การประยุกต์ใช้ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทดสอบเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การประยุกต์ใช้ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทดสอบเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การประยุกต์ใช้ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทดสอบเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Application of the Electromagnetic Gun for Projectile Motion Testing

ชื่อผู้วิจัย

คณิต ทองพิสิฐสมบัติ และ พุทธธิดา ชัยสวัสดิ์

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 119