การก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสยาม: นโยบายและแนวปฏิบัติ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสยาม: นโยบายและแนวปฏิบัติ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยสยาม: นโยบายและแนวปฏิบัติ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Pathway towards Sustainable University: Policy and Practice of Siam University

ชื่อผู้วิจัย

ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง

ชื่อผู้วิจัย อาจารย์สุวิจักขณ์ บุญมี
ชื่อผู้วิจัย อาจารย์นารี รมย์นุกูล
ชื่อผู้วิจัย อาจารย์ประพันธ์ จันทร์เสมา
สาขา สังคมวิทยา
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 35