การปฏิบัติการการบริการและการขาย บริษัท แสงงามกรุ๊ป จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การปฏิบัติการการบริการและการขาย บริษัท แสงงามกรุ๊ป จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การปฏิบัติการการบริการและการขาย บริษัท แสงงามกรุ๊ป (2535) จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The practice of sales staff Seang Ngarm Group (2535) co.,ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มนทิรา  อารีพรสมสุข
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวกรวรรณ  วงษ์สุข 

สาขา เศรษฐศาตร์บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 81