การวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหวในองค์อาคารด้วยวิซ่วลเบสิค สำหรับแอปพลิเคชั่น

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหวในองค์อาคารด้วยวิซ่วลเบสิค สำหรับแอปพลิเคชั่น
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหวในองค์อาคารด้วยวิซ่วลเบสิค สำหรับแอปพลิเคชั่น
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

An Analysis of Wind and Earthquake Load Distribution in Building by Visual Basic for Application

ชื่อผู้วิจัย

นายฑัฐฎณัย  เลิศมีนัย

สาขา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

01_cov1.pdf

2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

02_abs.pdf

02_abseng.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1 05_ch1.pdf
6 บทที่ 2 06_ch2.pdf
7 บทที่ 3 07_ch3.pdf
8 บทที่ 4 08_ch4.pdf
9 บทที่ื 5 09_ch5.pdf
10 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 10_ref.pdf
11 ภาคผนวก 11_app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 12_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 45