การศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยถลอกของกระป๋องพิมพ์สีในสายการผลิตปลาซาร์ดีน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยถลอกของกระป๋องพิมพ์สีในสายการผลิตปลาซาร์ดีน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยถลอกของกระป๋องพิมพ์สีในสายการผลิตปลาซาร์ดีน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Study on the causes of the scratch on fish cans with color printing during process of sardine production

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวพัชรพร  พิพัฒนสัตยาวงศ์

สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 Poster (สรุปรายละเอียดโครงงาน ขนาด A1) 14_pos
15 Disc Cover (ปก CD หรือ DVD) 15_dco
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37