104000007https://drive.google.com/file/d/1XYNdqNvFzMFrvl-Ro6OA1ZHblN85gHNz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mOwTwA4hixuPUUNCWo8Nl4nGri8ril6o
21/9/2021, 13:13:13orada sangsrichan6104520003https://drive.google.com/file/d/1RJ3pT7Z_CbbpL_zAidpOPbslU7PGuRHS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ay-UniTodC5YnNg83cRSsHrGfMvLtaZC
21/9/2021, 13:23:47Varakorn Boonikornvoravit6004500044https://drive.google.com/file/d/10XfQwBaLEcYDRzL-6_gEKpudD_dTvDv8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1MUVLWa4oqZicrK21IADhZcz5kydBUUyV/view?usp=drivesdk
21/9/2021, 14:33:51Tariq Hussain6117190001https://drive.google.com/file/d/1cZ8cotowoPIApD0CfB5Ww0jSIjsAg-xV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/101I3VRU8XyLPs1QMmhCwe-z1rVdAI1jCPassed, the color print is ready to use
21/9/2021, 14:39:34Nueamek Khunpinij 6103500002https://drive.google.com/file/d/1WY-FQDVavui-0H6feoRw7DgYyRWqdv_1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1V7JapDEXMMZBoNs5j8URJGgMFX-xKT9uผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
21/9/2021, 17:43:06Arak Watthakul5805000024https://drive.google.com/file/d/1dAggsHFuIXec679qZZbXDX1FFzU80MaI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1C02N40aBhfb8UpRiVAbCWPIbNDBjfSzc/view?usp=drivesdk
21/9/2021, 23:53:23pakaporn tulwanitrot6004400108https://drive.google.com/file/d/15eibHArsb28yLESmdkdIyqKpj5wBDL3n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kezHJZROG1HjEkDld4SPwqwRSzR8ZIq3/view?usp=drivesdk
22/9/2021, 12:43:42Pipatpol nipatthada6104500012https://drive.google.com/file/d/1hZnjJ94YIyAziiRgT9bNBAnT3mju2JMt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TDvhBnL_X0buKyTkH1QZ7nfbemWYTTvx
22/9/2021, 15:36:49Miss Sumintra Kabilphong 5904500100https://drive.google.com/file/d/1fGMQgrAuWSKefGewgQSwY58DYgWJXv-C/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qISddtbZkfzQkTa2DK07Y9SxoVmH0Dq8
22/9/2021, 16:41:09Onnicha Meaykhunmark6104500005https://drive.google.com/file/d/1BJ9ql8oIRFtl2nLQnCr334wHblTpXElk/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lLzY0S-SmI4y6rtwFQpaOWiygY9RhPxp/view?usp=sharing
22/9/2021, 16:45:46Teerasart Thongtae6104500042https://drive.google.com/file/d/1boYTMTs5MsXq-9Rux-QAfsMgVW4PdFS0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11X1FuYumioGgh9SRTpevrJ9n-bTaD2rk/view?usp=sharing
24/9/2021, 17:28:00Mr.Mawin Laorsukpaiboon 6004620011https://drive.google.com/file/d/1UJC9jfcPtDQzHElBCVpB6j6WjGtqydEv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/178GHMJB_wumjRsRA7G4b0OqqH2K567Ku
24/9/2021, 17:31:17Kornchanok Nutchanil and Nattakarn Ratanapartheep6104500024 and 6104520001https://drive.google.com/file/d/1jo06sP-xvdBjgkxphIR1s_OzDf3L5B5S/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1AIP0u6m_-OOYtkUDHWn1Bnh2xRnQIk8C/view?usp=drivesdk
24/9/2021, 21:00:29Thanadon Rojsirikul6104500009https://drive.google.com/file/d/1qNBTSWBNOOZGCqo-yD41Lp6dcpuRGNen/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1aJ03VrAWSSWG2LA7SnakMJ7_hwEZkiH4
24/9/2021, 21:26:31Pornchita Toemkhongdet6104500005https://drive.google.com/file/d/1XOXudlebWeNZxSMNCqLm70vwcUwJ3HtX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1n8lfeeGGyhs8KLjmD-iNczX2MTkM9iEU/view?usp=drivesdk
24/9/2021, 21:28:42Adisorn Sripimarn6104500017https://drive.google.com/file/d/1xw9hPlOmCLj8PAXFglEG3C0Zma7jQQlT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1n8lfeeGGyhs8KLjmD-iNczX2MTkM9iEU/view?usp=drivesdk
25/9/2021, 19:38:37Pornchita Toemkhongdet6104500014https://drive.google.com/file/d/1HK7FSeHLEY3tDXJhhjlhCCD4tXOwFxM-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1n8lfeeGGyhs8KLjmD-iNczX2MTkM9iEU/view?usp=drivesdk
25/9/2021, 20:24:20Nontapat Santipromvong6004500050https://drive.google.com/file/d/1r5dv47LnDJot-5vKMPlsQwVllMRT4gxN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iLk1yHHl12UKBgAdRpXEy597tMQA1h7v
26/9/2021, 16:42:28Boonyavee6004500027https://drive.google.com/file/d/1Pj-GvYVS5tGlE6DI8gSXP1adGZXe-2bA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Sdssl7qEkB7l2270MaOfv0SjtU9kfwAJ
26/9/2021, 16:50:55Rutchapon Kulsamorin6004500028https://drive.google.com/file/d/1TR1KG5aiU63nzDlkSPQBN36leNYm8AMJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-YIJeKfJtcVGsTHporxo1U50kM3uwYLq
26/9/2021, 16:53:26Boonyavee 6004500027https://drive.google.com/file/d/1g2pkpM52p5VrDkSmAjbBS6XOvP9qsFoL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Sdssl7qEkB7l2270MaOfv0SjtU9kfwAJ
26/9/2021, 20:23:55Kunakorn Kla-asa and Patchara Kantha6004800009 and 6004800028https://drive.google.com/file/d/1ZfvZ5QZQY4WFY3LAqnWJINF9_cL5CN4P/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-o1Qy1L1sFWug2vJm337-h_1qhEkqtM9
26/9/2021, 20:24:51Anon Chaikul6004800008https://drive.google.com/file/d/1LWtela8fXp_jta0tLpl8vxxNFN1fBqru/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BEx37bvsJjavWAjuF70aYaJGJEnSAxKp
26/9/2021, 20:38:44Narit Chatturatphansaeng and Nithit Chavaratjaroenk6004800055 and 6004800062https://drive.google.com/file/d/1GhTGUrRks7JsdeV_qtAEsYzs9BeZW71V/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sHShmoF02AdNKMpFFvSIUA3jZFMviXzi
26/9/2021, 20:39:53Panupong Pattanakhom and Nanthaporn Pummarin6004800039 and 6004800042https://drive.google.com/file/d/1yf0vr4BYz0qME5C-WF3c1ChIz5yzcE3u/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IdoiimzoYdt00wROLLszXZpyRZKdaVn3
26/9/2021, 22:43:14Pipat Narattakit6104600015https://drive.google.com/file/d/1u8Y9JAXEsWiVEdLQin4gFae0MduU6rkI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qav8SbnDI7sc0z5jxKdmufyJ3nwxqYuMอ.ไมเคิลฝากแจ้งให้แก้ตัวcapitalใหญ่เป็นเล็กที่เหลือด้วยนะครับ
27/9/2021, 14:09:39LIU YULU6217195043https://drive.google.com/file/d/1GMzBMi1-LYGu_8fSZ4ytkv6e1Fp-OsCe/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XBiMi5eBYr5vT_dTfqAQ-n6tV_bAE99y
28/9/2021, 13:14:34Rutchapon6004500028https://drive.google.com/file/d/1TyAFhRKUGeR40Ajip9kMcd3B_IiGSP3M/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-YIJeKfJtcVGsTHporxo1U50kM3uwYLq
28/9/2021, 15:56:49Natnicha Chaiyasat6104500018https://drive.google.com/file/d/1cC9Od_k2wvOwGWsT4G0XqmKMb02FsZpy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VltK7xp8nW3DsqLb_x0t0IebN6jyTfcV
28/9/2021, 20:27:30Pipatpol Nipatthada 6104500012https://drive.google.com/file/d/1U0LEHF2m6Z6USPA3KwVN7pi3lrPQF1YO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VltK7xp8nW3DsqLb_x0t0IebN6jyTfcVผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/9/2021, 23:59:39Puntaree Pulnil6004300155https://drive.google.com/file/d/1YjldxdeO4L-9HiJuEfsyF8SlkzWU39aY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BPoXd3k6YXVCLI9-4sn1fZxQc4ISiOG_/view?usp=drivesdk
29/9/2021, 10:23:16Sirapong Wittayapitakwong and Pornchita Phueankha6004800044 and 6004800053https://drive.google.com/file/d/1E1Wcmd9BwKzM4QAnuSEoZl-jxSzdO0dy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wgPHcgsbaRAdOh7sDUjwfG-uwJ4_5iWh
29/9/2021, 12:54:30Chatchaval Junklum,Krittapas Pitisunthonchai andAryuwat Somchit6004800038 6004800049 and6004800052https://drive.google.com/file/d/1QnW1ZfSKLqpEf8HASScD4Ph6uFOHEjd3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uw88mRT8vzg2UG1dUCepm9CwS4v-J4cr
29/9/2021, 18:51:22Napachara Tassanatharakorn6004400138https://drive.google.com/file/d/1WnAYIhtHvT_iHLvoCM33c1sD6wlETzS9/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
30/9/2021, 0:27:19Didsaya Tabsuwan6104600014https://drive.google.com/file/d/1LILyYG5g3u6dE1qL5OvKLiXl3sd2jymY/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
30/9/2021, 12:48:23Soravit Sripiphat 6004500015https://drive.google.com/file/d/17nXeAgj_Yx5uUzdy8_HqBlIbHnCtHgSW/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
30/9/2021, 12:56:53Thipaporn Sadee6004500023https://drive.google.com/file/d/16zzh4dJp9NzoyC_7KaczwbkkuwnrjWSq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1WlD-6JrdJWA_fpfWgaN3_KpmfHodVUh0
30/9/2021, 13:26:11Parichat Pitthayaporn6004500024https://drive.google.com/file/d/1AIhquYgB_DpCp4s5s_mVa30YDoOBhGgt/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
30/9/2021, 20:15:46Soravit Sripiphat6004500015https://drive.google.com/file/d/1y6-ykHqLXYziNTAgjvsW6aB9DtQN-qOY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1er_Hei2NntAg0oWZXPh3sYAQxzqE7flI
1/10/2021, 9:25:24Sujitra Lomproy6004500041https://drive.google.com/file/d/1PVNF2Dx5n91RKMASCS9NnG4_yDX1K34Q/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PMgiw8EmF2zptq2Nk2YlWQoWJqzxEZCn
1/10/2021, 12:09:39Supitsara Chutimakornkul6004500002https://drive.google.com/file/d/18XiOXZTV5U1NfGAd1AFsB7pJGyaIg8v5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1I5RHX8ByY1NdNJ2EM6FzSRi5J_CeKqLw
1/10/2021, 14:09:46Kanyarat Sonmuang6004500026https://drive.google.com/file/d/1HE-lXhxNU-MiEpLk2CgKMJezzhlttwxL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BDHo4BFL9YCopKcZZlYcpyVPbuopoeei
1/10/2021, 16:33:20Aphichai Ungsakunthorn6104400003https://drive.google.com/file/d/1gxLLupMo2g65r-9LaGHlt1PKKRfh6TOw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qsrmohFzxLEdkoUQOmFqBn54FzQRIHlT
1/10/2021, 16:36:38Thunyaporn Pochsompong6104500006https://drive.google.com/file/d/1XXRbF69jMP36Sn4OBQNEl6GPpzAyd2-C/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zYYppkJP2dD21Tlvwh7cvoRnv3Fh1Uj_
1/10/2021, 21:02:19Phreyaporn Visaiget6104800029https://drive.google.com/file/d/1R9OPcyy0WRs0ssEwRvc1tdIzssUn0k5J/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลัมาใหม่
1/10/2021, 23:03:17Sarita tuaymas6104500026https://drive.google.com/file/d/1eolK5eaQEcZje9uFpjiKnoJ5sA-X0YZ-/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
2/10/2021, 3:16:10Thitikran Issaraarnuttiphong6005200032https://drive.google.com/file/d/18xSqXiiZSkYas7U2REM9kwdOIRBWKR3y/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11Ua0pR-xfoawLrtT8rv9sPfvisZykALP
2/10/2021, 12:00:56Sarita Tuaymas 6104500026https://drive.google.com/file/d/1R6UF6ipZiROj-qsPjCnoGG1pa7m-IVu2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/18ie0j__XPPiV5_xdR5iqTIkDPRfuqnk3ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
2/10/2021, 16:06:07Wiriya Pholsorn6004400114https://drive.google.com/file/d/1Zlj-JEl2HZfBuZw9Mk3XPWD-RC8Y8Y9h/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
3/10/2021, 14:05:23Benjawan Rachayont6104300065https://drive.google.com/file/d/1c9Ws5i5196ztLtunmjbiJKDFIdotIMpT/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
3/10/2021, 21:34:52Thanchanok pongpacamnanweth6104600006https://drive.google.com/file/d/1f0G7OU_8jcmrhrXm2idzgqkXV1RM-_Pd/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
4/10/2021, 12:20:43Xie linyu5917195011https://drive.google.com/file/d/1CYWkKZj2wTfTGWXfLKglYD5dijYdPD0f/view?usp=drivesdkThe filename is not correct. The filename shouldn be - student name-student ID.pdf only. Please submit again
4/10/2021, 15:09:45Benjawan Rachayont6104300065https://drive.google.com/file/d/1HGe-QHiNCxcEkszdBiWBc0iloCjerMTh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CFpVfXxn5l5CLJOtThuVEd5C_Z_4XcIo
4/10/2021, 18:48:25ืNutcha Pongtawee5904400139https://drive.google.com/file/d/1r9L8LQzpbIFGj8a-ETv1mKL9sc6xUe_M/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Y-srh4t7_S5TNNJM0Rzw0YrExm0f-JcO
4/10/2021, 18:48:27Dwangmaniee Wallaomg5904400019https://drive.google.com/file/d/1QCDq2CZhy7LhN8n6iDAjioQymuPKZVzu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-HG12Tnj7Gz8g-ApjNA575R95MJu-uTu
4/10/2021, 21:31:43Thanchanok pongpacamnanweth6104600006https://drive.google.com/file/d/14ZWz3DMObipPNr6cg7lF3_FV-Kv69nw1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lqszYoHMVvykYy866OnYB1qLhI1c4tlx
5/10/2021, 14:11:54Parichat Pitthayaporn6004500024https://drive.google.com/file/d/1NxmacQJ69xxOLlXMt3MRcqvHfT3_o0JU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1opHav7s7Rr9_oLQfAdXwTZIS0eomn_7b
5/10/2021, 14:56:54Pichayawee Tosujaritjam6004400124https://drive.google.com/file/d/1se41kQpRaKhplopeAbD9OahgPt7dn_Tz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11ZxgJx41GTFjtO_VTDo5uLzTl-_d8o6B
5/10/2021, 15:49:56Rommaneeya Nuengpirom6004500014https://drive.google.com/file/d/1j2WVT8Hkn74T-z7yY-IdQ5KYAWe6TKZ1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1_TP-nWOdmlFBYQ3xnvelQQWnAnVzqNvy
6/10/2021, 17:26:43Wareenapha Sriinkit5904500010https://drive.google.com/file/d/1yT814QyhDz1lddFs-zkpkgojrS90PZoy/view?usp=drivesdkขอเป็นไฟล์ .pdf และกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
6/10/2021, 19:25:24Wiriya Pholsorn6004400114https://drive.google.com/file/d/10q3n4BfjvtXTLXX2tDkTrLAY0gtzfDI3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1V8w2DIEHuoyZIuGSEcIWz102ZXVv8_5v
6/10/2021, 21:38:21Didsaya Tabsuwan6104600014https://drive.google.com/file/d/1W6C1BnT4AhP8GtXEK2M_eBbunD5nSIjW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CYQ-PVpJ_cK5GcaruYkMB_feXZFV5iB7
7/10/2021, 14:52:58Sitthichai Sutnet6111100007https://drive.google.com/file/d/1pqh1M0Y6uOHrr1iZ3aPsjPBsOg0ZDLH9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZcD_ScHRPWqUkvGi2GywdVCqtc75WbCI
7/10/2021, 20:08:37Robin Hasan6004300153https://drive.google.com/file/d/1WP_98HKdls3Sslc4vJijprDlyhJSQe_7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1MqyipamjGgF85cH4FIzm8sXLJcrWS3l_
8/10/2021, 1:37:02Thanapart Viriyakul6004400129https://drive.google.com/file/d/18ToJX7GIWtLlWXM59L7ZkHMNoN3VPoP-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DpklC7karfjGLFzhOj6dsMStgDMBtM4h
8/10/2021, 18:22:00LIU YULU6217195043https://drive.google.com/file/d/1i_lLSpG-E_nXd-6Xu0ZpVTV2-rR2fjqv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1NDDi2oxdhZB9_nUNx2cI3bC9qA5ibcLE
8/10/2021, 20:16:00Kanjanatip Sangwarin 5804400064https://drive.google.com/file/d/1qvgkbQ6hXfjfNCe8oe0boA_9UZyNBjob/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FevEl5Jl3QX-WH-Ji4Nfb9077Rva0j5w
8/10/2021, 21:29:49Todsaphon Bualan6005500017https://drive.google.com/file/d/1oiWuh9KSydWufINnFzQB5PH5xsGcv1Gt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FeX9XlR4K0u9UlPR1Xz8i46boUzO6U5c
9/10/2021, 9:16:09LIU JIE6117195407https://drive.google.com/file/d/1gnA_SlhXCj_tNACbMYNc545PJnIFtCJ6/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1nGMRNThTSQQbUHdqZDM5bq5YIgkXvejl
9/10/2021, 9:17:35WANG DAN6217195042https://drive.google.com/file/d/117RyBC_SMC2ixmUhHxxfg3agDFb9pVFJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IRa96VtC9npq2hvX86heFza6YfB_aL_I
9/10/2021, 9:18:49LU ZHIQIAN6117195406https://drive.google.com/file/d/1ioOcRYn0g3FtqfDRxxZmn5ubNV2pNtBH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iNEoAwB-9WBt9IFF4C3GypsLUOJVvjx5/view?usp=drivesdkPassed, the color print is ready to use
9/10/2021, 9:59:44Kasachanon Phopichit6104800007https://drive.google.com/file/d/1sePdRTq35MYTUp-OLVGsNEk69BKlxNEq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1M-L6SN2uIoLFI6jg9boDDOaENWoK02nL
9/10/2021, 13:10:34Piyawat Chatvorasarit 6104800026https://drive.google.com/file/d/12R96d8htE4RI260R2y1wzt1O-8Z4gOqi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1QsUI7RWKCnlsuTTKU3qmukkTwI6w7A63
9/10/2021, 13:37:22Kodchaporn Sukmon and Pronthip Onprapai 6004800006 and 6004800022https://drive.google.com/file/d/1GqbWvX7f4afTZiD1fdXCWGY1SkJughUi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xBjnKalH7nPRYY83noLR03P1HATNxVf0
9/10/2021, 14:03:53Settapong Panpim and Surachet Maliwan 6004800004 and 6004800014https://drive.google.com/file/d/1lscanSNxoW7XZLApPdCpYuJOBP4hjEnK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11lFkMS1g0Se1LqeACL8WITu_WjVa2bT7
9/10/2021, 17:17:09Patcharaporn Kanjana6104500037https://drive.google.com/file/d/1M485aL-_H9SGpO3NfCKzZdqqomhtssRp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1U1UsV7Ix8Wd2cAm4r9TQA0bpexjZ_cxn
9/10/2021, 20:12:55Pattharapol Khewampai 6004800003https://drive.google.com/file/d/1CjFBXJksfjw_SI4Z3GSNnCd2fGpOeWA9/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
9/10/2021, 20:36:37Siriwan Saosomphop and Anothai Lorthaisong 6004800015 and 6004800020 https://drive.google.com/file/d/1GIiYohVMZIDk_bmeGVVmTp4YT3Usyl3Q/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
9/10/2021, 23:33:46Pichayawee Tosujaritham ( แก้ไขชื่อโครงงาน และเพิ่มเนื้อหาใหม่)6004400124https://drive.google.com/file/d/1gUu1-VAFW4VWLJzNOuEEvUi8Y-0BRTmV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ixrjv-KBq3Rn5vNLKnKsoU31PRs2CInN
10/10/2021, 12:38:11Dwangmaniee Wallaomg5904400019https://drive.google.com/file/d/1Y3wCzA2o6MLttxnmY_JzKTIiF7IwnW73/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rTjCTZoTgioyApWf7Q2rI7zOTl3k_iPm
11/10/2021, 10:31:42Napatsawan Apibansubtawee6104300151https://drive.google.com/file/d/1U9-Q3TCWJjklbLhYS_6XopuzYItN0vDo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10TvmNHPBkmzgfLt2lppw6lLfKI7S7FNl
11/10/2021, 22:39:38Charinthon Rattanawaraha6104800002https://drive.google.com/file/d/1nct0vvd9usJYB1FJORvVrrXLkUjBrIPY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1m4o0iqNqZmdb8a3ezGWOjO7B3mg3i_fV
11/10/2021, 22:40:13Anakkapoom Sriamphai6104800010https://drive.google.com/file/d/1R0CsV7hK3JHvMC2Jyjx4BdySG10FTtza/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/15HaakICbcNYD7-aoFQ6zwULuUwsJ5cZG
12/10/2021, 0:40:29Mukkarin Limtrakoon6104500031https://drive.google.com/file/d/1WavXEToNmS-PZP-dEG4SBUi1Af0j-xeK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dPwZBtBqV9D-99LBgFeN_89WWpFGCSBG
12/10/2021, 10:34:35Supatsorn Lohkham6104400081https://drive.google.com/file/d/1uKtBobo9tMF_zcAy6osr18ykDnPCn1hC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12FN7R5oHJ32WTe_yEaWSQ70SWK3bl76R
12/10/2021, 17:08:46Chutapa Sriprasong6004420006https://drive.google.com/file/d/1G_yPkKnZf2RX_r04U4dzlIUMgdX-CNvu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1NPnh2wMyX5ZSOt_kd1PeeY-rjYz9DuFv
12/10/2021, 20:08:40Pattharapol Khewampai 6004800003https://drive.google.com/file/d/1E6kxCOSjJhH55-qZS3mOrC6Q3GWJptp3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ppAJd8tE9FJJDBoxPg2fmXJOY0KyuGte
12/10/2021, 20:09:33Siriwan Saosomphop 6004800015https://drive.google.com/file/d/1rMgbx1vs5rM3W4wjnbFFEaRJz5z52sJb/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dpFx8gHiVixgJAp4R5qRNJ-p6QHrjTU1
12/10/2021, 21:31:44Saisawat Sriwantana6104400063https://drive.google.com/file/d/1ftx-34Caln2Tx34aFB2PcmoWBMzuWFg2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1cCA1S_YuwsQs6GpcceLJgJbKTa7YOe-i/view?usp=drivesdk
13/10/2021, 9:43:49Xie Linyu5917195011https://drive.google.com/file/d/1hHjIw485eQJO5PQ94fEEia8ldGsTK_mZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1M0ZIZu2fsKaSKlNFeELEEnP8BD_EkyJhPassed, the color print is ready to use
13/10/2021, 16:07:43LIU JIE6117195407https://drive.google.com/file/d/19R8qKsmDc8jA_-H11oojW6lmD1-Lnyu7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Uo4_WKlyqdx-7mLa-UVYT7VdxWo9SH53Passed, the color print is ready to use
13/10/2021, 16:08:10WANG DAN6217195042https://drive.google.com/file/d/17O5ZbLB6E77PxFz25q5uTuhWyeEgxeoh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Hcau6Db8SpSQ-Y9RX2i_bqnfWuVsrn2T/view?usp=drivesdkPassed, the color print is ready to use
13/10/2021, 22:14:48Toungporn Thearasawad 6104800015https://drive.google.com/file/d/1xYhJdb31-_Hy1VZsSLttCFyY818n0sRJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CmFoLEvtUiUb_K3nbx7UHkbVlM8dgwuCผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/10/2021, 22:38:59Suriyan Sarakham6005500002https://drive.google.com/file/d/1h7qm_NZKZh9j4GD7zp0aukVQtw9K9cl0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UBxPTOB0hiRDxj309FmN82XKcUxLmFGo
14/10/2021, 0:02:02Woranuch Rinsanthia6104300082https://drive.google.com/file/d/149FJkTkqtMVhq5UcBt38zGweCrA4oFeq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14jW9ILvPqZE0QVzs9ezGC7DT68EWSvkHผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
15/10/2021, 6:25:53Kasama Kunsrithaiwong600400112https://drive.google.com/file/d/1GRxw1srGawj-2a4_252CE7pwyj-7kpNm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1aECTLH1XPkJNUoXvS9jLt5s2_2ixqH1y
15/10/2021, 10:35:24Jeerat Wirojwongsakul6106400011https://drive.google.com/file/d/1vP61su4K6pOgJKZRaDXCx5tXT5s3geDP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wmo7xCgH1Cf5ctmbVYItmb48ZMM5HkQN
15/10/2021, 13:39:50Paramad Wongwatcharat6104600012https://drive.google.com/file/d/1NjFuE17DCqOkuXbvNe3hNd3CnF6CD6CF/view?usp=drivesdkกรุณาส่งเฉพาะไฟล์ Abstract เท่านั้น และแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
16/10/2021, 2:11:46Mr. Chayanin Samitinont6004420010https://drive.google.com/file/d/1V-UFdHAbHrtZBrp5oDHPB8LKmWr-XZL3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KW-c_7ysGcnwqIYlLOcruX76ycNi0k4N
17/10/2021, 9:18:24Lalita Kerdsantia6105100008https://drive.google.com/file/d/1v2MiOwan7YCjUtv3Vlj_iL4RmgOhjkhY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1T7SN4sG9HtqOYFFFNdnAZ85mePhki4kv
17/10/2021, 14:01:49Suttikeat Jirasawaskul6104500003https://drive.google.com/file/d/14e67iia-_nhf_m_ff21Smopa1waQLHiY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1v9Nl9rjHzUEhaAuPO7Spbth-eeNPOsvY
17/10/2021, 15:29:34Sumintra Kabilphong5904500100https://drive.google.com/file/d/16RN1ba9mz_LOSGBqyoDkF0MBR63Q_YaY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fo7NmDysaC_CFKhUg-DJ_Dkw1997dDd-ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/10/2021, 21:39:46Mookthapha Wongboonpeng6104300154https://drive.google.com/file/d/1LwwQ0wj6oLrtlaGTYNu7RETVM4BPXsPM/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
18/10/2021, 2:17:49Monthon Phitchayaungkun6005200022https://drive.google.com/file/d/17przWAtghVcJBi9xD53XcYVYSd06FAIC/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
18/10/2021, 3:14:31Monthon Phitchayaungkun6005200022https://drive.google.com/file/d/1JETGRb4w3oWqahlWWxqecBRDHHJqegcP/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
18/10/2021, 12:17:48Wareenapha Sriinkit5904500010https://drive.google.com/file/d/1x2zcEtzAQT_y1lcwM0X8lqYQiBJZif5k/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vfR49xhfVsZyqTmaO2qGyQn698XOk0nQ
18/10/2021, 19:01:02Paramad Wongwatcharat6104600012https://drive.google.com/file/d/1Iuxh053MSNP0xZMmkLEHV04wZCyp9tXJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JHTai7U3pqTPRkZVZoTyzqZUpPLfF9Va
19/10/2021, 2:22:03Monthon Phitchayaungkun6005200022https://drive.google.com/file/d/1oV3B9_k_6EoBzix5QI-sJpB4rFDgwNRL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10o5626N2vxri6puNXMMGNKsHilcLr__F
19/10/2021, 9:37:03Mookthapha Wongboonpeng6104300154https://drive.google.com/file/d/1cbQ-jVfKmeCubfWNI5kzhwIPmyN_6CYu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1R9VkR-1Sqq1OC0gGNglGTssw70e0KILz
19/10/2021, 12:01:15Chaiwat Buathum6003900001https://drive.google.com/file/d/1dYFsd5OsFFNK1OoqDDuRfClql4ISQUj1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1v95gqNZkCIK2dFwI1G1lwfsCCM33_kjh
19/10/2021, 12:46:45Chotika6104500057https://drive.google.com/file/d/1cLLrRkWss0PC4NLR0G9JrGFic9VK-zzN/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
19/10/2021, 14:48:06Pornpipat Pratong6103100002https://drive.google.com/file/d/1xS7U7GidR6V8RsNEJwM3dlXuCivXtOpU/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
19/10/2021, 20:09:05Miss Arpa Pramualsap5905100015https://drive.google.com/file/d/1FlkdKt-KANtRtz-FkDJVtNReLfCPWIQj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14frmOntyHexfUz-hCEOwx0BDAeqP9rCh
20/10/2021, 13:25:52 Chotika6104500057https://drive.google.com/file/d/1INbO8IJ2Ve9218hxJYh9rnvKFkfi4vsr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gORQN0NrrXUY2X9gDHGJXMlDxWzyIr1d
20/10/2021, 16:54:58Nutcha Pongtawee5904400139https://drive.google.com/file/d/1zRoZ7a9jycoiM31WOZMBxam21tf1LYW4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1j04V_AFJs1YRYnC3R8Xy6kYVV_tXpQ1K
21/10/2021, 10:06:50Namfon Janpang6104300141https://drive.google.com/file/d/1USRo2U_iw-_s-ZcZ9mBzLcdc0Xd68XdY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1O2EkvDUlQMtCFL5kzbPoRelCrlzqP3J-
21/10/2021, 11:48:58Panya Sae-heng6004400005https://drive.google.com/file/d/12gEolUndA4jAstqm-K-w9JSJd6cM5wnl/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17pyOxeqthco-caDRrGmScPfEvfXQNVna
22/10/2021, 9:28:29Preeyanuch6114300023https://drive.google.com/file/d/1YyEviDLddvA2Kl6P4ncrEQ_R_EFmLgkh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1SsQo-WgGeu3m1ga9HjQQZp593Bex8p8Gผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/10/2021, 12:09:46Pornpipat6103100002https://drive.google.com/file/d/1I-FuUTKkPZTLLC52Kwe1O-7njibh3Qyv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17hGzsQurWUFAWtm3c5wZlXgxgft3ZEFA
22/10/2021, 14:02:53Miss Pratthana , Miss Ploynapas, Miss Sawitree 6004400051, 6004400052 , 6004400084 https://drive.google.com/file/d/1F6gSxuuHzM7_470Hi0SfeQTf9fK0neQB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1j6kH7LcGlumtQvf1wEtzpXYayfzYVccG
22/10/2021, 20:50:20Natthapong Promsorn_6004800057https://drive.google.com/file/d/1skbjirRqhTf_phxvZ0hbNGAx_7syDJLU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UfV0yLfaY3S7Cz8JfNAqQ6PNx0W4whTZ
22/10/2021, 20:51:13Pornnapat Matso6004800057https://drive.google.com/file/d/1PwJclpRc9LTg6lI8AKRQy7H2GuXnpn0C/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1nsKqSGiiIiyhSOStxZCfCCOfXlRKWhSi
22/10/2021, 20:51:57Jirarod Tumsuwan5704800045https://drive.google.com/file/d/1wFUP7v_qYoCszDAFrUuvHjG5VEp4s4kv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GLBXSngDbIjh7i6xxpR4KTFvQ6L9BSeW
22/10/2021, 20:52:41Phatraphorn Amornchaiwutthikul6004800023https://drive.google.com/file/d/1gOP5YRj_1VQrPvwFcjm3AC1ukDIoBh5L/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1g6Mi58CxASl7wmUqGc3pM3T4TMu0lpyi
22/10/2021, 20:53:26Hathairat Phetsang6104800025https://drive.google.com/file/d/1bFPW6pRabHkp9w0_duXrH_8ggYK3I0Mj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1niDHQemk9a8AIzFrANA4DYMaGlCc76ef
22/10/2021, 20:57:47Jutamanee Sreenuan6004400130https://drive.google.com/file/d/1R0J59SQiJGinpaq0TI5Bw0PJLgN05K-N/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
23/10/2021, 7:13:17Nithiphat Chotiphatjinda6104800003https://drive.google.com/file/d/1guU8AhsrEcE3wU0oG5PFW1l70-1UKJ8p/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/197Zv9YhRd0SWYa5_4Qo-5sVN9ctWYzEV
23/10/2021, 7:13:56Thanat Kaewkultham6104800014https://drive.google.com/file/d/1LJDdhVdETFQUAfyXAAlErmiMnuECwpSp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EYHPy5TENhNHC9VK8JxC1skWAE_kSYDu
23/10/2021, 7:14:33Chaiya Chanchaloem6204800002https://drive.google.com/file/d/1U3aKaFHBfMokkYmESgr59ouh0IxyaDn9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Rlj1XStNVaGW2W5kIUlPzChRNc-Fh0mL
23/10/2021, 12:54:34Nithi6204100009https://drive.google.com/file/d/1N3RY1NFoeVlK9sO4kHprjvDkYLq9bLV6/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19FebqiLafmgJBwQJnAt_BIBHmGDOJEdv
23/10/2021, 15:28:16Phatsarapawn Suealueang6104800005https://drive.google.com/file/d/1a99r3yAn9qkF0wzPSk8I2IlEdTyO-4GS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iqp6omtMRwLwlPOQGr0UBAZGyk6RUknm
23/10/2021, 15:28:55Nuttee Chanteang6104800008https://drive.google.com/file/d/1IkOGIXrtILwWuitMqFvdVpAbJN6ANqwX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zpHDrjbPo74aRCpNjKFDpr4gc66XEsW4
23/10/2021, 19:05:39Pratthana Phiphatwattanarom 6004400051https://drive.google.com/file/d/1iCx4BaMoA0BKMd8mokJuLPhsQfJDTfII/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1C9ayBTnpOSPmWE1fEeLtOmqo4_zDz_lA
24/10/2021, 16:39:14Akkalapon Attapon 6105100003 6105100004https://drive.google.com/file/d/1d0OAn2ZFzgOigBZ9RdNorlf6aZLJZNuu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-jqkp46vlTxKIrMRO6b9aMi7tGVTFnB1
24/10/2021, 16:50:04Theeranat Boonpradit6105100010https://drive.google.com/file/d/1ewMG9R7N-RJxgC9TahzXQXCvg7vbmgL7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1W6xE53dqb6ZKpOZ2-jnaHMdsn7FZ7Z7g
24/10/2021, 18:34:37LIU YULU6217195043https://drive.google.com/file/d/1TXb1Cko45KN4UEEXLghW9M366P4dRXzF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Nckrh20Ctn0L5o0xdCv8IwOG-SGj1s86Passed, the color print is ready to use
25/10/2021, 1:44:03Chomphunut Sripadtha6106400003https://drive.google.com/file/d/1iVt9I30VgFkjWzrYq1XVBLQC7Zm-zyoM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13gdHxXe4__yu27h5JOs0Y1yiRr2yJbFg
25/10/2021, 11:18:48Panida Yutthanasaroch , Phakhawat Anootthato6004500017 , 6004500003https://drive.google.com/file/d/1vH9zngAWz87UNJmamVeMvFuUADz9o3Y3/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
25/10/2021, 15:08:13Panitlada Tisalee6004400012https://drive.google.com/file/d/1FwUZgOgBpV4bYMfFckTaPBcYdhQIT_Tq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16dbp45uXXVQSnGFXODLd9fFr_vncD5ZC
25/10/2021, 16:21:42Thanachod Jarutassanee5904500048https://drive.google.com/file/d/1Vo6b5XsX7xYy0hEiYYxl5PIfxCd3_fKU/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
25/10/2021, 21:01:45Ruchira Namonnual 6104500046https://drive.google.com/file/d/1xmN507BWGMtZazpj8JnCWuYAUsiCIF4W/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Sn_T9Ok963hP8Hk6eQ1EQXRPY6jy-HHX
26/10/2021, 13:26:47Surachai Klintanom6123200008https://drive.google.com/file/d/1RterQSbKd2uonC1oZBL-IDFvzk5lzgRJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eaxV_v_sWzZpmAPubHkKdgiuNpF58EEQ/view?usp=drivesdk
26/10/2021, 15:24:41HE YUXIN6217195047https://drive.google.com/file/d/1_RARQk9UyVK6-IkBr7H60BjrmF-jOe0P/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1q2GHo3lby3sGxKPJ6mwKVC-pmPwvL6Il
26/10/2021, 17:14:45Surachai Klintanom6123200008https://drive.google.com/file/d/1mA2u4z2EyAJx0nKED5HuF3fWIJJ2-sAj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HeBeZLtxg61TL14SUzJMSPrwy0Kome6jผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
26/10/2021, 20:00:59Woranuch Rinsanthia6104300082https://drive.google.com/file/d/17KkloEJidQVjT2bbtk6I4PpgHxOuJpPu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Fcgn5kwjQjsi1XIDHCnij-XYZ9pS658y/view?usp=drivesdk
27/10/2021, 11:11:44Panida Yutthanasaroch,Phakhawat Anootthato60,045,000,176,004,500,000https://drive.google.com/file/d/12ZcdjNKGcFj_vfNLzLCAznM-n30_YQVx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/162knmf_wgvcQWcp1qaLx7Ks0X93gAYS-
27/10/2021, 14:30:51Chayaphat Phengpan6104600011https://drive.google.com/file/d/1hEOhz8nm9oLJtNmZrK9zxzkNHyetIPjv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OEDUw2UXIpCnhJSxA9vmrXrigJGKWEuj
27/10/2021, 14:55:15kittiphan Arungsapai6104600023https://drive.google.com/file/d/1F_HYAtbRmxC4_gJCi88cEIA7Esxtteww/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ClFynYvQojrTmmWCM-fjjzcpgJW0eSDn
27/10/2021, 15:39:35Pornthip and Jiratcha6004300035 6004300144https://drive.google.com/file/d/1-ZKF6xCNMJVRmQpyBWdn8DgbAb8dJIgq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fQ34L9-ODj9IjpPA0YW1PhIBnov05UUt
27/10/2021, 20:11:19Panya Sae-heng6004400005https://drive.google.com/file/d/1mg5VOjkoSe5WO7awt1g2diI0bI0pTlSx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1f2s1fPqK7hp0ChVmQNdsXxgvP2jmNfEK
27/10/2021, 23:01:17Jutamanee Sreenuan6004400130https://drive.google.com/file/d/1d8I8KzM1bzCe21SPsiHfex3r-tBSByQL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UajIrQulJnAzWSA4vykfaMNsI670cYJB
28/10/2021, 10:14:08Laksika6224120001https://drive.google.com/file/d/12xjuuF3GvRnYO6l9A9UE4PP5QeVTTGYg/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UtmkxT4BpbXOeMCmwDxNchbIsuHIQBMA
28/10/2021, 10:33:49Nithi_Narktubtee6204100009https://drive.google.com/file/d/1FGNBUdUzmemCV6VA5dD9rYNaPjfFjp-8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1WwsAPLPSJPbgbxCkLXexxa-FQiNUqROo
28/10/2021, 15:41:55Jitarin Maiwadyut6105100006https://drive.google.com/file/d/1AfJ1nq84Np8CoACkxNJZTWiWa3nKceDl/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fhGczBKTttwO2t5a2i5NZPTCRq9JqlTU
28/10/2021, 22:07:01Sarunpat sudyod5704400068https://drive.google.com/file/d/1xnICzHcbWqJWsFk99Wkc4D4i9aeBabOD/view?usp=drivesdkนักศึกษาส่งมาทั้งเล่ม อาจารย์ไมเคิลไม่ตรวจครับ
28/10/2021, 22:12:15Sarunpat sudyod5704400068https://drive.google.com/file/d/1sI3_BtDWBQeYOug-qEm3wIVI0LK1SSHJ/view?usp=drivesdkให้ส่งมาใหม่ เฉพาะหน้า Abstract เท่านั้น
28/10/2021, 22:14:14Jettanun Duangkanjana6104600019https://drive.google.com/file/d/17fn4Y5hYJJZHn-ZSUjKmegqcIyXUw9z-/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
29/10/2021, 10:21:06Warakorn Damnoenkait6205100021https://drive.google.com/file/d/1yhhWMBnbTf_riVw8epBaekE8U7iDsb1Q/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k7vQJYOHs_rS1d0NsrV8FssBaZPu6Mxl
29/10/2021, 11:56:07Jirayu sitthichoksiri5904500059https://drive.google.com/file/d/1hy6XM2xivIaSfSwH804g1hQzXJemR1fR/view?usp=drivesdkรบกวนแก้ไขให้ไฟล์มีรูปแบบ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน อาจารย์ทีปรึกษา แก้ไขแล้วให้ส่งมาใหม่
29/10/2021, 15:05:13Thanapot Tantisukumarn6105100007https://drive.google.com/file/d/1QyvJPTteBRyarS3Vlam3HaB9n1bBuIGp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/168_FCBYakaim-NLg4LRmpy1s3ed1QmQI
29/10/2021, 15:43:42Panya Sae-heng6004400005https://drive.google.com/file/d/1JmCsG4wKGeN4NoNcD2jEfjO_SLCiPkYF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gZayrVEk0lLFSUVLIjUx77tA0nklMuPr
30/10/2021, 12:56:23Panya Sae-heng6004400005https://drive.google.com/file/d/1QPA82unU2d2MX8fdi0iMS6u8Z9mi6Q0m/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1a7w3xQLnSX_iYuUKi3W3bUZmLjKeuPTTผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
30/10/2021, 13:25:24SM3. Pisit Chonglomgrod6323900010https://docs.google.com/document/d/1uVoRK9Bkn39PW3CQKvW7KBc2wRyyuqB0/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=trueกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
31/10/2021, 11:36:56Wanrapa5904400086https://drive.google.com/file/d/1Jdyr-4TLRp26q9cLeHi9b1wZgngg_0be/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DzpcR3tDZ-G93_BThj21Vq4MZTwWSE2G
31/10/2021, 14:37:21Warunya pumpayung5604400071https://drive.google.com/file/d/1uYI3pnxNtuSd_zNIzKYcK0Apg9RdDRJO/view?usp=drivesdkให้ส่งมาใหม่ เฉพาะหน้า Abstract เท่านั้น
31/10/2021, 21:12:45Jettanun Duangkanjana6104600019https://drive.google.com/file/d/1DyFIwohKXpxOzMbT0O4WK5GCVnhYMYzD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1RPdxzaYbv_E-Xo32TdEKfeC_pU9nz_IH
1/11/2021, 8:56:48Kan-a-nek Boonin6217212004https://drive.google.com/file/d/1Mae6fmRuT1yoY5iaVcAhaI7tG3PDsj6F/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13NZsJ_wCxRqEci7OnPoIKDAF63qf9wJU
1/11/2021, 9:48:14Jeeraporn Junsri5917210005https://drive.google.com/file/d/1HB5im7l8zLUUN_3pn2NzfZ4ZLi56leuR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1WlAdQ3A9l0STgQazkX3iUp9e8Ez0rKwi
1/11/2021, 10:27:31HE YUXIN6217195047https://drive.google.com/file/d/1P36EC9MJiwt6MvbpORX2UgGoJ8Y4xl1Q/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13Us_u32RxcaC_dCRUrTSRF-JmbEaLOg7Passed, the color print is ready to use
1/11/2021, 13:31:37LIU YULU6217195043https://drive.google.com/file/d/14dP4y2tPfBvBAQLiFitxhxoCmLRkax2z/view?usp=drivesdkSend me only the abstract with the page number please
2/11/2021, 16:01:44Pisit Chonglomgrod6323900010https://drive.google.com/file/d/1ZwGXdYSLffDt7z2ibHvd59NYpxgCPteT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Syf4JcPmhFhvvqAmwnh9KH8sHrMWnABH
2/11/2021, 16:02:55Anek Rangsee6323900001https://drive.google.com/file/d/1Fu3OKu4pOsWE-Eps9rWxKGmZfD8IB-y-/view?usp=drivesdkให้ส่งมาใหม่ แล้วตั้งชื่อไฟล์อังกฤษ ตามด้วยรหัสนักศึกษา
2/11/2021, 16:03:56Chatchai Khantakasikorn6203920002https://drive.google.com/file/d/1n1audyo961fLJ0L59fy4zeAelKUpfswI/view?usp=drivesdkให้ส่งมาใหม่ แล้วตั้งชื่อไฟล์อังกฤษ ตามด้วยรหัสนักศึกษา
2/11/2021, 16:04:53Chamnarn Thongmark6323900013https://drive.google.com/file/d/1S92-Imee8Hj4XP6oLOaMPypqXLY6tUAo/view?usp=drivesdkให้ส่งมาใหม่ แล้วตั้งชื่อไฟล์อังกฤษ ตามด้วยรหัสนักศึกษา
2/11/2021, 17:51:51Sarunpat sudyod5704400068https://drive.google.com/file/d/1VFM376UCFCH1QnoJJGdyTAK68UuPkgq8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Wi6NmZg_Ti6-6AsR3wPsZ5JHp5EhxKrq
2/11/2021, 19:47:41Warunya Pumpayung5604400071https://drive.google.com/file/d/16p-U3opeBLsK-Wzps-nBY5SkT0AaqVz2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JBvi0vNL1N1W04hgxlmBZMbNr5HrFoFD
2/11/2021, 21:52:14Jutamanee Sreenuan 6004400130https://drive.google.com/file/d/1f9sQvunpyNmCbxAU2h6SR1f4nWk0cp2z/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bYU6NvmH7G12JyNiJgfxvHtKceC0gltr
3/11/2021, 17:50:24Phakkaphon Jintaphattharakul6004500052https://drive.google.com/file/d/14_6uoKgWNstrPg9bs0fXYQZSMBxGISvg/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zQEFytrknlE5_ecW8xW73DoCB5YuBxSO
3/11/2021, 22:29:05Wareenapha Sriinkit5904500010https://drive.google.com/file/d/1FR_pQ3wdSlEVY7iH1pioCSSkA1pHQ8gm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ak7CCtsHFzuR_Z5xCBBjCkiBWyJG7rva
4/11/2021, 7:57:02Phatsakorn Raksi6004420007https://drive.google.com/file/d/1wUljrVMSJrwXX0WNL8BJ1HZ7l2rp6QZQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iT9_SrF2NYu2raeVlUf_3sDgKE_blHaV
4/11/2021, 16:41:17Thitichaya6104300109https://drive.google.com/file/d/1xRCwdCpa8A5NvcyQpomKJGv2yVUSehbm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1nuRNVyjnvGm7RK6krCYzqLKOnTqexM1E
5/11/2021, 0:15:49XIN ZHAO6117195003https://drive.google.com/file/d/11_R5yL1j1vcHG6XTmrEGgvPMuUg1etBN/view?usp=drivesdkThe filename is not correct. The filename shouldn be - student name-student ID.pdf only. Please submit again
5/11/2021, 12:39:35Yongyut Chandabut6323900014https://drive.google.com/file/d/1LZDdSdT7I4DvUa1usip_eU793sA-_d4Y/view?usp=drivesdkส่งมาดับเบิ้ล อาจทำให้อาจารย์ผู้ตรวจสับสน เดี๋ยวยกเลิกอันนี้นะ
5/11/2021, 13:01:23Jettanun Duangkanjana6104600019https://drive.google.com/file/d/1HtmgHuk2NdqBFFEmyb7Is6JJ2x8cily1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KtvEB4TX_41bkemtaHtclHeO7mcR8leqผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
5/11/2021, 13:03:44Anek Rangsee6323900001https://drive.google.com/file/d/1ryLjsH-nd535fe1lhtdG-6HGB-TUvRcQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1i1JekdE8OjGU0dJPYzRQ60RRAbxy-XZH
5/11/2021, 13:04:26Chamnarn Thongmark6323900013https://drive.google.com/file/d/11sB3agc36l2bEFi32zpcxtCZzMuXkbUu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14-Hx6418o_DHxbQoimGHynOE6zPD0hSj
5/11/2021, 13:05:04Chatchai Khantakasikorn6203920002https://drive.google.com/file/d/1RGjaxOggpVLmsOIy7AEiCB_VRvoeKGl5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19FCzgSTcRBz4WZndC_l_cM_Kf2vsiDAD
5/11/2021, 13:05:39Pisit Chonglomgrod_63239000106323900010https://drive.google.com/file/d/1WoRfkZ5ChT5gg5njzX5v0B2lvlZWsEqA/view?usp=drivesdkส่งมาดับเบิ้ล อาจทำให้อาจารย์ผู้ตรวจสับสน เดี๋ยวยกเลิกอันนี้นะ
5/11/2021, 13:06:27Pisit Chonglomgrod6323900010https://drive.google.com/file/d/1UJaD9M8-BEFy20vPUqxQtVJkAc8PQsbW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Syf4JcPmhFhvvqAmwnh9KH8sHrMWnABH/view?usp=drivesdk
5/11/2021, 13:07:05Yongyut Chandabut6323900014https://drive.google.com/file/d/1IVyDT_HUtR0w7DKTMxQy7VkF9Fn37hgM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14p8KewnQi7QoERVG4v_s96Fi4gGTwvUu
5/11/2021, 16:04:40Songdech Atchariyasombat6323900002https://drive.google.com/file/d/1Fd3MNwRBUUFP0-_YL2m5cpSEnXwBbDns/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ffQ31nIAvbrLEtVJ1YxMetFyf694vp26
5/11/2021, 16:05:42Wetarin Atijirasing6323900012https://drive.google.com/file/d/1PfzKwK65RYcdJDS063q6RUCIYeH02ln8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uvw9qMwwBiSWXSbxssQn2hq2WndcLnzt
5/11/2021, 23:14:05Panya Sae-heng6004400005https://drive.google.com/file/d/1d96MzuQyEa-2EZyHOvRbAHTJnMlAEDj5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CWd_wJsn5O72P7TCEYW6aGxi11BSz2SSผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/11/2021, 0:29:14Onanong Phongthai, Suwanun Nuthong6004400004, 6004400003https://drive.google.com/file/d/1Cd6s8_gEqzkqqd1_VYNQniDwSHoll_d-/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
6/11/2021, 16:45:15Narawal Suphawong6317102002https://drive.google.com/file/d/1x1tv5xKncyRgYb83-_1cXTW2RyKpliP4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1A8tLsvu8rxo0N3VYUIYJGpkEKEDrZXuq
7/11/2021, 2:02:43XIN ZHAO6117195003https://drive.google.com/file/d/1KwCHzMv4TeRaIiLqW2HZ6kow_CeQZEH2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1b9lO2CeaoFs8vywL-IJJHubecQkql2pS
7/11/2021, 20:09:01Piyatida chana 6004300170https://drive.google.com/file/d/1eoTvnQxaqv3LPmVhOxasbevcQGJxoPW9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JFUiPOcbkb6nN9sYTNiWQWZ0LemwRiTw
7/11/2021, 22:54:06Nareedow Isaraphakdee5605200058https://drive.google.com/file/d/1B22XUvQAoZQXe5NQPF_TT81NhdEFMzhc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1MXG_dYqSSsJ2xy_3BIaB4kL0M7fsXt0a
8/11/2021, 16:36:20kamonchanok kaewwiset6104300128https://drive.google.com/file/d/1c56udYXAzPOCb5neQLiRaw5b0axQpMb9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-C3hxD2RWWztftU6BpK8XBDNQ2_Bc8eZ
8/11/2021, 18:46:15Patcharin Krajangjam6217213001https://drive.google.com/file/d/1gq4D6nJxAbcIVd2gEawLpBgcNFaBYdXZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/15AaR317R0x0utNTLxEJcSlipJHFSxZFG
8/11/2021, 21:38:22Jutamas Sorachatewarakorn6317100015https://drive.google.com/file/d/1zzZ5cczIG8zQLUPOj4J70DYZpYZCQ_Bs/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19pgGg4GM6BOy83u7gNRcYCx9j2rlDIXm
8/11/2021, 21:51:02Nattakarn Hengpaijit6317100018https://drive.google.com/file/d/1YhDcslt5OIEf5Qwc3muFLQ-7VtJ-HD7e/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10JbjAg096B9o_3ZtTPCMzttwuMswqcnZ
9/11/2021, 1:53:04Natthan Charoenchaiamornkit5804300281https://drive.google.com/file/d/1w9j4b3tXulGEJ4cM-24DDQXZbVgRYjUJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mG7Z7QXQObmNPC9k7cVFvuTE9bG5sPFm
9/11/2021, 13:25:56ZhaoXin6117195003https://drive.google.com/file/d/1Zg4ZHAYAQzCgHH--9h0wcNZtRM8LKmuO/view?usp=drivesdkRemove bold font from the body and submit again please
9/11/2021, 14:21:32Nichakun Senawong 6317100012https://drive.google.com/file/d/1zu71e41GJJ58XNrxPoZFdqlvtj9aPVXz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XKstTLLyIicSSwUCDSUzdzaRYqSngrRL
9/11/2021, 14:24:27Piyatida chana 6004300170https://drive.google.com/file/d/1NekSHzfDlReUT9xx459wsXZVVG6Mc_QS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1N2_P1cvn1WpYYhHa2G8yy1iRFFhnCjqi
9/11/2021, 14:48:45namthip6004400091https://drive.google.com/file/d/17I-kE4Co1C6Z3DQOIwiT_ECTiCBh8DMd/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
9/11/2021, 20:33:24Atibet Suttikarn Kelwarin59004400024 6004400061 6004400073https://drive.google.com/file/d/1yTlvY2IceaYeN7D9QT8UdAQZV5_CsHzT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dNP93kMw9IBEY47L49hS7KHKuaLvTOiu
10/11/2021, 3:31:55Piyatida chana 6004300170https://drive.google.com/file/d/1G1W3rF1svH7cEjf5Jm3sLsg73yHQadZP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JcEEMg1t_yJx-KRYCXXLI4ppkavz7y9e
10/11/2021, 11:09:37Tasaneewan Sansee6103900017https://drive.google.com/file/d/1oc5MITytZblu_JBrZLPBgjbIAbgYtRNH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16vdgSzHsTl2b0s4lX9nEfRH1aPDMuQ0H
10/11/2021, 13:32:59Nittaya Khansamrit , Napawan Cheturat6104300054 , 6104300125https://drive.google.com/file/d/1kbPr1JhJ6644An13g_6uX5Wc51Zf1AL8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1AOTv8r1ywU32DSlWNvNMPQJcJwAHSiEJ/view?usp=drivesdkกำลังแก้ปัญหา
10/11/2021, 13:45:15Namthip Sermsanyavanich6004400091https://drive.google.com/file/d/1DOVUAd8gz4g8K5eQvOcNucJpiB4sXFNo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Y4e9du8Ll6AnNTN5sXwcYj0Bpr9xXmQo
10/11/2021, 17:45:23ZhaoXin6117195003https://drive.google.com/file/d/1lqLAKMwTq8NprraqprKjV8-YhpRhxq-0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ojCbLCRPTY1uYU_yh4v0b_DqlJnngMtQPassed, the color print is ready to use
11/11/2021, 11:39:20Ms. Supanida Pearmalai ID 6105100001https://drive.google.com/file/d/1EP-tBWo7Yu9R7ck8qyF4Jb0R8lMAPMT2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1B61GibrsCWJYAijMWp2W7p4gEyqoElm-
11/11/2021, 11:40:16Sarunpat sudyod5704400068https://drive.google.com/file/d/1NErEx5IJYX-5BhxFjhChve-QXftc7dUR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/171X2SZlwUl--LgJ2Iy8DNg8iupXxylPj
11/11/2021, 12:30:18Namthip sermsanyavaich6004400091https://drive.google.com/file/d/1V9ZGBPjpygbkjaBy3wH8r4FWwrN_WmfV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VzxaihLmWuqO7r6dTOVAGQ5387HLMJ32
11/11/2021, 13:25:54Yanin Wijittammasan6104500034https://drive.google.com/file/d/1bX75ZEQDbZWRCgDcCNod0lRcaroVe41Q/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
11/11/2021, 18:35:14sirada Sornket6104500023https://drive.google.com/file/d/1HJi-FHEjo3xPgfcsDCzSEsF0uGjcwC8w/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qaaeyAhwjRI0wNL6qpSdzeDP8xOKHy-l
11/11/2021, 19:23:32Wittaya Lerdpanasin6317100010https://drive.google.com/file/d/1Sma0Y2RMW2RI4jh1BNPi10MBylf6BKN3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GsQW2LABdWzXnhEMdDvSzfH9wmiFuITK
11/11/2021, 19:29:19Thanatorn Kornjunthet6104500063https://drive.google.com/file/d/1hXFKHsavVpzuW3oH1buQEMekYa3Fpntj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uKPR8xAeJONPAymOqD_S8egsPGhpFKsf
11/11/2021, 20:01:30Raghava Krishna Nenavath6117190023https://drive.google.com/file/d/1_gdni-Vk3ci-O_SkQi5m-zk2NqulFX1N/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wIJiU3GNQ-cjwyQOLhxhUIE2r8YvFOUv
12/11/2021, 11:57:13Mr.Soemphun Mooseethon6323920001https://docs.google.com/document/d/1NzInziaGTbWPELi_ePwuYJbLo0tZ8sS8/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=trueกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
12/11/2021, 19:01:28Panida Yuttanasaroch , Phakhawat Anotthato60,045,000,176,004,500,000https://drive.google.com/file/d/1fz6RuHQzV6g6sR_BUhqC9wBA151MpjVf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Sx2wxC7W9jeAPsuXjuEJ25SvUAH7bICp/view?usp=drivesdk
12/11/2021, 21:09:32Nattakarn Hengpaijit6317100018https://docs.google.com/document/d/1iyFZXHcD2mr9WK81lKBqR2lYYgofneEJ/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=trueกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
13/11/2021, 0:12:35Sarunpat sudyod5704400068https://drive.google.com/file/d/1az9PtuPqyrLpFRtaXwlXGvbI3M_Me1lx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14X7bDXV5ufPSaXCUb3zcQm5G_UXy9pVC
13/11/2021, 0:17:16Namfon saejea 6104600054https://drive.google.com/file/d/1qKSqBRF8CiHZkmtWK2gPYYqBEafa9wpk/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EcwLYD7iqcQBnSnll5z63POaRsUT72TH
13/11/2021, 2:24:42Chutimon Phueakphol 6104600007https://drive.google.com/file/d/1ClDqfEd7-A6LX5C2I3A_oafA2oPExVwD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14qsB9-8DrEi5PHNh8kZcIqOst5tVZHmZ
13/11/2021, 8:53:37Nattakarn Hengpaijit6317100018https://drive.google.com/file/d/1digb48CvDUGPeV7l4t8giiYk33wy_zfn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/154hK9Gf5RiDP7ANQbVvGQqTUVZSVx_Ri
13/11/2021, 15:24:09Sarunpat sudyod5704400068https://drive.google.com/file/d/1ZuSN9Oq2XlKbeVCXpLjYeD5lUMWqkDBp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HmFSqxk-8Qs5RxCZm-MuCqsTI-5m7zOi
13/11/2021, 15:25:31Soemphun Mooseethon6323920001https://drive.google.com/file/d/1phhmKsHZEscETazuO658_UzV4hnfJFas/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xF5c7vEN5BGeuscQsNWi9_G1xI3TmiyJ
13/11/2021, 21:23:43Atikan Suanprasert 5705700019https://drive.google.com/file/d/1BbCT_Kpo-1rb0FYitcCfxo-MdeWpjHaE/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
14/11/2021, 18:39:14Aungkana Kawee6104300064https://drive.google.com/file/d/1qPQlmIfwQv-IjkOR3-ZnKdoZbno2bkuT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CWB4Wq7mOF2mu5X9P1TcUfwuhWjWd5ZK
15/11/2021, 8:39:24Pattamon Muednom6004300204https://drive.google.com/file/d/1Y70lCVRqLrJHKZWLTqRvZpKybHPYWVEz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14kNgVbvO97nmdBO9bM6PluntH1XNDgU3
16/11/2021, 9:31:33LIU YULU6217195043https://drive.google.com/file/d/1mTS_xtmxRz8Q1fXKW2FoKP-i5BQTOBqk/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1e_BOBgRiLw2L9nQhGsjdgsiiNAqLAkBxPassed, the color print is ready to use
16/11/2021, 10:24:59Sarayoot Bureekarn6103900010https://drive.google.com/file/d/1c1HRH0KQkhqG186R4-wXa7Mu4usZ5sNP/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
16/11/2021, 14:12:05Mekada Kajadroka6104500033https://drive.google.com/file/d/11-fpABF4zYCKpZcPyDijJE0Fw30DJgjS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10G5KTGz0Tk-9rXxi_oBT_tNmWVHdLcb_
17/11/2021, 12:50:35LIU YULU6217195043https://drive.google.com/file/d/1yVni8f7NOv6ix1VofFn0eH9-4cZsRirq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GaGYgjPtxXeoThV08awkbjbRIVELO9Ji/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/11/2021, 15:11:14Sarunpat sudyod5704400068https://drive.google.com/file/d/1m--ovO6YI2gXhv9FRYZ6e8AuEAfVGyJn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vwWb3Lpego5TEOYJoqsrNyWzd3dA4d9_ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/11/2021, 15:19:15Sarayoot Bureekarn6103900010https://drive.google.com/file/d/1CzKtgeVgb7QadrZ107M3KSsaezA0ujyc/view?usp=drivesdk
17/11/2021, 17:33:08Phakhawat Anootthato,Panida Yuttanasaroch60,045,000,036,004,500,000https://drive.google.com/file/d/1ZQBTVfSevgzZbIO_ao6dpz8rLYN0e1GG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mC-7Ay20o4j0Gcyc2jN-2M2yN0n8fhFV/view?usp=drivesdk
17/11/2021, 17:34:23Namfon saejea6104600054https://drive.google.com/file/d/1pbH7UCpsnE5FKGz2Q1pbVtF-imv4qCTj/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
17/11/2021, 21:38:51Yanin Wijittammasan 6104500034https://drive.google.com/file/d/1eRV1SdIFMnDAtwnIXxzfWsYvoyP4Nud4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yrxfsLVK-1cI5ilrAwba499H9K-wymaQ
17/11/2021, 22:40:48Ratima Boonkobud6104400028https://drive.google.com/file/d/1k2VKkcMyfmxteJnHGatbZ1OFC5-ljMYR/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
18/11/2021, 8:19:06Panida Chue-aimpan6104400039https://drive.google.com/file/d/1vv-8qqqSNHg7paIu9_GsWmbik76X07cg/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
18/11/2021, 11:40:49Jinnaphat Phiboonwithidthamrong5919002001https://drive.google.com/file/d/1J1Jr4-s87aSaoI_SIA7lQ3PvY3lt511E/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OWbcBqyYFUY0wWQbyGj__5MD7o9gr5MO
18/11/2021, 12:37:29Ratima Boonkobud6104400028https://drive.google.com/file/d/1YDTf4RAjjsHZ_JV9mH0lDqg1q4QKzz31/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13DiA0fxpFQ4zs5rok0wzwmvO4FGKzb89
18/11/2021, 12:44:33Arisa Aranpan6104400088https://drive.google.com/file/d/1XfHI45py4ADA69vM-NkIXLCsxVj3l1OR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JMvBpnUT_Rbrpmq_sg4EQ9ba1DVNI6NN
18/11/2021, 13:24:41Peeraphon Pongpeng5904400134https://drive.google.com/file/d/1xYF8SaR_K6hCFXlNxgUdoIW7dOY0vqK9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Cbww8FpTqWD_6uYypGwxQvTOwTJvQR_z
18/11/2021, 15:28:22Pornpitak Toemkiatphaibul6317100019https://drive.google.com/file/d/19lnF_vU4Pq-OJ1EvnDeVpcAzI96eQezZ/view?usp=drivesdkส่งมาผิดรูปแบบ โปรดแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งมาใหม่อีกครั้ง
18/11/2021, 20:52:49Namfon saejea. 6104600054https://drive.google.com/file/d/1gGAZ4cR_t9B_pbwPzSb2QQnKer9zxMMO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yWM4mHz69l_QUl6KGNtEqHWv-0A50V-U
19/11/2021, 0:03:26Ms. Karuna Sakprasertporn6104300143https://drive.google.com/file/d/11VFbMupL1dEYf2h__9SluUvGdbcwMrHj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ba5UxQi-WDjiAYfntqRa6s5buEEtzPfP
19/11/2021, 13:23:02Chutimon Phueakphol 6104600007https://drive.google.com/file/d/1ecWNfryY8OljyG2mMjUM5w8CSuRHYey0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Obut1V-Fl1L1bFnSwPCTUdumKgE1XO_x
20/11/2021, 3:08:27Tanayu Thitiwanitchakul5705220002https://drive.google.com/file/d/1KV87fOaC6KflSxgAasroCQyO3vVRgiYM/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
20/11/2021, 13:12:36Pornpitak Toemkiatphaibul6317100019https://drive.google.com/file/d/11I_ZAXEilpYK_v1R3NZhIbnYk14aHfOz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1exWApIYMXMgSxle-KRjJwy81yLqTjYJ5
20/11/2021, 15:24:24Chutima Thipto6102000028https://drive.google.com/file/d/1nXubdq69UY4BVZvoLO9Tcspode2jJn-P/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1K3xO50XkaBOZLKJP1CxPGJwXuT44LdKj/view?usp=drivesdk
21/11/2021, 1:52:11chutimon phueakphol6104600007https://drive.google.com/file/d/1XYEzfJug0fGp1Azv0wCsRV5K-j0R4mQT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1NZMQ0mBCqR2RIyo4eUenpuYI-ro3ezY_ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/11/2021, 11:11:02Gengyuanzheng6217195023https://drive.google.com/file/d/1PpqxNmT2eW_AdKoFiUD5I42ESgNYmHok/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mCAD8NlvJU5wB_oUbODAILdm4XuD0mMo
22/11/2021, 11:11:41Huangminghe6217195024https://drive.google.com/file/d/1eb9PfK_cxrNLNhnUDlYpBYdUKeWKyULy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1z7fEeV-lUsGxHrVTPYYaRfIZQtnwor5g
22/11/2021, 18:32:47Namfon saejea6104600054https://drive.google.com/file/d/1jCi07v1WL-_CYUE3KGa_KepCWCm76vHc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1SeiXc8Npxkjuc6nnRu7PofznoAHx9UlI
23/11/2021, 18:56:58Pratthana Phiphatwattanarom 6004400051 (แก้ไข้เนื้อหาใหม่)https://drive.google.com/file/d/1QE0aBGmSXPLRBL8YX0QcNb52-aOH_66W/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13DOqU4fK-vF_haYh9PRoIZROaDhx9DtF
24/11/2021, 8:44:46Raazia Begum 6217192010https://drive.google.com/file/d/15EZn7xZeMM1VYgKfYDGqVjR5CuTloNCA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mJ1ewserPeT5wtHW4ECnQg8_b0StOahw
24/11/2021, 9:33:52Poohridate Arpasat6119100003https://drive.google.com/file/d/13uIPyl1ypx2rk7y-byTvh-34zJb9fgbk/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ANDC8IVwLKaotz04jNe7-XFe52H_QozE
24/11/2021, 18:39:52Woranuch Rinsanthia 6104300082https://drive.google.com/file/d/1l7rrGQZIgJ3-Ih_hQqiROR6ll3SoMV0c/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PcuXxZ2NFGplgEskVsFPlKAf--krA2XUผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
25/11/2021, 1:16:49Tanayu Thitiwanitchakul5705220002https://drive.google.com/file/d/1AWVYSjcc-XKLMVjfs8Efrgw1i9IwTxcC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1k-4we7Su6GtxhZvquu96U6woDSC1goxD
25/11/2021, 12:54:38Namfon saejea6104600054https://drive.google.com/file/d/1qth4FKymVJaNOHTmVHFDb-p3t1ov_qA4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1QODwYUU5FTX6iqyBxjdflHen9IReJ5Arผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
26/11/2021, 0:03:11Nattharika Saluesri 6004300207https://drive.google.com/file/d/1MvN1XAaqyQ7mWvsLgbC2vinIAWGotBqy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1AOIcpB_UaZcwQfixiq5U9p9VtB90qaFJ
26/11/2021, 12:37:55Vanicha Limpanastitphon6104600060https://drive.google.com/file/d/1EhwpWXGWdEUiKeY-rAe7nvKHiRx0Ebh6/view?usp=drivesdkส่งไฟล์ผิดมา
26/11/2021, 14:33:10Panadda Meengoen6217600004https://drive.google.com/file/d/1qKDlIQg9WNn-oiPWe4RIguIBo-n34EDQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Fr6yLfGPpNPp6SNYNEsO-a1e0EQFGtzb
26/11/2021, 14:34:57Chonwarin Theptudborvornnon6217600003https://drive.google.com/file/d/1oEPfxRGS0DKcXDxrS9D_urYLv4_tmBQV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1r_pLNis9n62D__2Y9Rn5rZOIUFKpWD28
26/11/2021, 14:36:01Jiranon Hangju6217600002https://drive.google.com/file/d/10GPJr028nC71Bp4O7M2KRb3Pk8IoSGbZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TERKZwJwiKHwZtUBPH_MQbWjcaoLhBWF
26/11/2021, 15:26:35Piromporn5904300047https://drive.google.com/file/d/1idQhmvjTtrldCOGPIZHQKbrDVVN_N6TF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KMXLMzUmfUp5FWwGXQYUDA8TWJRag-Ws
26/11/2021, 16:08:20Vanicha Limpanastitpohon6104600060https://drive.google.com/file/d/153jmy6GVvwOIT1r2r0Aygls9MwVmV5z5/view?usp=drivesdk-
27/11/2021, 9:43:25Phra Sorapuk Khemmapañño6019000004https://drive.google.com/file/d/1NEX28OxbOdHD_9bjKIuX6FJ3Gg1QykLp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yi_iV0CzkDsLtoYVcjjq7PZg5TmpgdDf
27/11/2021, 11:13:45Pornnipa Ritkumlung5904500031https://drive.google.com/file/d/1dJnhJ06p9PQOSlNa9snUFPokP-e1xL-z/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XsK2Gj6AivjM2KJo7XtksYBE6JFGPWs5
27/11/2021, 20:52:17kunanon kamolladakomall6005200003https://drive.google.com/file/d/1F64ZLBs4YKF7WbD5khc1L6m3tN1heYx_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lSytwpTqOr53W-3l95SMg9rFmbBEABe2
28/11/2021, 15:34:10Rattatham Saehang6104500053https://drive.google.com/file/d/1yIOQGNTtstcAeuXF172pd8T6gXhQFemO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kTE8BxtlfM_4gNzuuDCAuO7-h83loYb6
29/11/2021, 15:48:27Thanawan Namlauk6217100014https://drive.google.com/file/d/1vqBobO2mnvKFl0xXF-gxNAetRfjXjpkY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ERolme72Rj9Gxc9w9WvJFMTCpgmc5d4g
29/11/2021, 16:49:50Chattharika Ketkham6004500006https://drive.google.com/file/d/1GnXXJ45r3wLND4Ow_9dAgUGBLBeB1lak/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
29/11/2021, 19:04:16EGWUONWU ISAAC ANAYO 5917193010https://drive.google.com/file/d/1jDw8sOgynRETuIMW4ma5bmWYEsxBOiSU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PaITrbzizBJ8ve-gUGi1tvdJuWGg6UCt
30/11/2021, 10:48:44Piyapong Kumroon632390006https://drive.google.com/file/d/1RSOTWJWfHo_MHpcUgr_UBaliMcFgml-Z/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zycegiOFa73CNq5HitF9yLG4cdgAcxRn
30/11/2021, 12:46:04Suthida Chuichuai5904400011https://drive.google.com/file/d/1hIF4oGWSssF6iLl0HOHxdrJT7OH_DguY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EZvgwccqmgDmkOq4LzH9ajccNN_HiWvq
30/11/2021, 14:07:19Suthida Chuichuai5904400011https://drive.google.com/file/d/1WSzyljmiSN8-KcEc-sTVwbRis-vALJTK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Dahv4Ta3usOoaAgzSbuRz5nSNMYfilWe
30/11/2021, 16:36:20Chalida Prasongkun5904500017https://drive.google.com/file/d/1lMCmvhq8dOuMG1UeYB1xLxNl5-Wh_X8V/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
30/11/2021, 18:47:57Papran Nuchuawiang6104200019https://drive.google.com/file/d/1I4LRmQVTMdTLHfPCfBsVhHp-10arQA7u/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
30/11/2021, 19:48:52Pakorn Tulkijjawong6005100012https://drive.google.com/file/d/1BgJOSPvHopDO4N6hqGwyr4Sg3RbMNJJv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eMdU8d-fAI7_4I8U61eWrB3dViuZ92Nm
1/12/2021, 12:01:03Narongdet Detsuraphichit6103900018https://drive.google.com/file/d/105GLegRs_qjlraW_dEzAPdN3Ipz280HZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PCbzXGQBAN6UQ_62Mvz-PUZf-D6_2NI7
1/12/2021, 12:44:37Korakoch Nittayaros6006400011https://drive.google.com/file/d/1KVyRcJFuTgJPAFHOemdKEA6zUr91QpYH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16nbJWKi_9wq8EUm5EFYjvs7e-uDt-A1H
1/12/2021, 13:31:03Natthan Thiranapakorn6006420001https://drive.google.com/file/d/1vZjJ2DgnVOQZDXM9LYy1-tJbx6st_fJB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16nbJWKi_9wq8EUm5EFYjvs7e-uDt-A1H/view?usp=drivesdk
1/12/2021, 14:33:36Jirawat Kaewarsa6203920001https://docs.google.com/document/d/12GKzTgrbZxKMhiW_Z4kStwWJOG8OvT-m/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=trueกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
1/12/2021, 16:09:33Himani Tiwari6217190086https://drive.google.com/file/d/1wK-HoR_moimxlptqDic-xUVDcxKDohAN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sfefs-qrAw-7zNg0s7AMHuicDscBEtT4
1/12/2021, 20:22:49Karishma Manojkumar6217192001https://drive.google.com/file/d/1wHykSZnXfKyQTq776C-hTr3dWA2j6NDY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DPtZ-tqI9W-yKZ-oIlVb6Llq3QodAGHX
2/12/2021, 9:44:16Jirawat Kaewarsa6203920001https://drive.google.com/file/d/1D1ah4_BRYQunRwJpAvXjODYNpgas4HKp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Uj7Dje2bnH1Xeo8jj6GwRP4uLkswuLbf
2/12/2021, 15:47:08Korakoch Nittyaros6006400011https://drive.google.com/file/d/14jdrn0UK5xS7vkAOcYCs5XRpfDlthZna/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1NWItmmmckaRonbdL4SRrMbP3kmwW_3hwผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
2/12/2021, 16:58:39Oorawan Luksanavong6004300146https://drive.google.com/file/d/1qBPar2GZlCzhjynye3szdMI_uQqNy3OW/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
2/12/2021, 18:39:13Zhang Hao6217195431https://drive.google.com/file/d/1vgTz-x-NbVBiMomwCKmIlbPqri4WA29z/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1te5SI_RV5eRySWREsaRQFHZJBHefvKp3
2/12/2021, 20:25:00MR. KUNTHEA THLANG6217810002https://drive.google.com/file/d/1zOPobIXswySHnOzBm6eoKg8X7ciaeiZ7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Rwj1HMgSChDRyFjvBdpL1L7LnBUq_OmH
3/12/2021, 12:33:25Suriyar teangtae6104200002https://drive.google.com/file/d/1hDFLR0GIOev71vrUm191Rz3kaf-hIDub/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZcYTBMb_768VQ3bbhuYrQORSiMBc5_mAผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
3/12/2021, 14:34:04Suphachat6104200004https://drive.google.com/file/d/157ikqFKCsQN6nUYwWjmUWyD3tClT-lat/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1J2FiHi-d14-qNRU1tuXKzkeWpyEO1dKx
3/12/2021, 15:37:33Warinee Kunsangkum5704400291https://drive.google.com/file/d/1joX9Q0TFxJFOq6vXh1wYNYIYzXiGZ5Lz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rC-tRNyw0zvPVAUV8rllFowDr70Plq8s/view?usp=drivesdkติดต่อที่ห้องสมุดด่วน
3/12/2021, 15:38:10Supaporn Huncheun5704400040https://drive.google.com/file/d/12ri2_yab09-T48lZod6zgI6miOLqsvGQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BD80xCL_OnMdRVyzNh-tb8phei99oRCxติดต่อที่ห้องสมุดด่วน
3/12/2021, 15:38:44Pheeraphon Panjhon 5704400248https://drive.google.com/file/d/1L4kvSaKmw6QL_iU6z53s8YamHBf8rmZx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/15DuAMJ_Syfrt3n4zZmivpkytPOJXgZGVติดต่อที่ห้องสมุดด่วน
3/12/2021, 15:39:35Nuttarika Petchpan 5704400181https://drive.google.com/file/d/1pcnj4IxO388QXwbDcLhQPgv5r7hZvxaR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10VPO6VoiTY_2WGqt3O4EJhCd3aFBJrTCติดต่อที่ห้องสมุดด่วน
3/12/2021, 19:41:52Jarawee Jansawang6104300139https://drive.google.com/file/d/1pOpMfshP-efk66gjDAxOVLvQvpEP6roz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/189j1T7dPU6IjYQyPTbDase78JSf5Zoq_
3/12/2021, 20:57:34Oorawan Luksanavong6004300146https://drive.google.com/file/d/1HlopELrdTaPFuLg6EGUdrAjlA7nn-UOO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BpFKEIYBgdOk-Uzt9twnvlQWd8JPnGh2
4/12/2021, 9:20:28Charnon Kaewkoom6206400016https://drive.google.com/file/d/1-ij8BE8CPp-e0T-tBaPo4zAe3zM31QE6/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
5/12/2021, 11:29:28Mr.Kantanai Buranapathama6222500011https://drive.google.com/file/d/1Fb9EZgTrEmmy2QY4gRfEpmu33bjVUMfg/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1QxujVbOQ3UAV3gY_n7y-F_B_ovN4hoh6
5/12/2021, 16:24:35LI YANSONG6217195017https://drive.google.com/file/d/15iNY2B-diwAb5gPnDXRicBDE6VApwrXX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1RDCBiwr7bthsQ8tGUpKRAkh-wFqq-fqT
6/12/2021, 0:27:09Geng yuanzheng6217195023https://drive.google.com/file/d/1nIRmtnyXwCZNJ9jUmVDH0kb9ZMvowtSX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hOCW8hZU6MLNe1U8UT6B3UdsvJizaQIj
6/12/2021, 0:27:53Huang minghe6217195024https://drive.google.com/file/d/13wvOwj-mn7Nk3K4lFThYsehqxrIMBvRX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-KOCDW2k-Z2RlaAjrqcAhsl1Z1IoyndYผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/12/2021, 2:14:03Charnon Kaewkoom6206400016https://drive.google.com/file/d/1UXztMOJHr9Mw9nMGsjHCdG2TU0dURc-2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1MShpwp0MZ6tc0Bq5O_A0RPB6_z9Br9MS
6/12/2021, 5:28:26Krittapas Pitisunthongchai 6004800049https://drive.google.com/file/d/1aEr54g-lApY61E55S8fxU6okUmW0Raaf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Oarh_S8PDOjITEgm9iHPnDkI_xaXGQnv
7/12/2021, 4:17:38Dachawat Phukbamrung 6004800041https://drive.google.com/file/d/1BzhDkF95jOqsNqcB3BQEsaTeH0G7efaa/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rOj1fQ1msW5sOwbuZt5MSs-9_DdLRJmH
7/12/2021, 8:20:00Napatsakorn Numpornchawanrung6105100005https://docs.google.com/document/d/11S21KDaBwbE41iL9S8zydrrMc3IhubWa/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=trueกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
7/12/2021, 13:58:01Zhang Hao6217195431https://drive.google.com/file/d/1H8Ys9q-mQFEfkwV3HGQDafVONlU02bQQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1E5DaDDbflN7sd2dOVO-13z9KoPgMnmGIผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
7/12/2021, 15:13:45Chattharika Ketkham6004500006https://drive.google.com/file/d/1R8-4i-9R5Q6gSSKIIDkpRomdiqXX4jUR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1t3ySJrLwTYIJUc_-tU5gSGZ_xxKnxojoผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
7/12/2021, 15:52:00Todsaphon Bualan6005500017https://drive.google.com/file/d/1_7Mko18yQkJcdolNWY_eeuno0rPMBFX1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1D42AOIIkqqWj8CE1hb8oDMXLgUz5p4yY
7/12/2021, 19:18:56Nawapat teachasittiroj ,Arada duangpoch5704500082 , 5704500070https://drive.google.com/file/d/1tvisYVmNUKafrx9mRHeILrCC3GQZlmQS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tvisYVmNUKafrx9mRHeILrCC3GQZlmQS/view?usp=drivesdk
8/12/2021, 10:57:10Oorawan Luksanavong6004300146https://drive.google.com/file/d/1KWTQ2EklR3t9Fqfist8QF5HvkPm_zzPz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FfwiaX-nm6fsAB8u3VqS4hUfSQjwj3-J
8/12/2021, 11:08:23Juralak Khamkhanan6117100025https://drive.google.com/file/d/1rr61VGvo911mISve9jFCXd8CJQwmT2pE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Il97OCaWHBgJl_GC2eY-aI06ZPo5MkbB
8/12/2021, 11:33:45Thitipat Panprom6004300051https://drive.google.com/file/d/1_Sg7iLVqXUptYv223iaXOlPRePbctq1C/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12LAMvUBcwhebqFQydAdODahm58VfBRn1
8/12/2021, 15:00:21Jetphanu Boonsri6103900014https://drive.google.com/file/d/1WBt8J2PNVBKCNZehtDF7zK1ziMBf3uyR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iQjYbt97ob-VAGNGtgqLmM2DfKFeUTFi
9/12/2021, 17:44:56Oorawan Luksanavong6004300146https://drive.google.com/file/d/1bs_fmSXPVTdJH41mQKrmTaU5sGkIdEMc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yhD76_kcOnN8JvBjhsmH6d1nNm1n2J0gผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/12/2021, 1:34:20Gengyuanzheng6217195023https://drive.google.com/file/d/1TESANvRaiQuQDKDF2onAlsRhFHkcU5qc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sSMcm3Fc8UWBlSoWOKd7ZAg5P0ebCilAผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/12/2021, 10:51:08Pattharapol Khewampai 6004800003https://drive.google.com/file/d/1Ndjr82KenCaHjOK5ebtHJunu8N9isxCy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1guS0QT6PQRATPjKtWI5jmA_qFRxGp-nf
11/12/2021, 15:24:04Surapong Kochapong6017212005https://drive.google.com/file/d/1RIwB8OK2u140YBG8o3J-wr26iutv1us3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16sB59tOktvcAwh4UM6iSGvZjuYVqsqiD
11/12/2021, 18:46:54suwaphat pinkate6104200015https://drive.google.com/file/d/1D2TtkJXSyl6BW6B4khTCmMF7f2HV0aki/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
12/12/2021, 21:07:29Atikan Suanprasert5705700019https://drive.google.com/file/d/1HppwxkpX-H4mN2m9JwQw_y4j3YoFVUf5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YBnVHsJWfUnsx19Mk4J3DciYSfKBiEZn
12/12/2021, 22:16:37panthakan pusrikun6103900007https://drive.google.com/file/d/1IhJDWXIILN0dsKY_PPNrryuPPQbyFZV_/view?usp=drivesdkงดตรวจให้ เนื่องจากฟอนต์ไฟล์นี้มันแสดงผลผิดเพี้ยน เป็นอาการเดียวกันกับคนก่อนของคณะเดียวกัน อาจเกิดจากการคัดลอกจากอีกโปรแกรม มาวาง โปรดส่งไฟล์ .docx มาให้ตรวจสอบปัญหาที่อีเมล์ maruey@siam.edu
14/12/2021, 8:22:22atiwat and nattachai6222500003 6222500018https://drive.google.com/file/d/1pwYbDdNPSieYMOVGcMrJ9TVI_meEO9Wy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xU9C5q8lvdD-fI4KZi0gi4yvuaJNJDh1
14/12/2021, 10:06:16panthakan pusrikun6103900007https://drive.google.com/file/d/1UK4TUF_HmBgjHytlTkPZWDBpy7M1_DqL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/142pRAiJlLJ4syVfd8yAGbYIQaSGuv6Vj
14/12/2021, 16:02:44Rinrada Prasitvarakul6323900009https://drive.google.com/file/d/1Yd1Bm6OLKwEq-DzTtH8jXSDnNy0Ts4B1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hWqFuCARvnMRGx7CVCyv5BXE5DhOn_PC
14/12/2021, 16:37:48Chalida Prasongkun5904500017https://drive.google.com/file/d/160yuNJ-LAIaA8Kt3vr_L3Blk3Ht2sghC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zDAlCLskcL11Gd6isQEh8G7EEtp6dnAY
14/12/2021, 20:06:31Pornpitak Toemkiatphaibul6317100019https://drive.google.com/file/d/1IVmSW6X3iXw85wupPrS2gNIMqaJ9kzuW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/168Hu_Frs8fgsbJv7a8bdN1qf5O54RwJg
14/12/2021, 22:16:06Chanisala Piewdumdee6104500027https://drive.google.com/file/d/1xcB2-6mBv4kyJ7C_uG3oHJuSYnHSf_b8/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
15/12/2021, 15:08:13Sarawoot6103100003https://drive.google.com/file/d/1X9QmHa10_pPiHyinkke_TdAXhYsGTRzK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1j-Rz28PM0T1aaofzjeJYknci2euE803p
16/12/2021, 11:26:23Sumita Boonpluem5704800067https://drive.google.com/file/d/16Dr6KStupJV9sJRBUoBgXgDxy68mskwy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TFW3F_5XPl4ogDumSaeuMsMmBba-NiYR
16/12/2021, 11:28:14Natthapong Promsorn6004800057https://drive.google.com/file/d/1UezHQ82-8VAbzKe6c1wlpdncu9XpJ_uY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qhHftUab9OUeoy3u0iHnyQIp8Sd7CEHa
16/12/2021, 17:04:53LI YANSONG6217195017https://drive.google.com/file/d/1TcNRAvNLVSbBcfcTtCZMB66XtAfHLy8l/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YGBMaj5Uu6_jEN3SAjwvBb0S3jle1n-y
17/12/2021, 12:25:50Chanisala Piewdumdee6104500027https://drive.google.com/file/d/1AGCV_jOVA5xOBJ5CmZDHUuYI_XlvJygl/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1h5ccM7FDDKUZAXWwuHwuORlFLxKc17mX
18/12/2021, 11:01:13chonlasit saetia6104600030https://drive.google.com/file/d/1FtEsAWnbe-RCl3N03uF7qgoKl72p-_iv/view?usp=drivesdkโปรดส่งไฟล์ที่ถูกต้องตามรูปแบบของสหกิจมาใหม่ และไม่ต้องมีหน้าภาษาไทย
20/12/2021, 14:43:31Suwit Wichaon6004200008https://drive.google.com/file/d/1rtJbFNpSlxV09Krv0jZ5rDsGDxOYEJPK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HE5ZahifZOGDiX5d0NdLQUOdxDErHGi_
20/12/2021, 15:37:00Jirapan munkarnna6004300056https://drive.google.com/file/d/1O4W7p-2ZILjH4ow0RUoKTvahhgCKgW3C/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
21/12/2021, 9:10:46Krit Na Khantor6323900005https://drive.google.com/file/d/1kYUMsWX_2va-wxfJFcHzGg7Kkyo0NlAk/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CD19m8CgS_qmEdJpjIstqxIPwVqwfzkf
21/12/2021, 12:16:23Nicha khamkhun6221200011https://drive.google.com/file/d/1pQW_MmOtz78lokPPyPym3sc_VE9M7vJU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pkh7vSct2XrVCkPmWQQAeY3HmIyM2ShHผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
21/12/2021, 14:21:22Jutamard Dusadeekarnjana5904300309https://drive.google.com/file/d/18Ly3hlDmQQrmCyRoF2uPiyixMnqAM3qa/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Y_G3kecXxXxHwGm_oSDFfFkHr6ZzXNjA
21/12/2021, 15:52:22Miss soysuda MANIVONG6204200016https://drive.google.com/file/d/1W7gzOa1kacBwgaVG69H8QCaZnXDs-J6P/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14jYP7u8prMf1NQZltL4B0nvIFgX3Y7Ol
21/12/2021, 16:20:04Kandit Ratisaksoontorn6104000007https://drive.google.com/file/d/16xYoH_hWUQP-CnAdVgAf0rYC4wfGAAV9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1icX4Cx8FV9CFdCRYPpY1UXbmC3vkvihl
21/12/2021, 16:23:42Tiwa Ruysunthia6323900008https://drive.google.com/file/d/1iU6y4V3Umcj-o5jWZ4TLmDr_P4T9Sp9T/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EdkgZMvyE5O5IoAiL7xWNviU1efXT3YO
21/12/2021, 21:15:21Siriluk Phuengsomya6117100022https://drive.google.com/file/d/1sVPNhlfSPKubEkyZ24z3wyM2veLswHiI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZgNXRlZdekqZNzu8lCj6jznIY9TlVvjB
21/12/2021, 22:28:52bussakron srichan6104200007https://drive.google.com/file/d/1Cw6NVqwrWs-lTD2wGmTCNqgtMpS2tShQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Km4QB9nmZydfae1MFyTKzieclNaNiBe8ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/12/2021, 8:46:41Aunthika Buppachart5901900001https://drive.google.com/file/d/1Qh_phpp8G8SK-Mt9HZ7jsvLLIbXiz5wD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1f_09mrX2zkQy6N9fsCYGJ8iTqzEXJyST
22/12/2021, 11:41:131.Arada Duangpoch 5704500070 2.Nawapat Teachasittiroj 57045000825704500070 5704500082https://drive.google.com/file/d/132I0h3HW-T9c8fvaDFrrCJgg4tbSC9E1/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
22/12/2021, 12:01:03Thitipat Panprom6004300051https://drive.google.com/file/d/1Rf0H9MoiPHe3kPTn0lv31VMF3iNAPm9n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1G2N9xiaz3vwd7WXMSh2rjKnrLKXWWn39ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/12/2021, 16:51:22Miss soysuda MANIVONG6204200016https://drive.google.com/file/d/1VU5EKVNUdBMauAJVRC7JluutLnrr0-tH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1X2ahgRXLyVJV4Is_jK4EjTGRnrlDY-dy
22/12/2021, 21:03:56kornchanok anusil5904300094https://drive.google.com/file/d/15gjFFwowq-i21ZvhJ-rpcqJv4W_0BGyP/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
23/12/2021, 1:18:33Chanidapa Sangnikornnoppakao6004320011https://drive.google.com/file/d/1_7TCceSu3Zrowdko1rQsk2I3R7Q-TEot/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1LYyBCQ1OxxFnNp6M1Pn8pXZgICLI2QfR/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/12/2021, 9:54:29Arada duangpoch & Nawapat Teachasittiroj 5704500070 5704500082https://drive.google.com/file/d/1s1r-QQ8uWYD_k1UItQbHs2mPHl_2QwS7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1G26aIlP0anb_4eGDQlnfqyGMgWxVktL_/view?usp=drivesdk
23/12/2021, 11:15:32Pariwat Thongwuttisak Monthanat Thanapornvongsawang6004300026 6004300033https://drive.google.com/file/d/1OHRyubXdoFK7oOMIKc9m5LmWcOkJckzL/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
23/12/2021, 18:50:16Tanakorn Supboonmee6203200002https://drive.google.com/file/d/1s6rFf89U9UL8WuvMv32X2iH4Wst6htW6/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fA3Mjmu8_tKADw5AdvavsGTM6RX2a02X
24/12/2021, 7:53:10Nattamon6104500043https://drive.google.com/file/d/1oN_U-zU6pGR4mjS00wxuhqstFasC0A6t/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BIjp8DAxOTm3L7UvqZnOu6b7KKPPU76w
24/12/2021, 10:56:12Nattaphum Lasio5905200010https://drive.google.com/file/d/1owgosaQIcnMB8DBen6W2BUryHvAvWisr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1O8JN8LdGJOTy228fSoqRRstPcfdMCk0E
24/12/2021, 12:47:50oraya sriponl5914300002https://drive.google.com/file/d/1PkZwpUCEU3-CkLeP8kg2bLV65gT-wvkt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1z3IMWFrLC-KrzTAxTgaAmT39O_ancYFy
24/12/2021, 15:44:05Tanyatorn Sephu6203200003https://drive.google.com/file/d/1WRfEi_iVMmlOiM4MJAeGFG4_2xCR2V48/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KYNrpsf8M-TnMyio5ymje43XLmJqQZ1G
24/12/2021, 17:25:33APIWIT MOKTHAISONG6104200008https://drive.google.com/file/d/148QKjdknWYhWPTges8YR-TzGKhWCWY-E/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JI8SPXWgudEpFxcKrl5jj2OR3S49oiET
24/12/2021, 18:57:36Jirapan munkarnna6004300056https://drive.google.com/file/d/1KXaZtm9sDJWRAcsvmQX8FhIP8NuiBlhs/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tNPOtxSnhyTaBqjXka-7hNYjGSgkftyn
24/12/2021, 22:02:13Pariwat Thongwuttisak Monthanat Thanapornvongsawan6004300026 6004300033https://drive.google.com/file/d/1C4WVIOxMZGHYBkS86FE5ockEYAP7JOsh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iqSZerX4-64rmudu6hIp6Fnj0nx26--D
24/12/2021, 22:05:13chonlasit saetia6104600030https://drive.google.com/file/d/1OLKwNEv66AFHnd1TVfBnC0MEqvkKXYEw/view?usp=drivesdkโปรดส่งไฟล์ที่ถูกต้องตามรูปแบบของสหกิจมาใหม่ และไม่ต้องมีหน้าภาษาไทย
25/12/2021, 1:14:10Piyatida chana 6004300170https://drive.google.com/file/d/109Dk1pqgfuxIvDEABKkVIqi9l7BCGjF9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mNDDUOBoFrskrWWj7rKybGB5MpxLysKl
25/12/2021, 11:09:58Nattaphum Lasio5905200010https://drive.google.com/file/d/181zuX05tjT8ZclIsyqg_px-XMOgSBZ00/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zPpjMBmBTGfzA8l4KrSV28B3Axs3MWhA
25/12/2021, 19:10:20Khamchai Sakullertvithaya6004320009https://drive.google.com/file/d/179oMz8MS14yF3qNxmstGIlVWHdKouzNQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UKrWyKI9jqnw3sDxf2uNBcaIM1Nxzd5x
26/12/2021, 13:16:16chinnakrit sumrej5905200012https://drive.google.com/file/d/1C3YmpcyEplN8gOO1BQ_M04i3gfhd0HIf/view?usp=drivesdkใส่ชื่อProject Title ผิด โปรดแกไขแล้วส่งมาตรวจใหม่
28/12/2021, 7:25:52Piyatida chana 60043001706004300170https://drive.google.com/file/d/1-XmJaiyo9cUTVM4WRRMV_dHJRWn2Jyv3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1u4m-s6u-CqGtOjQ9NJNNr9a7V8xUDjln
28/12/2021, 11:37:15Sukrit Suphakankosol5905200013https://drive.google.com/file/d/1NE7XMqKXLbWmDnZJhw7ZLXejav9TbeKV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1N8yN_UrBFI8ueRYf2LpOE_azFH07iPGY
29/12/2021, 17:32:43LI YANSONG6217195017https://drive.google.com/file/d/116Tgxp93V2x0We6WJhY06VLiORJNdwMg/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1aLe4D7mrHxIOT7VwlEsGn-f0QPyel8XDผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/12/2021, 19:52:40Hatthaiphone buapha6104200006https://drive.google.com/file/d/1mSDrqJIAKv58v6agCXDu-WhmUEZkla-m/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DH_yTrZaKz5y3K9TRYJZte5uAixw6fvE
30/12/2021, 16:32:02kittiphan arungsapaisan6104600023https://drive.google.com/file/d/1sTrSXYzWQgnOOzYi4dH-_QIDE8SYeXK_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fQWstQ4GghFVXg4fAlDq8ekNdfe1w7Go
1/1/2022, 18:59:40Jirasombat sombatjan6004400146https://drive.google.com/file/d/1vDv1DBys0SzlwrgScAS_qnlWqOG_tft6/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XI3cvgrBGOlStEa4Iw6FUMl176foz36X
2/1/2022, 16:37:38Thanut Ninmanee6004200010https://drive.google.com/file/d/1vnfgVnorkdFrhLB-4NvyWA3VzIbcfHge/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1MoOxnk4bXqi2qag0wpsYO4XONoRmBsPV
3/1/2022, 22:50:54Chanidapa Sangnikornnoppakao6004320011https://drive.google.com/file/d/1MFBql7XSHTXmM6H9CblZtxYlm9BBtdTB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/15c8qKEvK0Y1SsToE2DbUDMExwGiKfsNK
4/1/2022, 2:31:36Jirapan munkarnna6004300056https://drive.google.com/file/d/1fwSGj1sxGBv1vGGGUpBiQnsgmu9VuSN_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yZDhbOFXdW0aJGosO4vx0XiKpGlyCaep
4/1/2022, 8:20:52kornchanok anusil5904300094https://drive.google.com/file/d/16DztM3Ok9qZfHZ6ArGGd14z4uf-_Bumv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11T5MEoJqgs2PeJcG57KZmSagg7ofLs_L
4/1/2022, 12:48:35Jaruwit Punudom6004300178https://drive.google.com/file/d/1JpTkOr03MZ5p3tnqRC82Vfaa8Fdx2_0a/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eCr3SkC5yC1XSXVYIh-klpOXSiEDmHUg
4/1/2022, 13:41:01Jirapan munkarnna6004300056https://drive.google.com/file/d/1YvCA2o2ELVVxbG2PQTBpnABAqG7R5W0C/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hV4V_wvO1sv9LE6lBcz4nwF6VzPw8XLAผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/1/2022, 6:07:23Vanicha Limpanastitphon6104600060https://drive.google.com/file/d/1aWhrkaew0A0YLPbuQhaLmC58kqiX5Ytz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qQtWhN660NeMfpyxwRsZguxiVzL2RVa7
6/1/2022, 16:09:22Tanapat Suchonjit6014300011https://drive.google.com/file/d/1SyvNBXkO7faaCoyeKJid7IaUp526Jq97/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/15LRg4CUzA4N_1kQss8cTh2WBQR7RAe24
6/1/2022, 16:17:35Kanthima Dubey5904300358https://drive.google.com/file/d/10DcLfooo1Fh419UTqOFxjY3LkUuPBctG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KaWJHF-whu_mR754XJ8RwAhg0lzlMLSz
6/1/2022, 17:14:30Niphaporn Duangkaew6004300164https://drive.google.com/file/d/1z8nsSWho_g72owMSnNGSg7I8YqspOKHq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1I1fiLfqeCivrivGbrJl3uQeEOzdKeQJF
7/1/2022, 9:42:54Patsakorn Seeda6104200018https://drive.google.com/file/d/123MkrtqL3_VkTkPvx80gSDI3j1ooeo_2/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
7/1/2022, 13:34:51Patsakorn Seeda6104200018https://drive.google.com/file/d/1DB_txSFj3yOnJUA0nEiDRllHvLrQLKa8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GOjlvAX2e8TYNC_wrZH6MLgyLQke9j5I
7/1/2022, 14:05:36suphachat saising6104200004https://drive.google.com/file/d/18MXTYDmnLH5-kNwr4yp53vmX8IpT4BHL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sUJQ2oSA1CpCxaH2lcozO51SFMCvO8eq
7/1/2022, 17:35:02Papran Nuchuawiang6104200019https://drive.google.com/file/d/1capXCqOpAmHn3l1hniiTycJKnH5qV3FK/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
7/1/2022, 21:16:10Vanicha Limpastitphon6104600060https://drive.google.com/file/d/1B5HYUXrkHEKFyp0PhM2JfLwgj4Bu7PEZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1orrfgNkQTv-L6_vaQelkKxRJXYSEiPGnผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/1/2022, 13:50:15Nattaporn Thipwat , Ornprapha Saenmuangchin ,Apinya Somkong6104300135, 6104300136, 6104300137https://drive.google.com/file/d/1aTig4yyLuv8BiMdKyvN8wpa-1ROSXUON/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/196SHzkNItIXeUQojXhHrK4K3JM0lgPC5
9/1/2022, 16:31:49Mr. Phichit Yingrengroeng6004200009https://drive.google.com/file/d/1XXQaD5CE3oT3fd4kuAbTc_QM4tOH-g6m/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Y1mMHxhi5KgVYTCldjisR41558VSdmIT
11/1/2022, 1:31:25Suparak Pathad6005500012https://drive.google.com/file/d/1enDPMT5Am24Bj3afbaCvswQS_tTOOjjJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11zRx3j6SRtGmLFWsG619UwxPdkhHfrNu
12/1/2022, 15:50:44Pongthiti Pongsilamanee6317900004https://drive.google.com/file/d/1wTGwlC5SVu_pWv-Tea2tzHGc6gt44YcW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1n_LktyH0-bwYHnMpwt4BHk-oo0mCy8_T
13/1/2022, 14:50:48Mr.Papran Nuchuawiang6104200019https://drive.google.com/file/d/1PYq6d9if1N4X2zScaiZFufXI72cd-zQw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12Gb-Ty9oMp8qHYFKuZpDBw9Bg1nShHbg
15/1/2022, 9:00:46์Nichamon Kwanmueang6019000004https://drive.google.com/file/d/1iIm0oYai-wDWMsuvf68-0M2Rj7o2a41P/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1cBQn5v4yOY4uPbVDt3wnCEiMph8NuO2J
15/1/2022, 14:05:57Danusorn Mala6005100011https://drive.google.com/file/d/1JPnO_neaSCKaahviY5wYfbistxI8_55g/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uuLgfstHjm0z9Pyhh-mkLX018ycXGg36
15/1/2022, 14:24:59Peerawas Sansuk6217100024https://drive.google.com/file/d/16byjEpALu0JTPKsHYWbWJ0Ma-NAO4eXP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1e4kWMWpUtluS-eh4enbp_STBlwKL_vAz
16/1/2022, 15:22:44Acting Sub Lt.Thanaphat Sanamang 6103200006https://drive.google.com/file/d/1xVSHa2dT4J8fjQPGKRZu6E3XsHIJsiz5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CJpo09yhhX4z2_cqdXBsck4rmAfhULUA

ตั้งชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่ง และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา

Attach pdf files and abstract pages only.

Name the file as your name and ID.

ส่งเฉพาะไฟล์ .pdf เท่านั้น ห้ามส่ง .doc หรือ .docx (ไม่ตรวจ)

อย่าลืมกลับมาค้นหา ดูผลการตรวจของตัวเอง โดยพิมพ์ชื่อ หรือรหัสในช่อง Search แล้วคลิกที่ปุ่มสีเขียวหากมี Url จาก Google drive ให้คลิกเปิดดู

ตารางการส่งตรวจแก้ครั้งที่ 2  (อัพเดทผล วันอังคาร ตอนเที่ยง)

วันที่ชื่อรหัสนักศึกษาลิงก์ไฟล์[[ ผลตรวจ รอบ 2 เป็นต้นไป ! ]]Status
13/5/2021, 23:16:59Taweesak6121100011https://drive.google.com/file/d/1RpDOjqvfPZdKUyeI0ngPjFxmWyeYTB6w/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/5/2021, 11:22:03Suratsawadee Kitweerawut6104300133https://drive.google.com/file/d/11ZfIfnfkk7Nix3HgxydZdlt23fMOwhRK/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
30/5/2021, 10:25:45Anutida Saezheng6106400012https://drive.google.com/file/d/1tfwA-1GKtKIvQ161Qjtx84lbC5ql_fWP/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
1/6/2021, 13:45:51Nopanut Phetkaew6002200013https://drive.google.com/file/d/1-gQlcSHLaTEB0iTuoKveZWl62nRl-xJO/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
1/6/2021, 16:43:55Naridsara Meesub6006400003https://drive.google.com/file/d/19Coc1wqRX9y9DTcHU9GktZbJBMNzc34z/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
4/6/2021, 14:54:59อนุธิดา แซ่เจิ้ง6106400012https://drive.google.com/file/d/1aoRpvUDYJcKUnAAlqJjwD6xY4Ae4LqLv/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
8/6/2021, 14:31:34Thitipan Srisupol6004640020https://drive.google.com/file/d/1spr-q6YuN-pRvn_bH735zEJONlQ3q6SD/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
19/6/2021, 12:59:10นายจิรนันท์ ธรรมวงศ์5903920001https://drive.google.com/file/d/1PtHONKLCWHlagAXbTQ2O3Xqm21ohEPYQ/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
25/6/2021, 18:07:02Praewwanit Akarawuthi6005220004https://drive.google.com/file/d/1wnx9mChNBUafbHGQkLKPPmWMa0py-7qP/view?usp=drivesdkรับผลแล้ว 19/10/2021
26/6/2021, 18:59:14Wisavakorn Khemapanya6005200031https://drive.google.com/file/d/1PEkRJAo0O4YHWN8C4XnssXBwKKjDSgNu/view?usp=drivesdkรับผลแล้ว 19/10/2021
28/6/2021, 10:09:58Tanapat Prasertwoot6105500011https://drive.google.com/file/d/1R7MaZ3Nwcab7pHV-fDnDvY8jpiV_tThz/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
29/6/2021, 1:14:41Wisavakorn Khemapanya6005200031https://drive.google.com/file/d/1X8QAALceIZ0hNRPWIX6TIvcFPxHjAgW_/view?usp=drivesdkรับผลแล้ว 19/10/2021
1/7/2021, 9:36:42Wilasinee Kaewsa6004400118https://drive.google.com/file/d/1HzYmg6InCuBDy6tOt0t5P2ZLKX48mSLA/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
2/7/2021, 0:47:16Huang Yubo5905200030https://drive.google.com/file/d/1Bi-jdG7XOOuLlN_Fp5l8d827cfWGEL3G/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
5/7/2021, 1:54:56Mr. Chaiyaporn Loawaynok6002500004https://drive.google.com/file/d/123qXbl1gnIrkJRgnQ4GiTsEFtrxinbFK/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
5/7/2021, 23:30:56Chaiyachet Kreebang6103200005https://drive.google.com/file/d/1TPRGgLA3z-EjQxqvRVrvrovZ1RpVfSQr/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
7/7/2021, 2:24:09Kanokwan Sriya6005300003https://drive.google.com/file/d/1IX--N_QPQoDMKe4T8hhm-3N5fS-mFubt/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
7/7/2021, 11:39:23Miss Nuttarida Buakum and Mr. Natathum Premashthira5704800087 and 5804820001https://drive.google.com/file/d/1KjC1_Hd3Bht2aIv_9oOOVzk6DQe6E3pO/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
7/7/2021, 16:00:23Chonticha saetie6004300112https://drive.google.com/file/d/1Cp3JBfp2NGhFlpHN7D27909IZ9rru6DV/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
7/7/2021, 16:15:53Saranporn6014320001https://drive.google.com/file/d/1kI3HYYuWNmX-NH9HKE_l9q1nNadq5LW9/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
8/7/2021, 14:51:03Nitiphon Sarakul , Jariya Wongsittichai6004500021 , 6004500022https://drive.google.com/file/d/1AsR-88vgF2c5pQckyEq_2AO6aDEzVnkb/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
13/7/2021, 12:40:52Natthaporn Yongvongphaiboon6317900007https://drive.google.com/file/d/1P7ujc94egRMEPeDoccwLBxClW5B_PeN3/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
13/7/2021, 21:19:39panissara pasurat6317902003https://drive.google.com/file/d/1tkDuSk0VyGihuZ-oZJzXcBdEMDZutUby/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
13/7/2021, 23:30:30Warongsit Singdamrong6317900003https://drive.google.com/file/d/1zD5EWQiLq7_oZ4AxNEROnte4ii245Jsb/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
16/7/2021, 14:27:03Nutkulisara Sawongtrakool6317900002https://drive.google.com/file/d/11yPx0fDCChQmAmb3s4mNdad2xK3j-oSM/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/7/2021, 12:19:31piyapon pongkaew6317902001https://drive.google.com/file/d/1I6yCrZRjRuoMHp2dY9OzGK6BCqycySwg/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
18/7/2021, 18:44:52Mr. Kampanat Yukala6123200011https://drive.google.com/file/d/1ZtOZpgT4FI-_MNRRnmemvXyoAsQhA6f9/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
19/7/2021, 0:31:16Prachayamin Paikaew6005200019https://drive.google.com/file/d/1cgMqsEEwr36Qn-wCNLtO26zfjpPypYgs/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
22/7/2021, 17:00:22kittichai5906400040https://drive.google.com/file/d/1LI3O0rGlPlPCKbwaF7GI2sV5N_rtDXz7/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
24/7/2021, 20:24:50weeraphol Seedokphud6123200002https://drive.google.com/file/d/1e3LQZY68JBXMeLsU2P4F4_xdLBXNkpu8/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
26/7/2021, 10:51:34Wai Phyo Naing @ Naing Htoo Lwin6217190043https://drive.google.com/file/d/1gAPeHBy4lChIRrrDZ0AxoEjycS5EnAId/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
24/7/2021, 20:22:07Tewapong Chomsuwan6123200010https://drive.google.com/file/d/1uCgqeBoC6iBqhqa6MwjarVM0O79llRX_/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
27/7/2021, 20:56:25Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/1aiUjdCUGtLNztCBETA3ZlamJZmxw7J8k/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Qq8ibiZ5E3RumnumzOjAMOH9D7QRSNgB
28/7/2021, 12:36:16somchai6123200006https://drive.google.com/file/d/12MiRMNiUXsepQgzlGA2fOo1bRgfnD736/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
29/7/2021, 15:40:40Suchart Kwansuksri6117212005https://drive.google.com/file/d/1nWZcNW0OyQlAQgElaL6v_lg9B7akhrFO/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
29/7/2021, 15:44:31Rawipon Khammuangnoi 6221200004https://drive.google.com/file/d/1Om5SQX8kkriQK016TKTvUsCQTii26wyq/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว โปรดมารับผลที่ห้องสมุดมารวย ด้วยตนเอง
29/7/2021, 16:13:38Mr. Jedsada Sorranawit (review by Dr.Chaiyanant)6019200003https://drive.google.com/file/d/13JT7VWrD9gikGHJOQ_IRs3iEXfWMjoJr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rxTybJEHyykHLCiOG6oc20d_EAqqJo3I
30/7/2021, 0:15:50Sakunlawat6004300075https://drive.google.com/file/d/1RhGJJWQo8etEp7ftqpndbQqRk352iY3w/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Qq8ibiZ5E3RumnumzOjAMOH9D7QRSNgB
30/7/2021, 0:45:48Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1SIsyVGU2yXzfHchw5nKLr2sgbSvUYyF7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IQh7Bpmiv5GdYjwjQgH06M0aUZIIc7bd
30/7/2021, 13:37:04Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1T9-HHh7kdmkxh6z85e2JO4QKqorfc9wq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sRXuY3Ja3HAtThmlCctdPNW2l14fJyaQ
30/7/2021, 14:11:00Peerapat Patpai6003100006https://drive.google.com/file/d/1pa2NhnTNAJOPvCk3OwzmEKaGmFvOAhvx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1itgGwn4LLaWlfQuuvKEP0zNMoZJXp9vE/view?usp=drivesdk
1/8/2021, 15:40:50Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1HeBdM1SbWmp0mJSs7cFllQZF-aZ8Hh6n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1D9mylKtml2Hd8xdnxIVggpv5MY9ArhQ8
4/8/2021, 9:52:59Nithiwit Khaosanga5905500002https://drive.google.com/file/d/1U88Iz1LxWIEO_jXNo45xm2E-Vmqf0-CO/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
5/8/2021, 12:57:22Ratsaya konsue 6123200012https://drive.google.com/file/d/1GJNhZV1OXLpCwp-5S0lCgPzi6nHT-jVF/view?usp=drivesdkรับผลแล้ว 20/10/2021
6/8/2021, 16:04:29Worrapattra Chaenglum6004500037https://drive.google.com/file/d/1VTPVzNeMwjK55eyJnL1wJV-vLtq68E1Y/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/8/2021, 17:29:09Chotiwit Saknaveepord 6104300127https://drive.google.com/file/d/1UefhcwZS8plYPYoMvYzl_NzXTcGkFPmR/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/8/2021, 20:45:28Chaiyapong Sudkhiew6123220001https://drive.google.com/file/d/1WIA2Su0mip5k8dFapLkz103C-S0-L1DF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yrSyW_EDglDVVUoCg5GpaTawchlXdW6V
7/8/2021, 12:03:53Natdhapach Chaisirisukkasem5805700013https://drive.google.com/file/d/1dLJLNfBRSOVTiRdjYIBEbPeCuZBK0ZpK/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
7/8/2021, 15:46:28Patcharaporn Tomun5804400191https://drive.google.com/file/d/1s2BElIQgVe-BEm794i5TlLV-hg6AcH0U/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CxG19EtZEqNeXHFh7C7lA-G8FXoPwrYf
9/8/2021, 12:56:12Nithiwit Khaosanga5905500002https://drive.google.com/file/d/1pBne5n4FTt3_nDZsbj0NwBJ6b3FZcxTc/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/8/2021, 15:53:27Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/15lXGyYQGYSbU0nCAm3aKkCXVmcp1zZJQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fRbyL6BdwPOuGb3nA8KtGO4fQZbb6qCi
11/8/2021, 1:30:50Chaiyapong Sudkhiew6123220001https://drive.google.com/file/d/10GqdzUApsc9C9JXZBd_Do9jZ2Y1ELMAo/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
11/8/2021, 14:32:25Wilasinee Kaewsa6004400118https://drive.google.com/file/d/1_W8gBWvZM7VbVHPYUxxzc4da45xp9TE3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GMTD-RkzCoZU3QxMFglDNSnpR2dK4a-S/view?usp=drivesdk
14/8/2021, 11:17:27Konlawat Pinkumpee6005500005https://drive.google.com/file/d/1cGo-_A98L95kr7PtNLGshmM-NSZLVpOF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1613dkxkIH3pitAw-zlBAp7T6UepcaA_f
15/8/2021, 18:06:59Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://docs.google.com/document/d/1E6Ip_2N4fCMFtNWoDo5e5XYuZm38fiDf/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=truehttps://drive.google.com/file/d/1fRbyL6BdwPOuGb3nA8KtGO4fQZbb6qCi
15/8/2021, 20:12:56Konlawat Pinkumpee6005500005https://drive.google.com/file/d/1W3BmvhWI0tyRgvbKr1__BKDmsNtnZIWK/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/8/2021, 13:33:32Konlawat Pinkumpee6005500005https://drive.google.com/file/d/1HGTWivLjJpqN_wWc5ZJqGj1JAR_LOkek/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/8/2021, 21:41:34Purida5804400023https://drive.google.com/file/d/1_hEHGhkEJvS0q7GtUwojrjYwDXwM9eOY/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/8/2021, 13:25:21Sakunlawat Tunsereesakul6004300075https://drive.google.com/file/d/1EzGD67GSSuV2PizzGe4B7b-seEzrqrgU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13XLxqkrnVJzoNRKch6x6HOn9nZqQ_Lrm
5/9/2021, 9:46:00Thanut Buranrom6104300061https://drive.google.com/file/d/1FHPMkF9hgJrmv7shVSgAdyCYf9As3WY9/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/9/2021, 18:29:08Saichon Wichahard6004500005https://drive.google.com/file/d/1VQiM3HKhLeQ_oysS9GnhUgXCDRvmioen/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1sAazPJCPrZPEiHoxaroFSMCqF23SeWhO
11/9/2021, 12:59:27Mr .Suwanut Panjasili6124200007https://drive.google.com/file/d/17OBedE1SXsgm8N3i8Uau9Mjpxr4Rvult/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1AtMmlOoPmEOBnU6KuLvPgUWuQ3GCR9fC
14/9/2021, 21:42:47Mr. Suwanut panjasili6124200007https://drive.google.com/file/d/1NyA0awUmhx1LZTi2GHJE2xtlWrPuTo8l/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
16/9/2021, 14:31:44Patchara Kantha and anthaporn Pummarin 6004800028 and 6004800042https://drive.google.com/file/d/1-Tn7CWjEBkUVc94o3fuegAu-NLk0_MKi/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
16/9/2021, 14:32:45Anon Chaikul6004800008https://drive.google.com/file/d/14J86SSo-UY_H7tb_u7dAsk2ApC5VYLUX/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
16/9/2021, 14:34:06Sirapong Wittayapitukwong and Pornchita Phueankha6004800044 and 6004800053https://drive.google.com/file/d/1MIsglG5_KJeY3IYhJV4eSmV6lCcx1r60/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
16/9/2021, 14:35:34Narit Chatturatphansang and Nithit Chavaratjaroenkit6004800055 and 6004800062https://drive.google.com/file/d/1Ho-CPCMcW0yTo12IJ0-sPLgEQ-BDa0hi/view?usp=drivesdkเซ็นต์แล้ว กรุณามารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/9/2021, 23:32:20Purida5804400023https://drive.google.com/file/d/1_yZ3esglsF_YlEy9PRhYOPCUeNy6bFYd/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/17pjRiB_Muh4H0x7fjUDLdLNoODNcEQSyผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/9/2021, 4:00:53Natthakij Kijsaengthong 6004300202https://drive.google.com/file/d/1irt7XpztamtBueYRdhj_s9dSMJeIuDoY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wLBB-hbLBzRrbqSiGmYxpxd-Z8S6mL27ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
21/9/2021, 13:51:23Parichat Sawatjiraphong6104500036https://drive.google.com/file/d/1BKs8Tga2FMe2E2xFTSsrtKh4zvsLJWHa/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZI0WROxUCskq00CLnm2u_GWqLehYV7cIผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/9/2021, 13:26:49Thanida Phiraphak6104300140https://drive.google.com/file/d/1BCNkFyS5sJhq8VaMZbRG9QwNwAk85yJP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CMQlJviJE9NkQam6WMHmfPWVL6VbNvDiผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/9/2021, 14:15:00Panotpol panyalert anawat buanak6004300259 6014300005https://drive.google.com/file/d/1vqxcbs0D_TFTaMld6Fv596HXFZHAAM8Y/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1l6S8ZC4APuFnVDv3MIjZH_w4yIYAOw02ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/9/2021, 14:45:48Patcharaporn Tomun5804400191https://drive.google.com/file/d/1GxCGajsYK9ADF4mYCldZ4X8kEym7A83_/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/13cHo9mbzCTTHYmKUdgjsCKdKG91srnmSผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/9/2021, 23:18:28orada sangsrichan6104520003https://drive.google.com/file/d/1NqaO0HnZmpnlxLwAkQgyShx6JAkak8F9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xRgM7BYRZlp4kecFilCzG9TH_6TtnbbKผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/9/2021, 17:02:06Kandit Ratisaksoontorn6104000007https://drive.google.com/file/d/1TupKQar2D65HPS5js6p8H-DWrJglOqmW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12rRi2tppcW3ZgQtjDYBDalamfDeud2Woผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/9/2021, 17:41:12Miss Sumintra Kabilphong 5904500100https://drive.google.com/file/d/1B5Y_mhDdKXG9it0M9OborwkRPS3kqcSj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1icGJpTDO3aXs1ul9GlK6HRRlBCE3edXaผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/9/2021, 21:32:52Varakorn Boonikornvoravit6004500044https://drive.google.com/file/d/1DFOu_CAsLa5vB9VwntJ7sl8fWPid3JNO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UVWJX_GGNvqg0BuMd2FnYrfnFlJHMWzbผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/9/2021, 21:59:22pakaporn tulwanitrot6004400108https://drive.google.com/file/d/1o-UdY6lPdOzHxWBgIh4HpQUPJjIciujz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1H75zwgFaTdsaijJjgTwCmQvVPY5ypoDE
25/9/2021, 20:11:46Miss Sumintra Kabilphong 5904500100https://drive.google.com/file/d/1lh2j78XLL6CHDnIRCdH_CClhgS2Wwjzi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-TQxK2y_EaKdr0MomJxEQPpplEC5r0Caผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
25/9/2021, 20:22:56Sittichai Hwangbumrungsak6203100002https://drive.google.com/file/d/1jHxPPN3rpkU7XXk7D8nwBCk_IvvevDLM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1LmpKfPRI-Gk5IEqlEpuT6hF6cNWCF6p3ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
25/9/2021, 21:54:12pornchita huadsi6004400026https://drive.google.com/file/d/1krLwuwn2WvYZFTD2IuTqWCtEw1s4MWIj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10qENlzHZusQ44tbkt3AvDktVmojARijEผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
26/9/2021, 11:52:03pipatpol6104500012https://drive.google.com/file/d/1vY5erWv3PtpyWczFA-yZQrjkmhiU3utM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yR5Ol3ZHULe_Y16cwI6CxKNuIqAUlJGi
27/9/2021, 16:45:05Nontapat Santipromvong6004500050https://drive.google.com/file/d/1QS9N5KdggRREbAflId0qIs0ZSU1mF6Lh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1d70sc1i4l17hPfdL_Y70_SLMdRKc8uSRผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/9/2021, 14:08:24Boonyavee 6004500027https://drive.google.com/file/d/1VdKNJT90JF1BQVVx7KImn7vr05JJKIKd/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1l98v9Jr0QPMCReypYNj34w0scTXQmeaxผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/9/2021, 17:52:56Onnicha Meaykhunmark6104500005https://drive.google.com/file/d/1ZhHxeTYLepABIT6O3XZiyG7PBHYoGtyJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11JjD6HNy3Ckxq_GHQajs0SYynlzDhv6jผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/9/2021, 18:27:21Arak Watthakul5805000024https://drive.google.com/file/d/14TXTZw392B2ZuXy4asR6aAHO2nODUqPS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vLnY1yRaahgUmxr9h_cuvVlaHW-NwPy4ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/9/2021, 20:08:27Narit Chatturatphansaeng and Nithit Chavaratjaroenk6004800055 and 6004800062https://drive.google.com/file/d/1csF1Oq4PKz-bp2RuNuIZzaQEVMjE066P/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Crnc9lvrvHShxDPPOFdFb0zICY1BXphjผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/9/2021, 20:28:16Pipatpol Nipatthada 6104500012https://drive.google.com/file/d/1HioTQ37moAFanQEsVs5UouXryu1Uak7c/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uOtHuV2pkPm66eJAEIwPeZtzWoM0qu6Qผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/9/2021, 5:14:53Kunakorn Kla-asa and Patchara Kantha6004800009 and 6004800028https://drive.google.com/file/d/1PPJ9st9q3wp8QS47ZrQMVc8xG8Coy0Af/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/152AdaMeEd4nEbVdOylhPq2S3cenPZb78ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/9/2021, 5:15:29Anon Chaikul6004800008https://drive.google.com/file/d/1z4qNX4rB2ZeMn6efAd1w2-jArjT9w3jG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zfhsrcPJZ1H-E8DAOzJAVXO0JzEO4vBuผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/9/2021, 13:42:04Panupong Pattanakhom and Nanthaporn Pummarin6004800039 and 6004800042https://drive.google.com/file/d/1FHPnAjfAmU7WhWNlPOR6KOpR6QWsWW_K/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1msJxviS21wXHc-G6Xu-qlA36sXfemq-Vผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/9/2021, 14:15:21Kornchanok Nutchanil and Nattakarn Ratanapartheep6104500024 and 6104520001https://drive.google.com/file/d/17XGU4gtQ5Wpje4X_HCfy3XCYD_lsvIpn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FoM8wRe_rt-_OkgSN3mqKGyvlNSf_de7
29/9/2021, 14:17:16Pipat Narattakit6104600015https://drive.google.com/file/d/1pIItphyw4gwPIHOmo9SvkenQ7OeY4X_i/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
30/9/2021, 18:16:03Rutchapon6004500028https://drive.google.com/file/d/1bzf9TtEczIXM0XW7ilOETHNR4gywGhMt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wZ9tTO97yZ0_szRbIydBfbKhs6la11R2ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
30/9/2021, 21:27:04Mawin Laorsukpaiboon6004620011https://drive.google.com/file/d/1A5dA84-37ZNLOqT-ZtgnwEpS3omd7pO7/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
1/10/2021, 10:55:34Natnicha Chaiyasatุ6104500018https://drive.google.com/file/d/1Py5Lt8H18YL5JWCDTuqLcxf4YOe6H648/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zfj6EPcL0rxs7lqW3IupZT-T2LCWFkZuผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
1/10/2021, 22:58:34Natnicha Chaiyasat6104500018https://drive.google.com/file/d/1g5PHHMdSg0aoC4vUb4ozFZKYYm8X91Ur/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
1/10/2021, 23:01:39Sarita tuaymas6104500026https://drive.google.com/file/d/1vrLP4J96cKC4O84x2EdAHNta_15B9V5z/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
2/10/2021, 0:58:36Soravit Sripiphat6004500015https://drive.google.com/file/d/1M2NyqqLzWWyLTepWvYyTNVWEegIfDLk0/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/18VzDEcazfoTlFpwQMfNYMUkObrxN69Vgผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
2/10/2021, 8:12:30Mawin Laorsukpaiboon6004620011https://drive.google.com/file/d/19-55gegDd_FsnD9TG6dn2Gx4j1j8s4Tx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mloUJiDbjl1miwCH2u-Bj2jU_jhWrcfGผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
2/10/2021, 12:27:50Pipat Narattakit6104600015https://drive.google.com/file/d/1kBsoL11SIlr5x8NlQFNuqRM8B1FhvOOc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rxJzHKP6OBab3iPbpQJfeAheSql2NXvH
2/10/2021, 14:06:05Suttikarn Ketklangdon5904300081https://drive.google.com/file/d/1hsP2AS6Wv-FLY9YQKqedDeSs6GA59xhM/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
2/10/2021, 15:28:41Pornchita Toemkhongdet6104500014https://drive.google.com/file/d/198La42KKrR7FAu0fEZDxry4rzhICSwCM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/18SWs0Csr1K1o1mpP92uxol1r-8CipbvU
2/10/2021, 16:11:28Peeraya Potisan5604320010https://drive.google.com/file/d/11iETkksu5FrOsViuaBC3jNgJRSg5fzeN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16rP-K85MmTUjOWLyOEMcdG3e2uuV2Vv2ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
4/10/2021, 15:46:17Thunyaporn Pochsompong6104500006https://drive.google.com/file/d/14YbOQyNMFT1ICM_VcUFXcVahh-rPdOO1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1RSuxkFBlzgBIQtMF-QFg8ExvxZcXaYvTผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
4/10/2021, 16:51:56Aphichai Ungsakunthorn6104400003https://drive.google.com/file/d/18ARrokJACNOvYoFCmlWaxlKs0fM3Bx4q/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1icgEzv_qWM9-23wJKrdt2ohC3ZwgMBUsผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
4/10/2021, 18:26:06Thipaporn Sadee6004500023https://drive.google.com/file/d/1EVY6PH2hKPfcBMzUJE8zXvNOlgDjpUnc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13JPgoi1MvmoEtdeoa00NILxt0xDLeI3p
4/10/2021, 19:25:56Thitikran Issaraarnuttiphong6005200032https://drive.google.com/file/d/1siq32oINCAdrolb2ZPQlQiwCYqC87sC2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bfCDbnY9X8OEpnGwaDtsOhuXQqXd_TYTผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
4/10/2021, 23:04:30Kanyarat Sonmuang6004500026https://drive.google.com/file/d/1riJcgBVXAbBJhR6XfSjuqrV4yxtuz_u_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1RuUfPHf-uMbW1__xgf5876QNfq-Uao93ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
4/10/2021, 23:34:12Sujitra Lomproy6004500041https://drive.google.com/file/d/14118p_yG90CLOyUSuTyFVA-NgL5JySPO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wz4IyAE2EZIZO3pxhRq_pEwEiajWzTNcผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
5/10/2021, 13:41:56Thanadon Rojsirikul6104500009https://drive.google.com/file/d/1S9yJj_r_fAxd7xQqBJiYjVVhfk6dxHqA/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
5/10/2021, 14:50:41Pipat Narattakit6104600015https://drive.google.com/file/d/1rHMBmoF6jM8pxJluD9w5dM9I52HMCC33/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10w-DUSfAkDfmDK1NOdmkY6tuzQXStNnVผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
5/10/2021, 16:04:24Kornchanok Nutchanil and Nattakarn Ratanapartheep 6104500024 and 6104520001https://drive.google.com/file/d/17EURpXYAQ1KpqxyXFzMmk4CrtvURklKS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bozGF-UceTVIipRII0HFoQlWTbjruDRCผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/10/2021, 10:26:43Thipaporn Sadee6004500023https://drive.google.com/file/d/1Lw1u54CKCDvgeycKs2ZTq_2-3Zvqktdg/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jO8Ug5j9prTds84CFwELslcSwRcD0_h3ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/10/2021, 13:38:13Supitsara Chutimakornkul6004500002https://drive.google.com/file/d/1PszhELFddy8PrsXLbE2na_Vy88b9GzRz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1K4eqsCnI8WEADdfF6PDTzCgm5ya0qPq5ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/10/2021, 13:50:18Chatchaval Junklum6004800038https://drive.google.com/file/d/13281VhoIQgqkBKcPNvLXHt45X3ILzSvK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iywK2oNshYCUm-BHWL9g2m30-69PihcPผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/10/2021, 13:51:44Sirapong Wittayapitakwong6004800044https://drive.google.com/file/d/1r1rmzBMXUYUfoIGI1elrC-xHBploYYM4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xuQuWsswJKyRdnvDt5dcLs8rzH1VXZxtผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/10/2021, 14:35:50Parichat Pitthayaporn6004500024https://drive.google.com/file/d/1rBLtFoxnevE5J-h8p5G4I566ljCuCDfh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TOnUh4fLHH507kP8cuiTVP6cmGLSTA0fผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/10/2021, 16:08:45Kanyarat 6004500026https://drive.google.com/file/d/122886ngdXaR_2wDyxXaMa2PPD45zA5xe/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
6/10/2021, 18:43:45Napachara Tassanatharakorn6004400138https://drive.google.com/file/d/105-CGSCx3M32qNxteJPLaez3j8b39eqf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CyClLQTYgrmsMwI8VRU7g4YT3QAUTfVJ
6/10/2021, 20:26:31Pornchita Toemkhongdet6104500014https://drive.google.com/file/d/1p9749FFHlBIRFjwTHMm528NkNliVrAmB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1z0L6aGRTCUyCfr37CCgvH5q1KK-HbKKXผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/10/2021, 21:27:27Benjawan Rachayont6104300065https://drive.google.com/file/d/1VJvTFDZe0TAo77u5W-57NQvgsmlz5g3w/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1co-OorQPoU3QPm3d96ONnlc6evznz05Gผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
7/10/2021, 17:00:48Thanadon Rojsirikul6104500009https://drive.google.com/file/d/1C4eVgm2AuIBEseTsPId7P_wUw2uBvUvF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mpxii83xUf_xKrtIdMeZLvAlRxYedHGX/view?usp=drivesdk
7/10/2021, 19:21:01Pichayawee Tosujaritham6004400124https://drive.google.com/file/d/1BesJHf_hIE9mxfOS13bh-sXL4_f1VwIk/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1acxE4NEAA3E9Nh0KJ4kyUFLeMDCQ8cSuผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
8/10/2021, 12:37:27Thanchanok pongpacamnanweth6104600006https://drive.google.com/file/d/1hoLEmTy02Kyl3ivya3Q2j1JxYmrpYskv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KGZQVsY2d3So_92jvRp8pA3nCVYjN0qJ
8/10/2021, 12:55:34Wareenapha Sriinkit5904500010https://drive.google.com/file/d/1nQVOeG3Jsfr-FWDBvIzjMjM06KBdECfq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1X3UDV37gh7lEeKi44h_hwBdb30jBz7N8/view?usp=drivesdk
8/10/2021, 22:51:08Sujitra Lomproy6004500041https://drive.google.com/file/d/1rjerQkgMkjGvaUn-Aemx088NTQfoFJJM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1j8pW5vXkk-tSrKcdwBN1l9lct9gpDYhpผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/10/2021, 10:15:24Napachara Tassanatharakorn6004400138https://drive.google.com/file/d/1jieuOl5oUWBA3Js3aosOanLlBFjVw4-o/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CyClLQTYgrmsMwI8VRU7g4YT3QAUTfVJ
9/10/2021, 15:53:41Kanyarat Sonmuang6004500026https://drive.google.com/file/d/1ptaozrN7sCx0U7yrG6JI0pVwSniZHme9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11R6yrZ_Th3Wnm_emoVHQpPnjLwOx8Qtvผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/10/2021, 18:22:34 Robin Hasan6004300152https://drive.google.com/file/d/1IbCzx2NVAxr_2JlQ1dvOy8MLjMHHbVWh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1adKd_0ggN87gj2L91dk0ugJdKA008Gr4ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/10/2021, 0:49:17Thanchanok pongpacamnanweth6104600006https://drive.google.com/file/d/1hLUoIxMjmChmA8-YUeBFKgrkNw9ugj78/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XvKPLy7tMhwBfguBXEn-GPq_ZR5WsRvB
11/10/2021, 18:48:42Piyawat Chatvorasarit 6104800026https://drive.google.com/file/d/1Dxww5LH0vzW4_rpyb4MF62nfY8IVqf8o/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
11/10/2021, 18:54:12Kodchaporn Sukmon and Pronthip Onprapai 6004800006 and 6004800022https://drive.google.com/file/d/1ULdM2Qd11BOvwiFd08_wL1chFATTgofS/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
11/10/2021, 18:58:35Settapong Panpim and Surachet Maliwan 6004800004 and 6004800014 https://drive.google.com/file/d/1dj323KkUkSPWsHiNcPBPG2T-W6J1NCRx/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
11/10/2021, 20:18:28Todsaphon Bualan6005500017https://drive.google.com/file/d/1q7BvmUYwFAONYeRl9PFA75KWaCz8cDRo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zqQmAd1kglvIEs7WR9UBZUgjT4H-JbZ0ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
11/10/2021, 20:27:46Thanchanok pongpacamnanweth6104600006https://drive.google.com/file/d/1uAbdAe88j7RS3DRaPkQuHXcSXHmCTzdH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FfmJOwhliRFFNb9hMvjmnNRsMdoM9R-0
12/10/2021, 14:35:30Thanadon Rojsirikul6104500009https://drive.google.com/file/d/1sKCcDU82kK9wLye_CZcnouUv9tki9X-M/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/160K7hIw5z_lns3frwMkMdntOaWplqnpTผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
12/10/2021, 20:12:20Piyawat Chatvorasarit 6104800026https://drive.google.com/file/d/191cAov88McjXD-qXPKwj6LDKqZqUKxGx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1R3WTYbOspM-IT9I-4qgk9S8AeJEhYwjnผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
12/10/2021, 20:13:33Kodchaporn Sukmon 6004800006https://drive.google.com/file/d/16eKLCbtz1dQO4V5h4Ms25wb3EnTBGj6w/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1r2skUFQyzYULZYWlS8WoLwZrQ4_TaJzgผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
12/10/2021, 20:14:40Settapong Panpim 6004800004https://drive.google.com/file/d/1uxK3MlbqU80bVOYrY_Is3VU3zv1mmh-f/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1v00yUs6HgPQIwoKDk0b4sGSX7ad2u1G0ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/10/2021, 8:51:37Pichayawee Tosujartham6004400124https://drive.google.com/file/d/18Rzd0p62_CmACDFX1sPsfh5MTp6imDBB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16aJnQj49TGrekqzRzuJgfyKNEPg6wUKsผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/10/2021, 12:47:18Thanchanok pongpacamnanweth6104600006https://drive.google.com/file/d/19U3BuuSMw5H6ueD3kY4ijf2Iayt5DCXY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1aflejuaJHhG40YAHOMZJHXNpzJwj7mHkผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/10/2021, 13:32:18Dwangmaniee Wallaomg5904400019https://drive.google.com/file/d/1DX29kFwNuZbqtPj1Wm1ypa95p4gnjFlQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jY8_fwEYQdIM3NdS_PsfMgyfBkMEw0Pjผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/10/2021, 14:14:08Supatsorn Lohkham6104400081https://drive.google.com/file/d/1_2wjxAAURF7ubMmq-U0I3nBEfxNnZbkn/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1_ST0gl6AesLkhmuTEvxtXXIxlPALbuzSผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/10/2021, 15:02:56Pattharapol Khewampai 6004800003https://drive.google.com/file/d/1GEZfM95HFteLV-d3YAH4P43YSEad6uxZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Fdu80_G7fzMINbBr5xMEHIYRZS6OxWv0ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
14/10/2021, 3:10:37Wiriya Pholsorn6004400114https://drive.google.com/file/d/1JgnQ50l2P2yasHgByy37w2ywvGXzWrWK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TxJyN9dVOgYAPzWcttzQx79XnDz98sKOผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
14/10/2021, 12:34:20Saisawat Sriwantana6104400063https://drive.google.com/file/d/1me1OjaDIKYsoaBOhc-LEzWfTT0Dz786q/view?usp=drivesdk
14/10/2021, 12:34:51Saisawat Sriwantana6104400063https://drive.google.com/file/d/1Xk_UHlVtOIHt6kHV60zApv-q1GhjoBFW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jf_qq-_snRPnPTkMcESQ0fXlnMh8Sh9uผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
15/10/2021, 0:28:46Thanapart Viriyakul6004400129https://drive.google.com/file/d/1TPiirB31W1Of5Fcs-PW8YSXy-dpbMASM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Q3iuMhw7U7E0UQc6aS-SPA7MWx4_ix5Sผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
15/10/2021, 13:46:27Rommaneeya Nuengpirom6004500014https://drive.google.com/file/d/17GPLNO9zM0xvM902YFTUIfhn420OQ_Lw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/15BBg0ebIrwGxQwxMa5cIQtD8RQz1awPYผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
15/10/2021, 15:14:45Patcharaporn Kanjana6104500037https://drive.google.com/file/d/1h34ayhQrpUpcwOUPOW_bGDiibCVNE4JN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jpcAmQy3c2vK_vStrLTeGZdpCBeqa6A7ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
16/10/2021, 12:00:50Suriyan Sarakham6005500002https://drive.google.com/file/d/1aDoay6AZ8w-xziWCAoGp6TVyPbX2zVFR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1t2kEVVn4nvngvex6ckSjTY36-BNwqMucผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
16/10/2021, 12:44:11Siriwan Saosomphop 6004800015https://drive.google.com/file/d/1bbVK6UEqD4PaZn49ysBbaiyVdRGRS7A7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1w6ZC1YvleiBEEfG4dz6Qm5o06RJ4Uj4iผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/10/2021, 11:30:49Wareenapha Sriinkit5904500010https://drive.google.com/file/d/1Ad_ZlIOtctVbRSqnhhvKD2etzgiPZ7cG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vfR49xhfVsZyqTmaO2qGyQn698XOk0nQ
17/10/2021, 13:04:31Napachara Tassanatharakorn6004400138https://drive.google.com/file/d/1yVov-qTtgfDc2EwfR0Bmvp35hAhD9o0C/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dKz7zEH1U0tPGMu2N2UOmSoQCGKeNuSm
17/10/2021, 22:39:25Woranuch Rinsanthia 6104300082https://drive.google.com/file/d/14o56Xgdi03f2WdBwbIcgS9igh72DUCw9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ppD9hnQyGsS-PkrmCYfIgbM1UgWPy08J
17/10/2021, 23:01:57Toungporn Thearasawad 6104800015https://drive.google.com/file/d/1z4c41XyboT9iu7_GObEgdS_NqAaZTmbR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/101fVARl6iRXCQubjJm8puKabvY3DQ0RHผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/10/2021, 23:02:53Charinthon Rattanawaraha6104800002https://drive.google.com/file/d/1O7crx-WYNE2Gx7SySFkxjMEdf6ZHdJPN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gOJfOh5rcJWM59W0FiacbvIQKz8IeXSaผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/10/2021, 23:04:19Anakkapoom Sriamphai6104800010https://drive.google.com/file/d/18suzKmkzIYO-ZT-R20nB2UMzTZG-lFcd/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OCK3pIMnvfeydQtdP9WZ9z6bE4dsYkQvผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
18/10/2021, 16:27:29Napatsawan Apibansubtawee6104300151https://drive.google.com/file/d/1PSvKeaSv9afaJNyCusLCGvWmjtzinJw4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Dj1YuZOcfgR6_g3CQXB9gelqznG41Z6-ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
19/10/2021, 7:07:16Kasachanon Phopichit6104800007https://drive.google.com/file/d/1LHezRd5bl7NkXAH09e7zzegcE6ri5vwL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/188WYnPPweZuUgcGAxMvGJJFD1v9Nm-NO
19/10/2021, 16:02:45Mukkarin Limtrakoon6104500031https://drive.google.com/file/d/1lbCrJVlJqFTPZY0g0ui1nzTXqkpwhdCN/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
19/10/2021, 16:07:18Lalita Kerdsantia6105100008https://drive.google.com/file/d/1YkdioViCvxKtx_seIRvDk2tudxIIHlsT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1GWBa_kYXFNVIvjKXsh0ca7MUYaQOj998ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
19/10/2021, 17:54:03Wareenapha Sriinkit5904500010https://drive.google.com/file/d/1iA43cMDnlXqwSszyf-l1TPrSmnIQJ_eo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xlxaP3njPTRLf3X9X985abvVk7tfz21aผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
19/10/2021, 19:27:28Lalita Kerdsantia6105100008https://drive.google.com/file/d/1GSS29xycELB-z3bxMCB12tKCHmQ-coO7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1AhnV0CsUox7qawkmnRyiJ40J8fpjcxjvผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
19/10/2021, 20:14:29Woranuch Rinsanthia 6104300082https://drive.google.com/file/d/1deGQfVG2iTdLlMGKCPMoy-ub9xVAUCq3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zY3xsscWaL7opzM-4NgKgynEQR-kqqfnผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/10/2021, 12:19:58Kasachanon Phopichit6104800007https://drive.google.com/file/d/1-xyAJA3evCQ_XYK5VHAoMVOU_Swc0kw9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yh266s1Kkhl14-Nr2tYp8ivzGgaUX_UIผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/10/2021, 13:47:29Chotika 6104500057https://drive.google.com/file/d/1k0LZkPqpXwNnHxAq-Tb-eAt814tQnRAF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fwyVdU-yGLy_8juJXq7ZRL471un21uyD
20/10/2021, 15:51:25Woranuch Rinsanthia 6104300082https://drive.google.com/file/d/1b66rOoj_nQMw5ZPo2MoHcge9fQ85QmBJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OtwxJCPD3nerttvXuL0HJ-_JrxWErRoxผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/10/2021, 16:08:59Chotika Thanasaksri6104500057https://drive.google.com/file/d/1hKhuXj65msCM1lnvmH_mZVPxrnH8fbNc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1R8slHserGL0xAJ1LtVGjFERUwSPPtDx7ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/10/2021, 18:31:24Chutapa Sriprasong6004420006https://drive.google.com/file/d/120vrYD60BWoCo-B_0EQdHjueUkDqZJSK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tUajpFes8yo-lrkAvlZCt-hLR_qkPNnqผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/10/2021, 19:22:25Paramad Wongwatcharat6104600012https://drive.google.com/file/d/1X51Mcneg-Pah7TjU5GbvRBy7Ry7bbI71/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ux4FEmZoZsPF5VG2jw_iPmdQ4AIOEpofผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/10/2021, 21:18:37Mukkarin Limtrakoon6104500031https://drive.google.com/file/d/1veiwU5j7TYVTkTUN9Cit26M728AW5e9X/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
21/10/2021, 1:41:40Monthon Phitchayaungkun6005200022https://drive.google.com/file/d/1yLc4jeZB84Y1y4p51tBLuRZnx98X6ZEX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1o56uK9lewzgkntX3LQ6mIoThhDGrMeaGผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
21/10/2021, 13:04:18Jeerat Wirojwongsakul6106400011https://drive.google.com/file/d/1a2Rz7dzqB-Iryjk5CK18ccUfDgU1FQ4_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1QFtjHXPCb9oRLh-Y-mCRMDmQfclUXmIC
21/10/2021, 17:26:29Chaiwat Buathum6003900001https://drive.google.com/file/d/1Mh9tn5xElFAu5kjHnM6PYS6A_StuLNOw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17bhILMRib6UH1nQyJTBzupruQXsHRKm_ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/10/2021, 4:17:23Mr. Chayanin Samitinont6004420010https://drive.google.com/file/d/1UVP4dc8XE5SfrnHlThHhUjCkxPhqTqPr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1s8jlcqpoKkKLSuXchm8iD6Xdm53oGoJRผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/10/2021, 14:35:35Kasama Kunsrithaiwong6004400112https://drive.google.com/file/d/15TUDIucV7yjelR8-9LgGs9FqlJ687W1B/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PWIWWxo9JbHMWtkXBojsmhugcFtN6NnFผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/10/2021, 15:04:06Kanyarat Sonmuang6004500026https://drive.google.com/file/d/1kdIjYBxpxAk-2k1SMShlBgx-aISVkI4x/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1WMmyalIWpw9-0HLw8XHxWkXNPBX_CtDPผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/10/2021, 12:48:59Pornpipat6103100002https://drive.google.com/file/d/1OwNGev2Etd51ceNU9M88NHz3Hb61gj8i/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1voynKj0FFPiQwYm40czR8zOknNLqQ_eqผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/10/2021, 19:29:55Supitsara Chutimakornkul6004500002https://drive.google.com/file/d/19pxcQG1AFlV_1zN2QYYMlm4_7CR-Ksx5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CHGMh72y77Tsy6Sif0KaLSK9dNGEbP_sผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/10/2021, 14:51:23Thipaporn Sadeee6004500023https://drive.google.com/file/d/1DBzyoBZnYXEbpcrSyxarmD0LXr3SOJri/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CVQwIN8L6X4Fuqj8OBOY-uXEsW-d2L00ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
25/10/2021, 11:14:51Pratthana Phiphatwattanarom 6004400051https://drive.google.com/file/d/1CmkS-te3_WFNO0Cl1P4S5QvnSD9_8yKE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lW9mvXFNHNK481DekKUOd-6hxNQXb1dyผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
25/10/2021, 14:34:50Mukkarin6104500031https://drive.google.com/file/d/165H3kUCynaHMk4I9-p6THhw5nSuqMNgz/view?usp=drivesdkFix the format of header and body before editing
25/10/2021, 15:11:00Nutcha Pongtawee5904400139https://drive.google.com/file/d/1rIqd1I7nhcMyLviNLPHCa2kRnYfvXve7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rdimT515NHIvzTQDdhQwnaWy1eUDtDgKผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
25/10/2021, 16:24:03Didsaya Tabsuwan6104600014https://drive.google.com/file/d/1eFwH_i21uT32pXN0AfnaX8TmDG8MfdQS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-Bde1xkSkfh0KRufSxz-x9pnQFMUVl_N
25/10/2021, 22:13:12Akkalapon Attapon 6105100003 6105100004https://drive.google.com/file/d/1K1v_NckEzlV42-rJ1-i4tbf4DrFqroAR/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14KFSFUlVmZs-FYpUbEPe5M0QdPsughJsผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
25/10/2021, 23:59:49Miss Arpa Pramualsap5905100015https://drive.google.com/file/d/1dqxbQAlaarQYASBnMfW0Yjl47MkZrTDD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1oyJaPgvRB8uHvvPK14rtJF2Pfk38KvFuผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
26/10/2021, 1:41:17Kanjanatip Sangwarin5804400064https://drive.google.com/file/d/1jB8-oJt6BwCSMd6qRXSa7nf1MFRUmslH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1USALA5bXsWJrZcem_0TdWyoz5QsoQTxE
26/10/2021, 9:20:44Mookthapha Wongboonpeng6104300154https://drive.google.com/file/d/1t9KXIgXBXdaCpgmTDLnp7Dg86P5p0ueG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vwHl1D2nsDAF-QmI8Xwu1L2OpU-OuZE_
26/10/2021, 11:28:21Jeerat Wirojwongsakul6106400011https://drive.google.com/file/d/1zPHC6ZboDTTTGjaik8nXfBgbzbV0NlLG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xDi9_PmqspPHmpJpJA2eAaga26QEAZtQผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
26/10/2021, 15:41:28Mookthapha Wongboonpeng6104300154https://drive.google.com/file/d/1c_wNOTZ-Cy8wgx6PZgQg-U6MkLdYRYaU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JDIp2ZQ8iFrSTIzw5Nw491MZYdGnp5sEผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
26/10/2021, 17:49:12Napachara Tassanatharakorn6004400138https://drive.google.com/file/d/1ZVKGqWoU-ffqPUKsNFbbyDvlSjLlpr8_/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TUjMt154viEv7Sexl6E0uQsVsfqM--p1ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
26/10/2021, 21:05:07Thanachod5904500048https://drive.google.com/file/d/1xpLV7mAHUYqv22CRHNl8qFOnELAWJOwC/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
27/10/2021, 0:29:11Chomphunut Sripadtha6106400003https://drive.google.com/file/d/1RBCkch7i-WsBgLjsJvtGBiVJG--q55eF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1RoHtuNKIstdsgtC9k94wYdSpLp8QSvlvผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/10/2021, 5:24:34Natthapong Promsorn6004800057https://drive.google.com/file/d/1HmQN8BdnRmZ3FyXOfQsSl3wVdym39u0l/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mu5kZx6kn2MDKsGXFTgNOFCqKKrUAMCz/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/10/2021, 5:25:15Pornnapat Matso6004800057https://drive.google.com/file/d/1g2QdNmI6x7nechJ3wGiANQQ450kJ_G7U/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1AIqI4-CPBmLK9h4M93bsR8mFW3AynbeYผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/10/2021, 5:25:55Phatraphorn Amornchaiwutthikul6004800023https://drive.google.com/file/d/1DHdhxzbNvksac67KPHzCwM-dNgLu4bqr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gKJFz8PEAXj_MEXx2fBIRwdc_Zf5b9qnผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/10/2021, 5:26:31Hathairat Phetsang6104800025https://drive.google.com/file/d/1gsyKB-smFq4TLpt5Td245u2SL1Vo2DCs/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CpYgZjFcKKdbb60NbEAC817rkClPL4j3ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/10/2021, 5:27:05Chaiya Chanchaloem6204800002https://drive.google.com/file/d/1eqe2RhROx2xz4c2S1RlZJJygoYuVKKSL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1NDL-UUCnNfSY_w5j6IaX8lsUsK55ajMhผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/10/2021, 5:27:38Nuttee Chanteang6104800008https://drive.google.com/file/d/16c067ce691kpRI50g_MrbGn0ZUYvHhGT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hTZnttkuDTUwUa4yIZL-qzDpm9stKBoJผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/10/2021, 5:28:15Thanat Kaewkultham6104800014https://drive.google.com/file/d/1h__2_M2FO6ErnRNtBIkMbWMIByUfPE-j/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1QR4zx7NIqlMaAZmNker6TUMq3oQHLkXlผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/10/2021, 5:28:54Nithiphat Chotiphatjinda6104800003https://drive.google.com/file/d/1OAuF6i4Fk4c4qTIuBl33NgTjHa5Kf0KN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1d_TyBQt-kiItVGprzUxTwdUbACNF-nPGผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/10/2021, 5:29:31Phatsarapawn Suealueang6104800005https://drive.google.com/file/d/1DjihX7U47gZnXZVMEHCXYWjV0XHyPtEV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yJHW_nheOwTEkzKvUwCGmXCEEQya8qXXผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/10/2021, 5:43:34Jirarod Tumsuwan5704800045https://drive.google.com/file/d/11QQQgfGnhqNKv_9nNqyAN4kLRuiJeJTO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10d2lPf3Z9_vRTjFTS6aXS45LmX1-T8spผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/10/2021, 11:16:21Mukkarin Limtrakoon6104500031https://drive.google.com/file/d/1biIy8kzaB7GcqgBFeLeX8PMGOZgJaStP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BYGZxrNJ5xdbqSNedVz2OlO6CfCa_dcH/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/10/2021, 20:14:01Theeranat Boonpradit6105100010https://drive.google.com/file/d/15jgBiK4o1xDrOlrXNsKiHXFJ5uF8iArp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yLZl-ARtTYyJkKfRB01qqPD0lACPZWmj
27/10/2021, 22:23:04Thanachod5904500048https://drive.google.com/file/d/17SD5sAEui2mg8xfDyspR7MwzdAaI1FTg/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1cjWmPoefOuzgSSRiyR_zlKZRYflUsl4i/view?usp=drivesdk
28/10/2021, 14:52:25Suttikeat Jirasawaskul6104500003https://drive.google.com/file/d/1qV933xWxeVjRhMxNG1YuN3U4FBGyBCk5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TCxzNMOXxsUoUKaqIQS3zfsAkq4Hrg0zผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/10/2021, 16:05:20Woranuch Rinsanthia 6104300082https://drive.google.com/file/d/1gefa0dVvqCOi6U06h5e1OoRVt_tRVwOf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UhmRPq_NNhbykCUvk18Hbl0PR74o-Ewbผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/10/2021, 16:33:43Panitlada Tisalee6004400012https://drive.google.com/file/d/1QTlfJNyBD-kmCCqM7EPPV-QOQtZNCs5x/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pVNQdIVPXN4vuy_HTtKpKajieh845Yv3ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/10/2021, 18:10:14Thanachod5904500048https://drive.google.com/file/d/1re86DiQqr6n827gFq59XNhsZuL8IKKYx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IYWQgdvRRSaZxlIoIH3apFftf9PE_FcAผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/10/2021, 22:11:28Didsaya Tabsuwan6104600014https://drive.google.com/file/d/1jeqqOzoxjcn4psjldr0SOB3kKh1UhkbT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XckFJ-nhSFWBzgxBPy_sF_WA_fjzxdIUผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/10/2021, 9:58:17Theeranat Boonpradit6105100010https://drive.google.com/file/d/10W-NGIAU-DFjPbOXKIfACqUaHZUUAgUi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1gEKn5KJospR-HoCSJG9M6fEP0ijDLa3kผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/10/2021, 20:27:48NithiNarktubtee6204100009https://drive.google.com/file/d/1v5IX06ldxu0TSqzyIUEVIfdmGkLvwopI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/18qWE6Uh2Pt-uB5Oox4DKl70Dwlz1HLl4ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/10/2021, 20:42:11Laksika 6224120001https://drive.google.com/file/d/1Grf2jpldXBjbAfKA6x9iKrfvJYo9bJGG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eAfSppARkMNc_rr8REW3Q4ySsQYUghlZผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/10/2021, 23:10:42Ruchira Namonnual 6104500046https://drive.google.com/file/d/1hNwaHHJGDI8nJ3fAPTI9_VYwlNxF36Q9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zNA1dKy4K7DniiXXf1nERSQDXW49Ja9bผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
30/10/2021, 14:43:57Thanapot Tantisukumarn6105100007https://drive.google.com/file/d/1LuJ7i-cJLCUft73ID3tt5uRvOVIz77uK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11_Jh1-AhZYc91X-wkN_ei73LyOYpJlKgผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
30/10/2021, 15:28:43kittiphan arungsapaisan6104600023https://drive.google.com/file/d/1BdsOCR1XU5a-RQg49bxNJDcVjv_qvLxO/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19I1FDX9sLsYJ25-UbZP12W-HF9bIuTrF
30/10/2021, 18:09:50Akkalapon Attapon6105100003 6105100004https://drive.google.com/file/d/12Xfu0H-m4gEeNFKfXE6xeoPBDE0SuH-J/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1H9AA7PFYjk6OkbSV8jE-6PEmJ5i8Xc6s
31/10/2021, 11:10:44Akkalapon Attapon6105100003 6105100004https://drive.google.com/file/d/1SYLhbNhivNjf6YTxKt6iCeGX31JIUxa8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Qdd59iq0GeYmgcWVjjNKyrxNE7LJ6YLJผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
31/10/2021, 20:07:01Chayaphat Phengpan6104600011https://drive.google.com/file/d/15pUQFRqI1qikWPOFdZbL2bFv9BN2Df5U/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1t5qPKZhKjZZbQFRBByEy_XT8nWF9D3ou
31/10/2021, 20:43:04Jitarin Maiwadyut6105100006https://drive.google.com/file/d/1Kj4cE5Ive7knqOopktLacRlCXTeE2hxg/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Gg9e_Z03OfKwRCKdRgpVf1uhhfkTjuF-ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
1/11/2021, 10:01:50Kananek Boonin6217212004https://drive.google.com/file/d/1GB7mBqTK8J6of7PxYLzcCgKV_cs3z0fm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YtO3Lz4rudCdWSfROk38GGA_Y-_637B3ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
2/11/2021, 0:40:10Kanjanatip Sangwarin 5804400064https://drive.google.com/file/d/1hXNTEQ9YwmMVs2miDsXwql6vQpGJ3Y08/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-O_4q7tByVbCDbXrs0FsruOZCutN-aN0ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
2/11/2021, 1:13:04Jirayu sitthichoksiri5904500059https://drive.google.com/file/d/1jHwtVmPBTJ8KXBYHlFTfDhysvxm22hPr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1XQMPtYaAQBX27VMfoC46OFmjIDBJghNF
2/11/2021, 15:47:39Wanrapa Arjjaroon 5904400086https://drive.google.com/file/d/1dg2H4pbXgGKc2ZitXrM_Isd0L5t5trHv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KjnxmmWC2hxwlnSmTvNpgoqyezK7KFuKผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
2/11/2021, 16:17:23Pornthip and Jiratcha6004300035 and 6004300144https://drive.google.com/file/d/16meS2Tq_YCt3XRdElLQdmTAAhVvJsC9O/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1YrHsnnWSq8LfszawE2TWdYycErwk52T4ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
2/11/2021, 22:06:43Jeeraporn Junsri5917210005https://drive.google.com/file/d/1mE0bmxJ4TLBwcQM-2TSgnl3g8D0RPBUi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tiQOZIl3_j9qKTZA6yj5-ZuVsf3TW5c7
4/11/2021, 0:12:37Narith Sibuakhab6104600009https://drive.google.com/file/d/1BNfa1ZxjASUUsyyXbr2JOypXkVv4CGVr/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
4/11/2021, 7:41:13Jeeraporn Junsri5917210005https://drive.google.com/file/d/1kx0vLpk1S0_1PU0u8RlgpIV0tk8B2r_W/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-Ofij6kA2-l7mDB1GO-t8wmQMRKt8ru_ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
4/11/2021, 13:21:16Phakkaphon Jintaphattharakul6004500052https://drive.google.com/file/d/1ATnX_7gRs963h70y5h5FwG38X2eOl6gq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Bfcl3Ml2ki4dhkYV5Ow8DZFHJfJBC1ZGผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
4/11/2021, 14:27:44Panitlada Tisalee6004400012https://drive.google.com/file/d/1Jiu9HgI6f6RHNA3RrT86nsCZHWzOHv_R/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bEBqdEvXW_1WW-qPwERuD00DbDY7lNvQผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
4/11/2021, 15:26:25Wareenapha Sriinkit5904500010https://drive.google.com/file/d/14Da-SWSdweS5W-ug5_Z_2_qisNcMQfyT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PWSCGHyAraaIlhY24W8A5Kz_c9GxnTNPผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
5/11/2021, 15:57:52kittiphan arungsapaisan6104600023https://drive.google.com/file/d/1e5G3E-lks_JjAe_ZQUYKiWCe7hrSbFGD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yUeA7cvfUtvx64NkcRclEzWFxpDXZPR3
5/11/2021, 19:07:59Chayaphat Phengpan6104600011https://drive.google.com/file/d/1i_ROcV-eDhLPV6k9MbU0TvXRZWdb1xCH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/179gvgVzq5ZIsbbH_ucGMhvk5kX1ADUuN
5/11/2021, 20:56:04Teerasart Thongtae6104500042https://drive.google.com/file/d/1XogfG21Cu_u0LTUCMDQrhL2AGgBu0NZy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12Dk9T2qhHA0TbJ0LGyOGtVhMVDAqUxy3
6/11/2021, 2:13:45Miss. Atchima Techavikai *Note: เคยส่งมาแล้วค่ะ แต่ Font ผิด เลยอยากขอลายเซ็นอีกรอบค่ะ5904500075https://drive.google.com/file/d/1eo8UrwRdvpe2JtcykSrhI6N7limPL79L/view?usp=drivesdkกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
6/11/2021, 8:03:47Jirayu sitthichoksiri5904500059https://drive.google.com/file/d/1BMOmIEmx4dBifa0xXsWqcy3hq0mkZLqV/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-nzjedy2uhJViiSQvWVo4_MPCjlmo8Diผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/11/2021, 17:24:59Jutamanee Sreenuan 6004400130https://drive.google.com/file/d/1NfW3g8uJiRSS9YY5L9moL7wp7toglO7C/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BrHfQzRhlqWVwIT20Jj8VKZvEKYcsatN
7/11/2021, 21:00:21Chayaphat Phengpan6104600011https://drive.google.com/file/d/1DxOCTpEdQ-G9FH1S1tm5174og_4J9bD-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1nW-EgQibHfuZKvvt1cTbb2B2VEPIGHBDผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
8/11/2021, 9:43:44Warunya Pumpayung5604400071https://drive.google.com/file/d/1ASPM9Ns1Md8DgCj7TzIBfaxoGKdiBV39/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1W44JOADfHC7RymTmfQs5y_xP1qqopxT4
8/11/2021, 11:38:33Panida Yuttanasaroch,Phakhawat Anootthato60,045,000,176,004,500,000https://drive.google.com/file/d/1GjEoVZNnCvKQqYnDlZ7XCUjj2_3XLFRY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ew0dkGNQvYcaHHZrDloUVzHviXm8w4QH
9/11/2021, 10:01:33Narawal Suphawong6317102002https://drive.google.com/file/d/17YKkzdgZL_vGumLNo0BtQaoNr7_H5S0J/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11ygnR8Vd3TbH__Wm7R4kqLBc6D5LOEgnผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/11/2021, 10:53:57Warunya Pumpayung5604400071https://drive.google.com/file/d/1VsRVHjcFO5dQ-qAEmm4wX5MNFmiF9pa7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Pry-cXkWLQ4DYoqyaLZDUY-hUtbbQr6Cผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/11/2021, 11:50:59Onanong Phongthai , Suwanan Nuthong6004400004, 6004400003https://drive.google.com/file/d/1BAhyPpMlrGX_pKIhNiZNaQ3JjoJc7Hw-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14fNetiGcIWjqqHxESEa2cXO7WRNY400j
9/11/2021, 12:52:23Thanapot Tantisukumarn6105100007https://drive.google.com/file/d/1VKHoGI7MoNOxuCFsYGMtqsCnMave_Ur3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KNgOHYdM2GwFFulawdcMlfLIL50KIiA3
9/11/2021, 14:05:05Nareedow Isaraphakdee5605200058https://drive.google.com/file/d/1AFuH5fO8tsVDaIX9SG-bk_BPgEoouRRQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19KuyW0XESn2mAnPrqYjbGj_01IRlMjyvผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/11/2021, 14:34:09Nattakarn Hengpaijit6317100018https://drive.google.com/file/d/1x0AuXSsonejSY1z1Hx-4FFAp2X7rp35n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qike530Qjwa6lwwXWXTp17m0-j07g8UL
9/11/2021, 15:10:24Patcharin Krajangjam6217213001https://drive.google.com/file/d/1Tayq_e3d0vERezaKK4LXsPFfIKlOT1-T/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12Mv4lBIJBK5cbCh9oTu-aES79eIHs0ueผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/11/2021, 11:30:03Anek Rangsee6323900001https://drive.google.com/file/d/13gZItiFJZUw27wNWPHcyWr4ifhk93vqa/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1in-lrTHE1MdaDVzU3LOsf7hSVoO3_s--
10/11/2021, 11:30:48Chamnarn Thongmark6323900013https://drive.google.com/file/d/1LRDPIIqtsgkt75jFEGNItWvc7q3hPf4a/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JNw4zQ4xLEgh9lkXdw0IKnSfqnpu44xW
10/11/2021, 11:31:24Chatchai Khantakasikorn6203920002https://drive.google.com/file/d/1LD2K9IQbzku4DdJAKGtYT0u2feHGKoYf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qzdAkgv3j0bK-dMktGL91XcD7wc-M-6S
10/11/2021, 11:32:15Pisit Chonglomgrod6323900010https://drive.google.com/file/d/1K7-_8yVjthVHV2Kx9A6xgZGQONgbW_-X/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1p8gNSVObGpcY_ghzNFAxP7G6Agpx0n7eผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/11/2021, 11:32:50Wetarin Atijirasing6323900012https://drive.google.com/file/d/1IhpnOmprJSM1FqGVDBO07P2zUH4FU1Yk/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16RMlD3mdnwKeBCbfcPAdtLEdoPtf5uj8
10/11/2021, 11:33:28Yongyut Chandabut6323900014https://drive.google.com/file/d/1HDir7lUokH_UNjYwnShYjNRmA6Z1zjIW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1QYrMn0tCl-O4lBaaTuoEgE-BZ6OguU4l/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/11/2021, 14:05:33Thanapot Tantisukumarn6105100007https://drive.google.com/file/d/1LK77CiVE00nxVxqvS91dC06Nw8rIEz0y/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/13y6qyxop4b99vh3WndyBPvWFmf3PkcJ-ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/11/2021, 14:19:33Anek Rangsee6323900001https://drive.google.com/file/d/1uU6Otb-ZXwneO24GR8eQA6Eb0sloERZI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mPcst3yQ-1Em_unRmkpuGW4L5cIH8rM0ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/11/2021, 14:20:16Chatchai Khantakasikorn6203920002https://drive.google.com/file/d/12ShSAyCJd35-qvTZoA-ZmIeMvZnwUUxL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ydFmz75e3awPC50Wa8TLpPhJKN3JYTq_ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/11/2021, 14:21:01Wetarin Atijirasing6323900012https://drive.google.com/file/d/1fH7lkgYc9u9Y83xPtZpi6sQ40jQSs94O/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1RNMmY4SEXLp1dayqhf1atP8QCSx1jIPeผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/11/2021, 14:35:10Chamnarn Thongmark6323900013https://drive.google.com/file/d/1J8ba92RwJxSwv4ijHpvFs7MoUvlsjJyr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JlBBegsMeuetEozkyhTgMCmeCBdqFNvNผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/11/2021, 16:05:37Miss. Atchima Techavikai5904500075https://drive.google.com/file/d/1bxaK0URuTpVaVuDM9Zeh2ChqJ3Mp3qdu/view?usp=drivesdkYou resent me my edited pdf, please send again
10/11/2021, 17:09:27Nattakarn Hengpaijit6317100018https://drive.google.com/file/d/1ObioUUa-Z-ewAH1yTPTy1CLMu_kIoNeu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rnQeYAyaihSXvfbDxNQXwQLOgh-Lo8gAผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/11/2021, 17:29:20Atibet59004400024https://drive.google.com/file/d/1enNTB-TKmKoutCn1UqKev-bHjN0SNyqm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TsLIW-_NWs-yZRD_jUW1FiPBXYkK30EQ
10/11/2021, 19:11:55Onanong Phongthai, Suwanan Nuthong6004400004, 6004400003https://drive.google.com/file/d/11iydONIdHP7Fj818WYPSESNLho9Jgzrx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uEmtX2q95qQUjk16kIiRcLGi6Kwc157V
11/11/2021, 8:40:43Piyatida chana 6004300170https://drive.google.com/file/d/14c4Icwq1Q86iR37qN8bk8TdLBF5EyvzW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1T5mfVML5uyBAiyX0H9K_3WRtHuECYppLผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
11/11/2021, 13:35:21Narawal Suphawong6317102002https://drive.google.com/file/d/1qmjGfDmqwTBR--njT4cpC1FRRkcs5jpr/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/15TPopvaLpooI88EZ3kZv6wI624NPhROe
11/11/2021, 15:09:23Thanapot Tantisukumarn6105100007https://drive.google.com/file/d/1MS9MwfU5SFZqQQcxVcTspU5BXpmNMeYc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hzwjoCOyUwiGqVyOlnXEd48IFDY-U4ASผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
11/11/2021, 21:05:33Nichakun Senawong 6317100012https://drive.google.com/file/d/1Nn7ccdY8D6m4rtgCPvu954uDRu3jBeuA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Gv87iiCdgDd7pUvVv6A_hbiE-zUEHmn0
12/11/2021, 16:39:20Jutamanee Sreenuan 6004400130https://drive.google.com/file/d/1y92iPA_Wtouv0PhwHolb48nY27inwK3U/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/17XRPIWcP5wdqvjZtU0vN8R7Q9P0ckdLwผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
12/11/2021, 19:03:52Panida Yutthanasaroch,Phakhawat Anootthato60,045,000,176,004,500,000https://drive.google.com/file/d/1vy_F5s8evahHRN1iZtr5cM3CZytOXyGz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Sx2wxC7W9jeAPsuXjuEJ25SvUAH7bICp
12/11/2021, 22:56:56Miss. Atchima Techavikai Note : ขอโทษนะคะอาจารย์ หนูส่งไฟล์ผิดมาก่อนหน้านี้ค่ะ5904500075https://drive.google.com/file/d/10MJScG1lFfdRL54Ax6Iuoiez9TeWqr9N/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1weJaVSgcEAmpi0lb3KWvrapZjypHUp4S
13/11/2021, 9:30:54Narawal Suphawong6317102002https://drive.google.com/file/d/1Vxv1BH6VEI2Mjiu59XgE7bIFXvihh5Py/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1G_uMak7ZXOhXjH2AiP6fK0UzlW_4iTk6ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/11/2021, 10:23:36Nichakun Senawong 6317100012https://drive.google.com/file/d/1OGkT2moY9lI73zQnGpdRHyWIqfcGKJc4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ym2XxVGZ5W3Ahn1gEygm_LPMqiakfe72ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/11/2021, 11:24:23Nattakarn Hengpaijit6317100018https://drive.google.com/file/d/1yazem00EbQ0s_zUty9cxR6Xfbit7sv_g/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lexS_IQ-QXw_zCJUp0gcrcOwVcOcXLlQผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
15/11/2021, 2:32:10Raghava Krishna Nenavath6117190023https://drive.google.com/file/d/1wMkk3qF5KGAQxQvi4jkm9VnkL3qwSfrt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yMvKx-PqhGfCruNteQLp1brOT-BO-rXs
15/11/2021, 12:25:16Supanida Pearmalai 6105100001https://drive.google.com/file/d/1Atig1bcBx9rYRIPBNIxjyIiuGeDF9L5L/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ByY84GIPcWR-Uss7sb6jjMUnOjan6PNS
15/11/2021, 16:12:27Atibet59004400024https://drive.google.com/file/d/1ykLm57z5EDYtQb2_jZsTTs4CFHfscE1I/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1S8HSmaiIqTOyUUobwME8S_znQ59omM8yผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
15/11/2021, 16:20:15Thanatorn Kornjunthet6104500063https://drive.google.com/file/d/1EpTk-qA3x6fXafs92nbi1G3-q8YvbvtC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16CjkOkkKTKyMMeuaJu6iQ9O3nm4-c6VKผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
15/11/2021, 20:51:09Raghava Krishna Nenavath6117190023https://drive.google.com/file/d/1v-CwvpoyA3fDpfNsMEvZG3emIH33Cpjm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1oDlBeDR9F6VN_nCG_VmCEL80gAO6oDIy/view?usp=drivesdkPassed, the color print is ready to use
15/11/2021, 21:40:49Teerasart Thongtae6104500042https://drive.google.com/file/d/1WOhGxeY4g2WoHGvSB4eWDUI7NufaYuhj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1nk8b_-7Vxrx8UZgVA2_ezulhGIAbJPC9
16/11/2021, 13:06:44Suwanan Nuthong, Onanong Phongthai6004400003, 6004400004https://drive.google.com/file/d/1e0m7e1YJso6WLh1X6ve6Oe2SS72DTqQe/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1WVUT74RGR6PvdWsGkBD68i6STQkQqncJผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
16/11/2021, 13:42:33Soemphun Mooseethon6323920001https://drive.google.com/file/d/1zGJYn4wReTuwYkSzmAKRQxR6JNNoD0ak/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1LN-7CbScrE30jaPocW-DRzMkjhcklGVYผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
16/11/2021, 15:10:56Supanida Pearmalai 6105100001https://drive.google.com/file/d/1GKJ1MXJ4OCdaURRTBXaqUX-cHvIcnvH7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rbKh4SkFOhDtE8Its7svAue8GPc0Oe7D
17/11/2021, 10:17:12Supanida Pearmalai 6105100001https://drive.google.com/file/d/1fg_SGc3MhNN5dX-hUsXObBSH89PIRl9y/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dwgn3TLktLH9F6zM7KhtFlTQmWM3IqLeผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/11/2021, 10:36:35Tasaneewan Sansee6103900017https://drive.google.com/file/d/1C-98fY246dEnRro2VLIph29FTzax1tl-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fAFtbZZDqJG5SBWQAyGsfs2zeQRwgU4u
17/11/2021, 15:56:32Tasaneewan Sansee6103900017https://drive.google.com/file/d/134cqBioTwDQPsCUfONmrRL70aNcU6YcH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZR3uuVkTLU0t7g6GtmnkJAEq0-Lc1wPK
17/11/2021, 20:00:37Panida Yuttanasaroch6004500017https://drive.google.com/file/d/1tcVaOExHKAJlyaJD0qiitOG7qyc5P12B/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mC-7Ay20o4j0Gcyc2jN-2M2yN0n8fhFV/view?usp=drivesdk
17/11/2021, 20:29:52Melada Kajadroka 6104500033https://drive.google.com/file/d/1H1Rg8hv8jTlPBOsfT1ekMk2PRX9BGt6Y/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1NY-XUtbTEBG-BgI4MKhgC5oyX18Do7kfผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
18/11/2021, 11:09:00Phakhawat Anootthato,Panida Yuttanasaroch60,045,000,036,004,500,000https://drive.google.com/file/d/1g0goorLq-3DSRGG3bxVksoh-WCrDB1Kq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kr2lFAKTHadh3oyDEiXXJsijaHg2tbxpผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
18/11/2021, 14:40:00Miss. Atchima Techavikai5904500075https://drive.google.com/file/d/1vIikkabFZT5WDGwDkiFmVAYa81TrFb8m/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zx9O7Io-an07nzOp_RU209qwipk2770p
18/11/2021, 15:20:53Songdech Atchariyasombat6323900002https://drive.google.com/file/d/1hCKTL0SxmqhGHy832NQMmtlUox2M9Akl/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1xNEJv3XQ4VIEH3epvABwtv4u686GmCwP
18/11/2021, 15:41:20Miss. Kodchanuch Tangjaijaroen6114300017https://drive.google.com/file/d/10K3Nw2yKHs7qGiwH954-wiQMNrUS5uUI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fGEr78XCxcvjv_GmJRtLaQCxyLoTXtRJผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
18/11/2021, 21:11:30Teerasart Thongtae6104500042https://drive.google.com/file/d/1MWwGN5Eyozk0I4b22LFbGUBhcu3vu2Eu/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZKhVg6_u4lYbEz1pdFvZbH9YzVQDwsgw
18/11/2021, 21:47:50Sarayoot Bureekarn6103900010https://drive.google.com/file/d/1oA7LBL9QZWI29Ismi9iGlath0hj5-kxY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1nEpu66eqRGNcUT5ErMehr9IkA9rMSXxg
19/11/2021, 9:23:15Tasaneewan Sansee6103900017https://drive.google.com/file/d/1axWApUrmQyzsD6TM-ZjpfQb7kxpknMOp/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jajhE-AaNT0ijWPzPVCF8bKDKV2HB6P-ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
19/11/2021, 9:25:14Ratima Boonkobud6104400028https://drive.google.com/file/d/12kKpaI9Ii8_Mm91cKPidAGCD0I5itUNS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1QaMLMVsY3d1n9glDilgGlz_QV6mJqmW-
19/11/2021, 10:41:08Songdech Atchariyasombat6323900002https://drive.google.com/file/d/1IP5XdqFnoZfsoiOzUlBJSdEjnTInZjCU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19a2QRplh2LDU5dV0aNmL2zDyfUX3vvmvผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
19/11/2021, 11:09:57Sarayoot Bureekarn6103900010https://drive.google.com/file/d/1japL8rlW4Bm3n-8vdr9H8gD7LmZqajyk/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EKtxbmHJtIj4MpnUAQ79sBbQf1hPCF2F
19/11/2021, 13:00:16Aungkana Kawee6104300064https://drive.google.com/file/d/1pgUrHELEvRuEX4HNVo4lHr9Dqamu-cxi/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1j-kYdyNmdJ8TFCoF2sK-e-Gr_5Nz8itzผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
19/11/2021, 20:34:17Sarayoot Bureekarn6103900010https://drive.google.com/file/d/1Fp6D_gjYd41iaTaiCioEAuwfcAQ0gBCX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dB1AB68y16hh7YAaaXKGeKxN1CuSImKtผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
19/11/2021, 23:34:50Ms. Karuna Sakprasertporn6104300143https://drive.google.com/file/d/1M65-A3vMamhbIVzYHaAUJN1Dsat4o1bP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1c5_mDTDjpnw_W7DwX8DNB9qRu8-eu436ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/11/2021, 15:43:10Ratima Boonkobud 6104400028https://drive.google.com/file/d/1HYU0d2jERLj5eZLpTn7gE7m-CuCkpoud/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eckjJDgSlqw1gwc6KG_Yt84n0NfhDPr8ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/11/2021, 16:19:34Suttikarn Ketklangdon5904300081https://drive.google.com/file/d/1kNHE-oUDtd_BD_cZzbnGKpOKU0nt9XbE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EcElSj5lc_VSFq1S975WN0fydAEnxNzy
20/11/2021, 16:20:25Chutima Thipto6102000028https://drive.google.com/file/d/1CEbvcoAakk_u2RwI7yzkJqjAhJfaocgH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dpFPuQqvXDARiJKL3G9nvgp2HHJ7tvuV
20/11/2021, 18:13:53Pattamon Muednom6004300204https://drive.google.com/file/d/1D32YN_6gkpkpdBmJSq4oX0AhyywWD-m-/view?usp=drivesdkขอเป็นไฟล์ .pdf และกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
20/11/2021, 22:41:19Wittaya Lerdpanasin6317100010https://drive.google.com/file/d/1iikgQHrXNeTic6A_7QxcLTd8mHM3cK9t/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CfbbkGqBAc10tFVClPMVsR8KokxqBiH9ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
21/11/2021, 10:12:35Pattamon6004300204https://drive.google.com/file/d/1Q7Nh6JoywZo36-lXYzUChKYiu3LVsjJy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jEPIpD7I3Uj49G5ZHGBgeSUeeN5G80N0
21/11/2021, 16:30:58Pornpitak Toemkiatphaibul6317100019https://drive.google.com/file/d/1BJDtrNE2cY5q7sWwUemuZ6UZnV_N4CG4/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eaAvQr1ViO96VZxy2wT9bZAUAqywfTfw
22/11/2021, 13:10:37Miss. Atchima Techavikai5904500075https://drive.google.com/file/d/1Lf2IutMurw7fdLoUGgo23mYCeuISp6pN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1eGEkQbp8QP62SlDNvpSnZlKeGg7pMEtK
22/11/2021, 14:08:05Miss Atchima Techavikai5904500075https://drive.google.com/file/d/1JPzE4aUcyJO0m2lY_acH8dWkl_kb9LRW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lgf-fCMNphzpHN3vpqmvzyUMvgN_p0sOผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/11/2021, 15:44:21Pattamon Muednom6004300204https://drive.google.com/file/d/1HeAbViDKX2Z50vCAjG2w1GJgy5jztQQf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wD3IfV1-02E68nXZSlhQ6603I9rK-RW0ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/11/2021, 15:48:14Pornpitak Toemkiatphaibul6317100019https://drive.google.com/file/d/1yVW1z3b8Gs8zkN1XVZn1FeRql_BYC5Ok/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ssbYQRml0txlIB_yBefivcmR6Nky1ZM2ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/11/2021, 16:43:26Sethawut Rongmunkong6005200006https://drive.google.com/file/d/1WmX9OYEMI7uoOSvcp6nX7QbmeisocJti/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IpYlAZgMDNG9uBUKB_2Mbz7dujQTzBQ9
23/11/2021, 13:24:05Suttikarn Ketklangdon5904300081https://drive.google.com/file/d/1VyjMGyp8HP6l5dYk5VbJwFgqmm1ziL97/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11v4ie3XyQWI1lvEf-2IbUO1aIeXmiOeAผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/11/2021, 17:10:38Sethawut Rongmunkong6005200006https://drive.google.com/file/d/1X4EEJBKejm-iFM1HW77035O_BBW1s7Gd/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1yfbJ4ZrmULSlXt3LWW3sPKwSpu3ZUocxผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/11/2021, 22:37:16Teerasart Tongtae6104500042https://drive.google.com/file/d/1XLOEg5JrHmTr9Nxw5JvLKYSje7QVS1i7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1023MsvrLAy78PiZC9IA6dwaCo6pkGE2Oผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/11/2021, 23:04:13Thitichaya6104300109https://drive.google.com/file/d/1M3QnHIwVmwQRrva49f0JBKG8F2iRQ99m/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1nuRNVyjnvGm7RK6krCYzqLKOnTqexM1E/view?usp=drivesdk
24/11/2021, 13:28:14Pratthana Phiphatwattanarom 6004400051https://drive.google.com/file/d/1kaZz99ss0t-_1Nw24wg4Sr7ZtBxvGjUh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZbQ4K_xR2XXZPwyZpf0D37Ee9eXVmy94รบกวน แก้ไข เขียนใหม่ แล้วส่งมาอีกครั้ง เนื่องจากไฟล์ที่ส่งมา ในส่วนของเนื้อหายังคงเป็นของเดิม
24/11/2021, 15:50:01Pratthana Phiphatwattanarom 6004400051https://drive.google.com/file/d/11c9sil8NHrpDhXrv4kFkv6pHYtBgfiXF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1A5D6a30SfJVB5EP_Tj9wJf1bjRxR-PRSผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/11/2021, 16:31:51Poohridate Arpasat6119100003https://drive.google.com/file/d/1nVCneWBFNnrXtCdowOFaHo-iUiWpA_QK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1z6CWqTXyVF1EFjRIx9MSt8eQfAmx5UYNผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
25/11/2021, 13:09:39Thitichaya6104300109https://drive.google.com/file/d/1zKDxvwx4NZODfPdVVxLn2EK9VLOHNfsx/view?usp=drivesdkรบกวน แก้ไข เขียนใหม่ แล้วส่งมาอีกครั้ง เนื่องจากไฟล์ที่ส่งมา ในส่วนของเนื้อหายังคงเป็นของเดิม
25/11/2021, 17:39:02Nittaya Khansamrit , Napawan Cheturat6104300054 , 6104300125https://drive.google.com/file/d/11I8p2lvtcrnoBNrQCnX_3uE71zaH97pt/view?usp=drivesdkขอเป็นไฟล์ .pdf และกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
25/11/2021, 17:42:44Nittaya Khansamrat , Napawan Cheturat6104300054 , 6104300125https://drive.google.com/file/d/1yvEdYcc2QvZj94U0YJut1ZH8l2Y8l-nw/view?usp=drivesdkขอเป็นไฟล์ .pdf และกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
26/11/2021, 9:28:30Arisa Aranpan6104400088https://drive.google.com/file/d/1uyqoDtKNHJ-jCdCGwpLHoRo6Z1DBKyat/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kT7FngigduGeGFpzIu93V14UZhegr5Dv
26/11/2021, 16:53:36Raazia Begum 6217192010https://drive.google.com/file/d/1Gbm8Q-K97aj0paYqcVqxOkGN0MN8p41M/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/193QSlbfjaJ-BS5jnpQ1GY_dHnyUQko4Hผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
26/11/2021, 16:59:20Thitichaya6104300109https://drive.google.com/file/d/1Y1b394s9h9YgGw18LNWvLc6SFaWfU-Zw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1oQF0zHLsU44VWfJNTK9Xqpha07UXPBFg
27/11/2021, 11:02:43Arisa Aranpan6104400088https://drive.google.com/file/d/1sqmQT3-rJ4xQtN6E_MhfXOjJu7DX-4yy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wOqzIZMii58w3XEJqs7DlveILCecUEcWผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/11/2021, 19:39:31Peeraphon Pongpeng5904400134https://drive.google.com/file/d/1kgz-LAZHzcxIGhci0LoJzDVU_z3ihdKh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dNZz8VA2ZxKnkqDDAe7S9fpJIAmadOPN
29/11/2021, 12:21:02Peeraphon Pongpeng5904400134https://drive.google.com/file/d/1rduSNEMxwfgRfIb__d-j_gQDXkXvTn4m/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/12CVnLePK-ie4VKyNUQE0AEW7IyzlHIIfผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/11/2021, 12:59:30Yanin Wijittammasan 6104500034https://drive.google.com/file/d/1phKx7C4micqxv0FUaDekgZnamWoW0G7n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Yc1lLchAZLCP7OPobScOaWwLZomMxsjFผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/11/2021, 16:55:50sirada Sornket6104500023https://drive.google.com/file/d/12egx4cVZ71qNqUM90dhChWJk2b5D2_9b/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KQzwMB5g8I-Y8xl6OKJkOg6y3rP3FQN7ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/11/2021, 20:37:27Napawan Cheturat Nittaya Khansamrit6104300125 6104300054https://drive.google.com/file/d/1XJp1YLGWbs0T8K2L9Td_M1640tHasedJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1I1ptAanTOp2oaST0vueOJZlb_8dvGQjc
29/11/2021, 20:40:40Rattatham Saehang6104500053https://drive.google.com/file/d/18GIECr6BODzi0CJtlbL9jkQZQZNj850c/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1pBmxdhmx2ZlGbsEJlt623HjzMqtTyqk1ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
29/11/2021, 22:10:10Nattharika Saluesri 6004300207https://drive.google.com/file/d/1br2cVn4ZjjjMegp5zMW_z6iG55U8cT_l/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1f5flBWdLnfG--xONamX38gf0cCMk09Qkผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
30/11/2021, 8:19:53Kunanon kamolladakomoll6005200003https://drive.google.com/file/d/1gg_p8soxAL8skDtAMDr58x49R7zbRwJY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FVQbXBe-HNBcAZz9B0jPJt53vxs2x2eN
30/11/2021, 16:35:08Piyapong Kumroon632390006https://drive.google.com/file/d/1jsOHSxYbrcNSBQlk71eG-2lfESwupScF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hGIuaGbj7-z5_FdFU3UkxnPZYumMuQkKผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
1/12/2021, 9:51:55Nittaya Khansamrit Napawan Cheturat6194300054 6104300125https://drive.google.com/file/d/1gQikuXCOodbs-WLqYQDI5KOPuLdUoV51/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/149VdIpUa_FKkSP3WK_j5wmVgnZCVHBql
1/12/2021, 10:45:11Phra Sorapuk Khemmapañño 6019000004https://drive.google.com/file/d/1jr3ySFDzEtZFMX9tHqkbYAR-iUyvyd8T/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mATRcHsNPzOFT_cdhYk_Z6NIDCJFcaDV
1/12/2021, 12:08:32nittaya khansamrit napawan cheturat6104300054 6104300125https://drive.google.com/file/d/1O_cRgy1Uw2avzgqYki846rEFtYAeewJj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/149VdIpUa_FKkSP3WK_j5wmVgnZCVHBql
1/12/2021, 14:33:14Thitichaya6104300109https://drive.google.com/file/d/1sTGo621RIGdQvaYA6C8cGYY6k-8l06ik/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IsYGPUZiBduOVxY7Cq91xBgfZcRfQrRP
1/12/2021, 17:57:50nittaya khansamrit napawan cheturat6104300054 6104300125https://drive.google.com/file/d/1SOG5FhPdpAnKi9acjf4Ygah0UFY1ebM2/view?usp=drivesdk
1/12/2021, 23:09:50thitichaya6104300109https://drive.google.com/file/d/14F9Ypqd5RqF5MoFmCivaw6h5y7bVdvBD/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BHYBkMwDt9WdRDWjG-IrxGeRoqPglaFZผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
2/12/2021, 10:30:39Pakorn Tulkijjawong6005100012https://drive.google.com/file/d/1UKOaOB7nfbu0ftcpeMmMVdmpcx-os39G/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/16tV-2n6br38yFBdB307v9jcobEmS4kOYผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
2/12/2021, 10:31:04nittaya khanamrit napawan cheturat6104300054 6104300125https://drive.google.com/file/d/1V4legm5iCBAQc--nFhbbpXtB5qNjGvfX/view?usp=drivesdkไฟล์ที่ส่งมานี้ ยังไม่ได้แก้ไข ทางอาจารย์ไมเคิล ขอ งดตรวจ เนื่องจาก ไม่ทราบว่า เกิดอะไรขึ้นกันแน่ โปรดติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ช่วยแก้ไขนะครับ และ link นี้ ที่อ.ไมเคิลได้แก้ให้ล่าสุด คลิกดู https://drive.google.com/file/d/149VdIpUa_FKkSP3WK_j5wmVgnZCVHBql/edit
2/12/2021, 10:59:16Narongdet Detsuraphichit6103900018https://drive.google.com/file/d/1p2gTQ_auuosf1pYprDDaaVv8rprgpIak/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1T0bEs9G03Q06bOqYU3iiOdU4coPu7Lxtผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
2/12/2021, 12:51:10Jirawat Kaewarsa6203920001https://drive.google.com/file/d/1Y1XeskdL8NNSlokcAYqklBC7Jf3yadjg/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Z3wV50uHQNC9s3GGUtW7X-VoOYvy3NI8
2/12/2021, 14:32:20Chonwarin Theptudborvornnon6217600003https://drive.google.com/file/d/11qNx7wZ--MTI2g84RpEFK-NxbO97Jzy3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1nQ9XT1P9E5s22PlpUQy9p4dUogKuNMQR
2/12/2021, 14:32:55Panadda Meengoen6217600004https://drive.google.com/file/d/1WXsXwx65ydm8VRKOid-9Th3EPjS1gHBb/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UKoqvWrRnkrUSa9LuUrDKQR5Sr3M3cfjผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
2/12/2021, 14:33:53Jiranan Hangju6217600002https://drive.google.com/file/d/1T8UdsZC8po89MbBVVHoI9gVy81QUBZZ8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1e-rqiLho_grVIs58pAi474pG6wW8KF9V
2/12/2021, 19:45:55Napawan Cheturat nittaya khansamrit6104300125 6104300054https://drive.google.com/file/d/1RhoLcQxahIyUbjYcaqGhNXn4pvbbPFJl/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TjtStVxkVR1rfGQ0LKTlkZLGDg32lipN
3/12/2021, 10:47:38Jirawat Kaewarsa6203920001https://drive.google.com/file/d/1Y8QoiEpoNNPP7ORGUI-zeeIFDOetHU-E/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1X__J-CXEMSz0XiCTZ5LaQ33M3CZ0CRXe
3/12/2021, 11:22:21nittaya khansamrit napawan cheturat6104300054 6104300125https://drive.google.com/file/d/1b2jgLm4Xgyqd6RTg1XGpIdwJLjfecaoL/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/146Ew_eM-vPkncbUPOn55sQ_2DHO2-GaUผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
3/12/2021, 13:47:59Pornnipa Ritkumlung5904500031https://drive.google.com/file/d/1ZYim5-stvZnHbPHakblPmihArptY_G5q/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zXTsxTkdhj-WTeZoPRsb_v7gfbaCbBtbผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
3/12/2021, 14:21:46Jiranan Hangju6217600002https://drive.google.com/file/d/1FaQHn4h4VF1l-9vKHF2Lfztte-tZpnKT/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1SgmqI2T7lYsTlw_ATZ6ukL9WGjxuoh6Iผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
3/12/2021, 14:22:18Chonwarin Theptudborvornnon6217600003https://drive.google.com/file/d/11S6T1qogKRb3cnusaZuQxjKni95H2GMZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1H9FtIYrFtqtBODHb_6VMHauFVQrgaIvT
3/12/2021, 16:02:14Tanayu Thitiwanitchakul5705220002https://drive.google.com/file/d/13GisgDfyypvSuk1GEjoHnO6fBzQFPIPb/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KU4f2XCPfjQtJKud627hPftbnMs_5xcb
4/12/2021, 10:06:08Chonwarin Theptudborvornnon6217600003https://drive.google.com/file/d/1VcP6XGPzwPmo3WpAoZP5ZT7PXVz25KW2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1oRTfBHGpfDcDB_ObRmOC9HvcOnSWjuwB
4/12/2021, 20:11:09EGWUONWU ISAAC ANAYO 5917193010https://drive.google.com/file/d/1oT-HG0f4o4qQRPM95ctnGRc3ginJ8Iau/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1kzbwpFgdeh5-srsp9hvwIORCiUpR1azFผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
5/12/2021, 12:30:18Jutamas Sorachatewarakorn6317100015https://drive.google.com/file/d/1LhLZ7CIIUdhrOjpsT1mgomUxyZmWkcDe/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CQJph0oIgHF6UrDAmv1TTbgDygy3uFkCผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
7/12/2021, 15:25:18Chonwarin Theptudborvornnon6217600003https://drive.google.com/file/d/1Ys3Z2ItBiFB3LKAjzhECpUvB1QfDUvPP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jbYeHr0F4akm_I7SnKZDKHSy-iC51Bnoผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
8/12/2021, 10:37:02Phra Sorapuk Khemmapañño -edit26019000004https://drive.google.com/file/d/159D9yEu9nhiuMODPAng5UZv9VJv1rRTQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vHi57dg6dgBTXBP2lGle4KWZcSBpUiwFผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
8/12/2021, 18:12:15Suthida Chuichuai5904400011https://drive.google.com/file/d/1g-yQwGM8S-5sbHY3C-DK4Vgk9eEXfviP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fIFtom31gBMWoNizkc0T7rr3O21vunS5
8/12/2021, 20:46:10Todsaphon Bualan6005500017https://drive.google.com/file/d/1tdWNzaigE7RCEST-WTgTeEZXP9ISM-o-/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1L4UdxwxHmBy5AgDDYqAJGq8eEUVvQ8Re
9/12/2021, 4:42:41Dachawat Phukbamrung6004800041https://drive.google.com/file/d/1Pz7Sdc9QkXzQoEnUNJqsam-ufdIgBImv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ySr3TT_VEIKd5cnfwsuVBqKZ63bezn4Iผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/12/2021, 4:43:38Krittapas Pitisunthongchai6004800049https://drive.google.com/file/d/180L21QJP6_9HERIo9pkVdRbNKiMSxN2N/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rLAvYdXoVYJbfhJFOTs_jeBIGxp_in6cผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/12/2021, 12:32:20Himani Tiwari6217190086https://drive.google.com/file/d/11A7crgL7GJgaj3zV6e2DUDm442YPpTqP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1VancpzyKthEbgkXTFkfFzvZ4006kskdaผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/12/2021, 16:35:57Napatsakorn Numpornchawanrung6105100005https://docs.google.com/document/d/1vOIZ-NilZzoov13p3kqNlVSE-MtbSMMV/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=trueขอเป็นไฟล์ .pdf และกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
9/12/2021, 20:45:25MR. KUNTHEA THLANG6217810002https://drive.google.com/file/d/14bnwqYjNVbk3jR0YM97E4N7wgxEd5bLZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HLhIz_uh3ZCX8WUmdJsfn7nC-6K5z4frผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/12/2021, 22:21:57Mr.Kantanai Buranapathama6222500011https://drive.google.com/file/d/1Hr7tbUvKWg8ASAqQlW2oA5Hn7guh9cCX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wuTEsXysof_EOC49JsAY5zKLDe6rcqNgผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/12/2021, 4:21:21Charnon Kaewkoom6206400016https://drive.google.com/file/d/1mSXDZSA1Gh9E5SsuQmECRxbwUhhWYaV2/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-j6OFDpWf_nNEtkSXZ05mcnLcYseXVyvผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/12/2021, 11:40:28Suthida Chuichuai5904400011https://drive.google.com/file/d/13N4CFmsdh8RVyLRO9K54Sxd0LJ70uCXZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/19bMAMNdK48LbByb62sfY7ELgtEKXg0Dgผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
10/12/2021, 20:09:32Tanayu Thitiwanitchakul5705220002https://drive.google.com/file/d/102WVvJVeFfzXvR2a64beVOF2Li-qDMne/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1x7TrAUW-2V34m1EyH9eRisTmmTZXFaLsผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
11/12/2021, 1:30:39Napatsakorn Numpornchawanrung6105100005https://drive.google.com/file/d/18FKMlhWhuDG61mhMd1auJBtFJnZiM0qC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1scoy_rcI4Eb-k6dIz3rTfwoNHVwRxfb6
11/12/2021, 16:16:55Napatsakorn Numpornchawanrung6105100005https://drive.google.com/file/d/1ueGVJvZQKRE-g0t4oFIyom_Tz39FGCS9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1OfvzWXLwGDv-zDt8R2XCk4Z4_lJtDqSM
11/12/2021, 16:47:24Todsaphon Bualan6005500017https://drive.google.com/file/d/1IApGV5aHBx-8nclNZexHWH7CKoJ7WgQk/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PudFTFptb7xk0cuCJ9ecMj3vHQlyjhwWผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
12/12/2021, 12:38:53Arisa Aranpan6104400088https://drive.google.com/file/d/1IoFyJuC7YivkJLVWfP78yh7iTZ-mG0KF/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BPsuSNUUfJglQx0CqZHGrX0mVDJ63qj9ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
12/12/2021, 19:01:00Napatsakorn Numpornchawanrung6105100005https://drive.google.com/file/d/1JgnVWIisEjElI0iHzgy-8LtJt5GF0yEz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1SH3sHKGGE3JaXwrKwI7Vk9diRnV1PdUCผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/12/2021, 11:20:52Pattharapol Khewampai 6004800003https://drive.google.com/file/d/19uWQA7EnQO-5JW7xSYu_6OtN_uiqs5VZ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UqnCdy_K9tB4pNzoQlJK-6HemXCuMUAxผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/12/2021, 14:07:14Nuttarika Petchpan5704400181https://drive.google.com/file/d/1lEzcCIQBVN-BSwsVhtkV1iITsxDgXQ67/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1D9Mtrh53f9SKPXuWK4ocA5RDXgjimRccผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/12/2021, 14:08:23Warinee Kunsangkum 5704400291https://drive.google.com/file/d/1j5bVvBUQZ_-PbMTWO5s-AGLQpQRBD5wI/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lbRHQu65R7gUfhCbYGQGhqosRdKZhuonผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/12/2021, 14:09:29Supaporn Huncheun 5704400040https://drive.google.com/file/d/1ypcpauuF3P0j_xkyxlwwAGTXR2wPjWPN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/126gL0AwXrVVNLWdT4jwNez2F68iDswKd/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/12/2021, 14:10:25Pheeraphon Panjhon 5704400248https://drive.google.com/file/d/1EXzLoSWuz9UHHf9h8-dL5oSmLJNcoYv3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zmdDAw_2a1TIfr9vb-DHwyaIoWH1B84Wผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/12/2021, 20:24:17Jetphanu Boonsri (edited)6103900014https://drive.google.com/file/d/1fPT4GVkhx5EB3aLT392cRnErVM08GHpC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1_GelxMkJNbTZhp9ylJ53u08Izg2pir14ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
14/12/2021, 11:54:24Thitipat Panprom6004300051https://drive.google.com/file/d/1ln6oL9IN4AwVKzZ9NgT_jzs7tdJ1D6RL/view?usp=drivesdkขอเป็นไฟล์ .pdf และกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่
14/12/2021, 12:39:03Juralak Khamkhanan6117100025https://drive.google.com/file/d/1Ou7Z80bE66Gu3S2JJITxLAsXCbLs9z1n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1V-yBt4YWzWNf8_qmD2PRsiSdGWVYsVEzผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
14/12/2021, 16:22:20panthakan pusrikun6103900007https://drive.google.com/file/d/1J1X5mbcXUm3N-cuz_c6gBj0lmMGx10NH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vI2PFTri4QWfn1ZbO4VGy_QEUw7XJKPGผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
14/12/2021, 21:14:13Karishma Manojkumar6217192001https://drive.google.com/file/d/1cmy2UMT53m46Ny400Sj9D5bLZJD3U4gz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1NoocXDDxRiqEdHnfCNzp8TwJH6fGTyajผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
15/12/2021, 11:58:23Supanida Pearmalai6105100001https://drive.google.com/file/d/1NZWD53LqID8Ol9XrgIeHWudRfNZbrvMs/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1rkjQtYc5B9JVn2zp554LO1JnQBiwRuYRผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
15/12/2021, 14:07:11Surapong Kochapong6017212005https://drive.google.com/file/d/1x2wHtFiPQKKsTMOERwUs-Q6VdIyGehk8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IfC337Ri1yC51BtIURlEi9sBg5Sni6jV
15/12/2021, 14:23:19Rinrada Prasitvarakul6323900009https://drive.google.com/file/d/1yxfo7nfxnO_d_hP2t_HOEe7zkiILMjUC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ucD78WnUWspAA4hfTBvmuJa-jNK3bcfv
15/12/2021, 17:36:14Pornpitak Toemkiatphaibul6317100019https://drive.google.com/file/d/1xZuVpuolhySBox60e3TTUvW5djvrZeaQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ROIaXVTyTaTMs0a48usdjfJembhlUrdPผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
15/12/2021, 20:35:20Atikan Suanprasert 5705700019https://drive.google.com/file/d/1knStpWEGhdQTp45VHXVxctVWgXPCAnnM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UwpT5nRqK5sk7kTygYomyaxR7OPEuJYF
16/12/2021, 19:55:39Piromporn5904300047https://drive.google.com/file/d/1VUDywvji0T3pQTnBwno15bWf-FYgrujx/view?usp=drivesdkขอเป็นไฟล์ .pdf และกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่ - also fix the format of you paper
16/12/2021, 20:26:04Atiwat and Nattachai6222500003 and 6222500018https://drive.google.com/file/d/14VIHC6zIqxgY_Uwiz8B1DT8leFz181Tv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-QpXWYoUsMviqcN77uwwUDKeBgMpe8R2ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/12/2021, 0:58:29kamonchanok kaewwiset6104300128https://drive.google.com/file/d/1uBObnfELwHG5gD4NMIA4ZwNf4Zc5crp7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/132xCVDf4CN4zWC4RyuQWHEWK_lOHeJ16
17/12/2021, 9:15:25Natthapong Promsorn6004800057https://drive.google.com/file/d/19wedyVmP8tOa7ubqXpT-aw-OF3ua1f_k/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1giKTjO4EDfJqSjFy70of62jqM91ZAze1ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/12/2021, 9:16:51Sumita Boonpluem5704800067https://drive.google.com/file/d/1qCRKKQDezyX91B4YTtG3VzrdfsSi-ZdM/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hQ48mSSqi5s7VI7YCw8I237KQnsFNtH3ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/12/2021, 10:35:34Jinnaphat Phiboonwithidthamrong5919002001https://drive.google.com/file/d/1IQni82A1VThXE75cEPnxruk2uzURo6ic/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vk-1_2LSl7oK3tiIu3rLrQqU_Lpis7r_
17/12/2021, 11:59:56Thitipat Panprom6004300051https://drive.google.com/file/d/160n2n1mIS_eSWtzSDvtexFKGDEH1U1yy/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZpcaOjHE71v3XRm_HEtihTl34ATzJtEv
17/12/2021, 13:17:19Sarawoot6103100003https://drive.google.com/file/d/1_G0S4wjHtXthXcU_v35zjW4xH-wiSOmJ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ta3ZJtULld2sd-YVFK0yFMOrHgXF22Rrผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/12/2021, 14:07:41Jirawat Kaewarsa6203920001https://drive.google.com/file/d/18s-G7t3WMnmhlPlysMPznhL7oqZCFFE5/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1cK2lVPwyhB0-apftMa7mHnzmdu72qFj5ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/12/2021, 14:11:02Rinrada Prasitvarakul6323900009https://drive.google.com/file/d/1CoNEmWa4LOEq2jvqswaAb27QiE5lbDgx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ePMh642i8Ck_weUffD6x0p2N_YHpC9rsผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/12/2021, 16:37:14Chalida Prasongkun5904500017https://drive.google.com/file/d/1lu7bacDQIJivvz1jnUTza7o7iECtjr6M/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zjugGrdPsL4PacprbiYV0T2gBiw7pPT4ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
17/12/2021, 21:06:33Chanisala Piewdumdee6104500027https://drive.google.com/file/d/1JKnHbv4mfPVxkFf_AKTdC0BkYCFJjbJ1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EWoqr9filFpID_6TplIAALFcKPAZVkIn
18/12/2021, 1:10:08kamonchanok kaewwiset6104300128https://drive.google.com/file/d/1RBhU1ZnfP7oevisFF4DPNDIREOUVkz5Y/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ZWauKdk9PKSFW1_feCcCqDRum9DShgoOผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
18/12/2021, 15:27:26Thitipat Panprom6004300051https://drive.google.com/file/d/1lwKb8PlcliRHpRaL6tCJkXGJo4ggXXCt/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1naKoP1IoJt6CPc7c8a3jmWLrVO7yO6fUผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
18/12/2021, 22:47:58Chanisala Piewdumdee6104500027https://drive.google.com/file/d/10EimjhytWvabRCxvwb0KyABcN7vkeCLc/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1CwdW07gxSX7A4jyGgVJMI9lvPxZFIEm7ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
19/12/2021, 13:43:28kamonchanok kaewwiset6104300128https://drive.google.com/file/d/1-V8_Q0Agw8Fknrwgq9-Jpyo8qgyuTNgk/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Atc8q_YcpTjZ--HXDbuljUUsJmssK6Cqผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/12/2021, 8:40:56Wilasinee Kaewsa6004400118https://drive.google.com/file/d/1uOATUqsUAekKchJcUNcCq1JqsnYdihzx/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1bZFGuqnBcLhKq_jJNnVHDnNbyb8tW5FMผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
20/12/2021, 14:47:28Suphachat 6104200004https://drive.google.com/file/d/1mf-eDUhrXLxzYUR3NNVtLN4z0NdsoGQP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tBr6rSGE23782izC03CLNQiJaG_7aUSi
20/12/2021, 18:07:46suwaphat6104200015https://drive.google.com/file/d/1zXg_KiwxZ2mllkuo0nyp49h1qhi3B8NY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EH0B8AmMzr8Rrli24u4bUpxKc-Jj136I
21/12/2021, 10:18:45Suwit Wichaon6004200008https://drive.google.com/file/d/1NPCqkfOOx0aaSDv-lKFMeMxngIxBnHkB/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1EJvCJBHh1AVEUB99ZQn1QvKz4aINHyFhผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
21/12/2021, 12:23:34Jirawat Kaewasa6203920001https://drive.google.com/file/d/1FpCyKPTGu6xQ_MGyy_nqlNbvWx8_-A7V/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1X__J-CXEMSz0XiCTZ5LaQ33M3CZ0CRXe/view?usp=drivesdk
21/12/2021, 13:52:16Jinnaphat Phiboonwithidthamrong5919002001https://drive.google.com/file/d/1tOSe3gh7g6PDdyvSpb627Mhzacvvn24N/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1vk-1_2LSl7oK3tiIu3rLrQqU_Lpis7r_/view?usp=drivesdk
21/12/2021, 16:59:07Warakorn Damnoenkait6205100021https://drive.google.com/file/d/1xftjCT2wtOSkKRAEo4PvRBXBUWZLuFrN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/18UrATSJoF3rZuULq65D9d8nL52UPrFDEผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/12/2021, 11:10:48Siriluk Phuengsomya6117100022https://drive.google.com/file/d/1q-WbaGKRvE4mQVL93taXZok4mt4RqioY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ThY9rWFMoIXGdDixk0uq1AEK96aEn-wHผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/12/2021, 14:15:25Krit Na Khantor6323900005https://drive.google.com/file/d/1f19u98vBaBadiEZ07cPx-JnWkwkviVoq/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1qOxmUSJutYSGXzphuNwBsb2yc6O5UT9i
22/12/2021, 14:19:42Tiwa Ruysunthia6323900008https://drive.google.com/file/d/1FbpP1SWddqFAvZg7juSZ2jhSgbt6048a/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1aOvgZarJK2Xbn0bqGmCoa9aOCsnif1kFผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/12/2021, 15:44:59Krit Na Khantor6323900005https://drive.google.com/file/d/10S7DI_Czd_MC1YxjIOj5WettMdXYGWmA/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1fY7rwmeOcDhJ-Tu1UhiqZL0foBsRlP2fผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
22/12/2021, 15:50:09Jirawat Kaewasa6203920001https://drive.google.com/file/d/1a6-dMXsanXNaYuFY7YUgKCQclaDB58h3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dm_Csn2HV3Dlq4NU2E3Dg-TRzTqPPOftผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/12/2021, 9:18:511.Arada Duangpoch 2.Nawapat Teachasittiroj5704500070 5704500082https://drive.google.com/file/d/1xvBc1kSk_bQA-9nQ76lAqtovVuZxcBZ3/view?usp=drivesdkขอเป็นไฟล์ .pdf และกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่ - also fix the format of you paper
23/12/2021, 9:42:35Nawapat Teachasittiroj and Arada Duangpoch5704500082 and 5704500070https://drive.google.com/file/d/1iUfUyNpGQz7rEfVdErkC5L1wpii69ObH/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1G26aIlP0anb_4eGDQlnfqyGMgWxVktL_
23/12/2021, 14:26:00Kandit6104000007https://drive.google.com/file/d/1nFQs-jX8Rv21Rm-klCc_hOJ_KI1ZSAJU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1HsoKke5ZrmkDFtGBZ26rYBMoCT_Nd-5kผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/12/2021, 15:01:06Panida Chue-aimphan6104400039https://drive.google.com/file/d/1Q8wHgna6Ja72U2vUlCp80Cq4cOuMpjZY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ogtTPntojYUsrgSV4oaq2zw_o6mz9yQWผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
23/12/2021, 15:16:03Jutamard Dusadeekarnjana5904300309https://drive.google.com/file/d/1HyHn9nORHtqnOZ9nu-mWq_WUG4e8n1W1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iWocuMzWe6yK5xWYgfSB2BSNB3YJ8QE0
23/12/2021, 15:46:50levissara Sangjantvaji6104500032https://drive.google.com/file/d/1-9zBKCVntOC_5grbkml0aSHakGX4wXS6/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ITe1_UWpy0ZD3bfU_LDVUTvNEnYEDie5
23/12/2021, 18:15:42Aunthika Buppachart5901900001https://drive.google.com/file/d/1d_eq1e1wLo57cN5zGdekNn4llUOAvcJS/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Y3obB9Xs6ul0xD4gwZt8ijqgsOs8_sYLผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/12/2021, 11:25:35Levissara Sangjantvaji6104500032https://drive.google.com/file/d/1Gx0X9_cKhRBckvvkT2NGbGObHfFS_Unv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1LGqAQU4fobHPfL-1dQqyh9C0MZqLPzRpผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/12/2021, 11:50:29Jutamard Dusadeekarnjana5904300309https://drive.google.com/file/d/10CJsKFyd1Yz8Mc_s78Lc4bKl8HZEMMl7/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1DmaehidzWE4zEL6HFEU-DzISC2U9eSyVผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
24/12/2021, 21:00:03Suphachat 6104200004https://drive.google.com/file/d/1aIUT2nmJQ5E8HeWiWGr9eBVXVM4p6otN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1jDGwfAoghL__JB4cTS2S9oL7wZB6DuO8ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
25/12/2021, 13:35:20Arada Duangpoch and Nawapat Teachasittiroj5704500070 and 5704500082https://drive.google.com/file/d/1p5nqVpQgfaqTFdszP9GpRWxiVDkXbWFY/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/10-uJsbcMHcI26ly9D6XL0gjR-VopQzs3ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
26/12/2021, 2:57:46Miss Soysuda MANIVONG 6204200016https://drive.google.com/file/d/14uREMkH0oRJ54fJGDJekFIwDTRVsz5Ic/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1-Ef0zVDxSWZLftFszen0PlR4ekWA8Bow/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
26/12/2021, 12:41:21Nattaphum Lasio5905200010https://drive.google.com/file/d/1UlZ5gNvSZa9hNUcw1QyaHo_mmW-0tM7P/view?usp=drivesdkแก้ไขใส่ชื่อเรื่อง Project Title ก่อน แล้วส่งมาตรวจใหม่
27/12/2021, 2:39:25Atikan Suanprasert 5705700019https://drive.google.com/file/d/1Is_aA1ZSN_BWUK_lyd1Y_Lh9enO5rfSC/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1IVXsZlzrV9lgPS5TVAPxjsyYhHYYLWYVผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/12/2021, 14:34:29Khamchai Sakullertvithaya6004320009https://drive.google.com/file/d/1AyyVvHVel2uU4wO4K97gLwOqUYdeKBUU/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lA1vGAzSfasv0pHkFffm3-aIbR9XLQC5ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/12/2021, 14:49:58Nattaphum5905200010https://drive.google.com/file/d/1lVoxbrZtxcNcFfUw7qIs-I-OoM5NuOzK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1mPJj-YZYIif3Npk3UHy4ee6KiMxuHhI8ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
27/12/2021, 14:54:24Chinnakrit Sumrej5905200012https://drive.google.com/file/d/1njZJY7LI9kiprqu6i-xiJnzSBdUF_dzz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1meq0APB6n-8m8-78F_mL66mgGAi2Ivyd
28/12/2021, 12:11:12Chinnakrit Sumrej5905200012https://drive.google.com/file/d/1BauIAyAnZsijSL7PpoLMDuNdoY_zc85f/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/14ihsOMvT_6ddrQWS9rwHkaWJ8z2feqmDผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/12/2021, 14:07:54Sukrit Suphakankosol5905200013https://drive.google.com/file/d/1KhSLaDOiPnl_0bPXufiGkHbqY8HsFtam/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1iJAh8q4qm-lKu8wo4AhmfKCSgbzwzzQGผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
28/12/2021, 14:39:51Piyatida chana 6004300170https://drive.google.com/file/d/1K6aoLRzDYPWBAIBQPXkED_F_0z34MbSG/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1x7uGGE9iPTTrN9-ihddNQsrxpdEFBEdd
28/12/2021, 17:06:07Piyatida chana 6004300170https://drive.google.com/file/d/1i3svRUtdli0jbzFdwaTBfWOt_2PGWYPd/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UT73di_HeL5SBlP8otnjvB-qAZ81y1xvผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
30/12/2021, 16:12:56suwaphat pinkate6104200015https://drive.google.com/file/d/1x3Gp65XoO7lyI8growP5r9HqBr9aFd3n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1LGsjeI4tLsQmaRAGaw6pIkwC-zdWUjEz
31/12/2021, 13:54:23APIWIT MOKTHAISONG6104200008https://drive.google.com/file/d/1cCoxRPeSo6JULIGcGHyReW1Vc0a_7fKd/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Ni2acmS_uVgauu6zd7U2QnO76ZBxj2iEผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
1/1/2022, 22:42:59Pariwat Thongwuttisak Monthanat Thanapornvongsawan6004300026 6004300033https://drive.google.com/file/d/1wU3TU94gJUC7kQUILsz73Dr3N2MKnr3q/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/11VMrHdWrbXtwPz_-eDKwNCxri3KybUP0
3/1/2022, 14:28:19hatthaiphone Buapha 6104200006https://drive.google.com/file/d/1MZD3uxe8FZM9Oc7x4xqhDC0a20ifl6RX/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Y6_n9qwEpjjmgZ3kVHwxXZsVDIy3SElSผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
3/1/2022, 14:45:00Thanut Ninmanee6004200010https://drive.google.com/file/d/15JKR-FsRbWMG1ohgai0pVnV7UFMw6aVQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1wKGYzQno0LtdBe_oPfFFRk8ggVRKFAS8/view?usp=drivesdk
3/1/2022, 18:12:36suwaphat pinkate6104200015https://drive.google.com/file/d/10h4bMW3mcgZZ5dD6r_rnQMgv5_zuxbLg/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zQ01HY4L-Oeooi7gVLFXthk_JWivMoAmผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
3/1/2022, 23:11:43Nattamon6104500043https://drive.google.com/file/d/1gQU6IIt-Crsc-plOZ4xawn7e9kuQcKrN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1hK916GixUKc_Pfh7FBGxLfWoh3NGTrs9
3/1/2022, 23:30:13Piyatida chana 6004300170https://drive.google.com/file/d/1V5CR2BGYsFpzbQ4Z_huBFIY1cTR1HIZj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/161nrdjQCMqiMVF7wtBGzgX4V5tNXkVt5/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
4/1/2022, 15:52:22Thanut Ninmanee6004200010https://drive.google.com/file/d/1Uk1vMb5Zu11wymi85V97BjrJkXzqbytQ/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dWMYkdN02MSipIf8a5X4dNWCgiofu__5ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
4/1/2022, 17:30:47Chanidapa Sangnikornnoppakao6004320011https://drive.google.com/file/d/18zHPiXc4647kxkSusGWSL6zj-kyaAPCE/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1PbS5cLN3pEfnYnYMqA7SQx43be_jX9S0ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
4/1/2022, 21:29:23kornchanok anusil5904300094https://drive.google.com/file/d/1pwA3KHisfl1Ti-I8dKwybICafw90q8ju/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1AEgxpwASJGzNiYsw5vuXlmVvb0X4tHbs
5/1/2022, 0:26:10Tanyatorn Sephu6203200003https://drive.google.com/file/d/12BUpNj23MGE_WrjFD03s-qc0F_WS8N8c/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1F9tJNlmZAhlp9VOfh1avHPkoPjIUANUiผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
5/1/2022, 2:30:47Pariwat Thongwuttisak Monthanat Thanapornvongsawan6004300026 6004300033https://drive.google.com/file/d/1itz4hejciNq32u-_iLVMyW0qiyP5CETm/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1toDX0b_xRGOBLpPWXO54bGRa9ftwLSACผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
5/1/2022, 14:14:58Kandit Ratisaksoontorn6104000007https://drive.google.com/file/d/1zNJ5g25hqqJXGP-ZQTUjhPAGTS3EtaGP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BCrQhGa-ekO9Xb2q4TOmE-K4vMR-izXJผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
5/1/2022, 16:09:57JI YUFEI6217195041https://drive.google.com/file/d/1dbfFJjbcS113TRzEQGNnHXM8rgdLjBYh/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BuRq5AfzWfrTeEk9N3OLNyM5psSSzqqLผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
5/1/2022, 16:23:47Kornchanok anusil5904300094https://drive.google.com/file/d/1GqEU1fYA28Q08umyovNFJ_axA8Oaj0oP/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/151DOAElbIQTiEn-nRY5v1wktbC6HB-r8ผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/1/2022, 14:38:29Surapong Kochapong6017212005https://drive.google.com/file/d/1MuV3AuirTfcIipRNg7hh7ScttUJ1Um2y/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ezU-zD8q6yYxk4b6CTXpgkeGmN00Lyzmผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
6/1/2022, 16:10:17oraya sriponl5914300002https://drive.google.com/file/d/1ryjpbCn9YWIAub_bugt2dPQHD2cch0wv/view?usp=drivesdkขอเป็นไฟล์ .pdf และกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่ - also fix the format of you paper
6/1/2022, 18:02:47Piyatida chana 6004300170https://drive.google.com/file/d/12p4gjENIpSoCOu4EdKRGJFySctz1-iLf/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1F85O9_vLGM3zLCalE6SpclM5cMIL4uncผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
7/1/2022, 14:19:50Niphaporn6004300164https://drive.google.com/file/d/1A3AEq35QoOndDgIx_ZvtIe914zX1x7Yz/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tewWlhG_TqSa-R7TY9bqVqqVD-q7Va81
7/1/2022, 16:14:19Kanthima Dubey5904300358https://drive.google.com/file/d/1YIPjOK_TMVXtn0MZjnA5ePSx28NfKiLN/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1UuB6B1H8tdVxSNrwNWquUalDLdMKLsDF
7/1/2022, 17:38:04Tanakorn6203200002https://drive.google.com/file/d/1Teqgmc0-c4DQS-12sB0Y2ouNSA9SxnH1/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1APogiHcFYwE7lgk1lZUApvP38JOT9JSSผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
8/1/2022, 0:49:22oraya sriponl5914300002https://drive.google.com/file/d/1ZX3586GgXenAcOcmc5-E5e3d5WKMowgo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1I-oRkCNjGRP9s_d5DRcwHpeIMYwqoUgx
8/1/2022, 12:09:03Kanthima Dubey5904300358https://drive.google.com/file/d/1Cjjngs-6SPzMzctoUpc5Wowkfl2HNh0a/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1ach1UQeEAVclKASMbC7iw3Cotgsbyy3Oผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
8/1/2022, 12:31:20Piyatida chana 6004300170 (The advisor wants to choose a title. Please sign your name on both pages.)https://drive.google.com/file/d/1aInZECRKgVz4cyitltWwCSKm6o8mO3l9/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1n23JBD_g4rUNF4HRq1Q5kwzfVglwSyegผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
8/1/2022, 12:36:43suphachat saising6104200004https://drive.google.com/file/d/1bO83DJAY-T5dsSKjpB6jB3IUVOFmcNTB/view?usp=drivesdkขอเป็นไฟล์ .pdf และกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่ - also fix the format of you paper
8/1/2022, 13:59:27suphachat saising6104200004https://drive.google.com/file/d/1nc8inERUHZasfAru80635UF3RwGLrCE8/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BWtjYE6lDHhfBwqDbUg3KDChHzMCnZzPผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
8/1/2022, 17:01:20Tanapat Suchonjit6014300011https://drive.google.com/file/d/1hmpyB_B4xX1cgdREUmRR-m9-KTnAlgNo/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1exdU_PypeyUF2UPvuEl6HokN2YNA-5Ofผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
8/1/2022, 20:57:41Patsakorn Seeda6104200018https://drive.google.com/file/d/1BmfaYapentV4fSZlkjb38y6ldXN4l0bW/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1TBXmrRFThuyHwb1JcLKUNLQhVTO2DWiu/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
8/1/2022, 21:50:26Jarawee Jansawang6104300139https://drive.google.com/file/d/1AahJ-KFN3A8MxNc9FB5Y1KLgSmc9Rl7Y/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1tZAKgJCmBho0qPlgzL_C6EoDGd2gNMrbผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/1/2022, 15:35:21Jirasombat sombatjan6004400146https://drive.google.com/file/d/1sgqSOelI1XF-FO4Bcfs3_Uxg4x1JfPI3/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1_UJSBw_YJrkiXU4KnORHJlx_AFHjeNsnผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/1/2022, 18:25:43Nattaporn Thipwat ,Ornprapha Saenmuangchin ,Apinya Somkong610,430,013,561,043,000,000,000,000,000https://drive.google.com/file/d/1mMHuSxT0AhcE0UyseVMHmmGRMOwomQ3O/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1BP2E1MuccosO4jOvxY9sD4PUyFxZAAaiผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
9/1/2022, 21:56:46Niphaporn6004300164https://drive.google.com/file/d/12aZRY4V0DMPut_ofWlhYEHYeIJ-wy3Ch/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1Bg1Gswi9xnKs6aJsE2gUrFXt_lvU7lM2
10/1/2022, 13:25:11Niphaporn Duangkaew6004300164https://drive.google.com/file/d/1xlfD-_Qxwo39CyyUJFMD4UVtNISGZluv/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1FgHsFIX61CdZcgt_pZAQY2tidwwgx8vtผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
11/1/2022, 16:52:27Suparak Pathad6005500012https://drive.google.com/file/d/1iljFs6rxaXw4KiZ__W5960AUauUEVadl/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1zVA-9Zt5P_dhWqGrAWpQ03liSxjNMgS-/view?usp=drivesdkผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
12/1/2022, 19:27:35Nattaporn Thipwat , Ornprapha Saenmuangchin ,Apinya Somkong610,430,013,561,043,000,000,000,000,000https://drive.google.com/file/d/16bKR0FKkbZ_nJJPdnQXC6s6BVberWo4g/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/18HbSGbrLunvtKYpHZfi1-Vk8dFYjXxvzผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/1/2022, 1:20:25Phichit Yingrengroeng6004200009https://drive.google.com/file/d/1foJBTx_WE944kMyvCdKlyrWdYnFLJDPK/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1uNLmf_brtFfqAYY92oNc-PMgSNdYUtXjผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/1/2022, 11:02:07innaphat Phiboonwithidthamrong 59190020015919002001https://drive.google.com/file/d/1AC5r3Ft8rntvTkqhajRPEG0Y2nP6WA4n/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1KnDleSIRKOfwsFQss8QPRTnpr9nbfAWa
13/1/2022, 11:24:58Jinnaphat Phiboonwithidthamrong5919002001https://drive.google.com/file/d/1Wib3txcwYPUT7eF6ot_GxAoMID-cIu1O/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/180eHq9egGDMnrMBm-V08bi2MzaIANXMyผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
13/1/2022, 12:49:07Pongthiti Pongsilamanee6317900004https://drive.google.com/file/d/1IBv1xL8aji8M3R06x9tgMkdxoeXNPxkj/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1JDbphjiLhgt1bz_BRW-eHjXHX6iJc-lRผ่านแล้ว พรินต์สีใช้ได้เลย ไม่ต้องมารับผลที่ห้องสมุดมารวย
15/1/2022, 11:55:47Jaruwit Punudom6004300178https://docs.google.com/document/d/1uzf9Z3xvhbuHxI6foLeR9BMmBUlCgH6d/edit?usp=drivesdk&ouid=101117231368159887024&rtpof=true&sd=trueขอเป็นไฟล์ .pdf และกรุณาแก้ไขชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ส่งภาษาอังกฤษ และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา แล้วส่งกลับมาใหม่ - also fix the format of you paper
17/1/2022, 17:09:13Acting Sub Lt. Thanaphat Sanamang 6103200006https://drive.google.com/file/d/1BhffYap3M7BqW28Ol4API6c7uPwzFymJ/view?usp=drivesdk
17/1/2022, 20:01:00Danusorn Mala6005100011https://drive.google.com/file/d/1bqqh4hnBaL9tkpedpHw22cJpjIP_z42Y/view?usp=drivesdk

สำหรับท่านที่ยังคง “ไม่ผ่าน” พบสาเหตุส่วนใหญ่ คือ ตั้งชื่อไฟล์ผิด(ปกติต้องใช้ชื่อนามสกุลภาษอังกฤษและรหัสไอดีนักศึกษา)  รูปแบบฟอร์มหน้า Abstract ไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขส่งมาใหม่อีกรอบ จนกว่าจะได้รับการตรวจ สำหรับท่านที่ “ตรวจผ่านแล้ว”  จะมีลายเซ็นดิจิทัลของอาจารย์ไมเคิล ท่านสามารถพรินต์สีไปเข้าเล่ม และดาวน์โหลดไฟล์นำส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

ตรวจ Abstract Online QR code

กลุ่ม LINE (แบบ Open Chat)

ท่านสามารถ เข้าร่วม “กลุ่ม Abstract แจ้งข่าว” โปรดแตะลิงก์ หรือแสกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท บริการ สอบถาม ตามเรื่องกับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุด MBA-มารวย@ม.สยาม ช่วยแก้ปัญหาได้ ยินดีให้บริการ

ไลน์กลุ่มแบบโอเพนแชทนี้ ท่านจะสามารถใช้ชื่ออื่นได้ / เปลี่ยนรูปแทนตัวได้ โดยไม่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์หลัก

ตรวจ Abstract online ไมเคิล

โทรศัพท์ ติดต่อสอบถามห้องสมุดมารวย MBA ม.สยาม (คลิกโทร) 02 8678088 แล้วกดปุ่มเบอร์ภายใน  คือ 5334 คุยกับบรรณารักษ์ (พี่อ้อ, พี่ตุ๊ก)

ระบบตรวจ Abstract ออนไลน์ นี้ พัฒนาโดยบรรณารักษ์ห้องสมุดมารวย ร่วมกับ อ.ไมเคิล สเลเตอร์ เพื่อช่วยนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ช่วยอำนวยความสะดวก นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง  ไม่ต้องจองคิว หรือรอตรวจ พร้อมกับเก็บข้อมูลในตาราง online สามารถสืบค้นย้อนหลัง และยืนยันการตรวจผ่านเรียบร้อยแล้วได้ด้วย