การติดตั้งระบบ Cent OS เพื่อจัดเก็บประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน บริษัท ไทยฮา จำกัด(มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การติดตั้งระบบ Cent OS เพื่อจัดเก็บประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน บริษัท ไทยฮา จำกัด(มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การติดตั้งระบบ Cent OS เพื่อจัดเก็บประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน บริษัท ไทยฮา จำกัด(มหาชน)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Cent OS installation for internet activity of THAI HA Company

ชื่อผู้วิจัย

นายเอกชัย กูลกิจพัฒนา,นางสาวภูษณิศา เงินเรียน

สาขา สาขาเทคโนโลสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

03_abseng.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 9_ref.pdf
10 ภาคผนวก 10_app.pdf
11 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 11_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 24