การจัดทำเอกสารส่งออก กรณีศึกษาบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดทำเอกสารส่งออก กรณีศึกษาบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดทำเอกสารส่งออก กรณีศึกษาบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Export documentation case study of Kuang Paisan Food Products Co., Ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรุนุช อินทวงศ์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุรีรัตน์ เคารพ

ชื่อผู้วิจัย นายธนภูมิ กุลตันติวานิช
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 44