การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท อาร์ ที เจ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท อาร์ ที เจ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภษาไทย การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท อาร์ ที เจ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Production of Print Media in Order to Publicize of the RTJ Advertising Co.,Ltd 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวตรีรัตน์ รอดทอง

สาขา นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 107