การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การร่างและเขียนแบบภาพประกอบอุปกรณ์เครื่องกล สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับปริญญาตรี

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การร่างและเขียนแบบภาพประกอบอุปกรณ์เครื่องกล สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับปริญญาตรี
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การร่างและเขียนแบบภาพประกอบอุปกรณ์เครื่องกล  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับปริญญาตรี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Construction of Instructional Package on Assembly Drawing and Sketching for Bachelor of Mechanical Engineering

ชื่อผู้วิจัย

นายพิทักษ์พงษ์ บุญประสม,นายสมบัติ เรืองแรงสกุล

สาขา xxxx
ปีการศึกษา xxxx
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

02_abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1 05_ch1.pdf
6 บทที่ 2 06_ch2.pdf
7 บทที่ 3 07_ch3.pdf
8 บทที่ 4 08_ch4.pdf
9 บทที่ 5 09_ch5.pdf
10 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 10_ref.pdf
11 ภาคผนวก 11_app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 12_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 40