การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียงและการได้ยินของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบปกติ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียงและการได้ยินของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบปกติ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียงและการได้ยินของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบปกติ

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The study of learning achievement in physics on sound and hearing of the first year nursing students, Siam University by audio-visual material of instruction method and regular classroom method.

ชื่อผู้วิจัย

อาจารย์เอื้ออารี กัลวทานนท์

ชื่อผู้วิจัย อาจารย์สรัญญา ชมฉัยยา
   
สาขา สาขาการศึกษา
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก  01_cov.pdf
2 สาบัญ

02_tbc.pdf

3 กรรมการ

03_ack.pdf

4

บทคัดย่อ 04_abs.pdf

5

full paper 05_full.pdf
   
   
   
   
   
   
   
   
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 129