การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน ตรวจสุขภาพประจาปีสองห้าห้าเก้า โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน ตรวจสุขภาพประจาปีสองห้าห้าเก้า โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน ตรวจสุขภาพประจาปี 2559 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Publication Media Production for Public Relations Invite institutions, community development of Vichaivej International Hospital Nongkhaem for the year 2016

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุภาพร  ศรีสัตตรัตน์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาววันศิริ สราญรมย์

สาขา นิเทศศาสตร์การประชาสัมพพันธ์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 20