การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานชีวมวลด้วยเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานชีวมวลด้วยเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานชีวมวลด้วยเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON A BIOMASS POWERED – STIRLING USING CHARCOAL BRIQUETTES

ชื่อผู้วิจัย

บรรเทิง ศิลป์สกุลสุข,จุฆามาศ จำเนียร สวัสดิ์, สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 115