การสำรวจปัญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย และการสอนการออกเสียงในทัศนะของผู้สอนชาวญี่ปุ่น

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การสำรวจปัญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย และการสอนการออกเสียงในทัศนะของผู้สอนชาวญี่ปุ่น
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การสำรวจปัญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย และการสอนการออกเสียงในทัศนะของผู้สอนชาวญี่ปุ่น
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

A Survey of Thai Learner’s Problems with Japanese Pronunciation and Native Teachers’ Perspectives about Pronunciation Teaching

ชื่อผู้วิจัย

มาซาฮิโตะ ชิบะ,จุน ซาโต,ชินยา โอตา

สาขา ปรัชญา
ปีการศึกษา 2552
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

02_abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1 05_ch1.pdf
6 บทที่ 2 06_ch2.pdf
7 บทที่ 3 07_ch3.pdf
8 บทที่ 4 08_ch4.pdf
9 บทที่ 5 09_ch5.pdf
10 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 10_ref.pdf
11 ภาคผนวก 11_app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 12_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 265