การศึกษาชนิดและปริมาณของสารไบโอพอลิเมอร์ในการเตรียมเอนแคปซูเลชันต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาชนิดและปริมาณของสารไบโอพอลิเมอร์ในการเตรียมเอนแคปซูเลชันต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาชนิดและปริมาณของสารไบโอพอลิเมอร์ในการเตรียมเอนแคปซูเลชันต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Study on Types and Contents of Biopolymers for Encapsulation and Diffusivity Coefficient of Mangosteen Pericarp Extract

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ และดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย

สาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 146