การตรวจสอบและติดตั้งมอเตอร์ ณ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ภายในโครงการ การปรับปรุงอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับ บริษัท ไทยวูรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การตรวจสอบและติดตั้งมอเตอร์ ณ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ภายในโครงการ การปรับปรุงอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับ บริษัท ไทยวูรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การตรวจสอบและติดตั้งมอเตอร์ ณ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ภายในโครงการ การปรับปรุงอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับ บริษัท ไทยวูรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

THE INSPECTION AND INSTALLATION OF THE MOTOR AT BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC CO., LTD. UNDER THE ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT PROJECT BY THAI WOO REE ENGINEERING CO., LTD.

ชื่อผู้วิจัย

นายอควรรค เนตรสุริวงศ์,นายสงกรานต์ นพรัตน์

สาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1-3 06_ch1.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 30