การศึกษาการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำมาสเตอร์ และการใช้งานของมาสเตอร์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำมาสเตอร์ และการใช้งานของมาสเตอร์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำมาสเตอร์ และการใช้งานของมาสเตอร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Study on the reduction of mistakes from the master preparation and use of the master

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวศุภาวรรณ  นุชมี

สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 Poster (สรุปรายละเอียดโครงงาน ขนาด A1) 14_pos
15 Disc Cover (ปก CD หรือ DVD) 15_dco
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 63