การจัดรายการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา : บริษัท เฟิร์สท เวิล์ด ทัวร์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดรายการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา : บริษัท เฟิร์สท เวิล์ด ทัวร์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การจัดรายการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา : บริษัท เฟิร์สท เวิล์ด ทัวร์ จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Tour Itinerary of Japan for Thai Tourists Case Study of First World Tours Company Limited

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวศรินญา  มาลัยวงค์

ชื่อผู้วิจัย นางสาววารุณี  เลาหบุตร
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวณัฐพัชร์  ทองมา

สาขา สาขาปรัชญาศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 132