การสื่อสารเชิงการเขียนในที่ทำงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การสื่อสารเชิงการเขียนในที่ทำงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การสื่อสารเชิงการเขียนในที่ทำงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Written communication in the workplace with CP All Public Company Limited

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวเชิญอาภา   คำรณฤทธิศร

สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

3.1 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 22