การติดตั้งระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับป้องกันกระแสเกิน ที่บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) สุขุมวิท

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การติดตั้งระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับป้องกันกระแสเกิน ที่บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) สุขุมวิท
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การติดตั้งระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับป้องกันกระแสเกิน ที่บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) สุขุมวิท
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

THE INSTALLATION OF POWER SYSTEM GROUNDING FOR OVER CURRENT PROTECTION AT BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED SUKHUMVIT

ชื่อผู้วิจัย

นายวัชระ จันทรัตนะ,นายจตุรงค์ พรหมมา

สาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1-2 06_ch1.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37