การสร้างสัญญาณลายน้ำดิจิตอลแบบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย DCT และการเปรียบเทียบตำแหน่ง

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การสร้างสัญญาณลายน้ำดิจิตอลแบบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย DCT และการเปรียบเทียบตำแหน่ง
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การสร้างสัญญาณลายน้ำดิจิตอลแบบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย DCT และการเปรียบเทียบตำแหน่ง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Direct Cosine Transforms (DCT) average and comparison digital watermarking method

ชื่อผู้วิจัย

ปิติกันต์ รักราชการ,กฤษณ์ อ่างแก้ว,ทนงศักดิ์ ศิริทิณพงษ์

สาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา xxxx
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46