การประมาณราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงการ แกลอรี่ โฮเทล สุขุมวิท 12

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การประมาณราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงการ แกลอรี่ โฮเทล สุขุมวิท 12
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การประมาณราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงการ แกลอรี่ โฮเทล สุขุมวิท 12
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

ESTIMATION OF ELECTRICAL SYSTEM INSTALLATION FOR GALLERY HOTEL SUKHUMVIT 12 PROJECT

ชื่อผู้วิจัย

นายวิชัย พงศ์เรืองสกุล,นายเกรียงไกร บุญสมภพ,นายอนุชา ผาสุข

สาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28