การส่งออกผักและผลไม้ กรณีศึกษาบริษัท ภัสพงศ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การส่งออกผักและผลไม้ กรณีศึกษาบริษัท ภัสพงศ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การส่งออกผักและผลไม้ กรณีศึกษาบริษัท ภัสพงศ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The eaport of vagetables and fruit Case study of Passapong International Co., Ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรนุช อินทวงศ์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุณิสา ทิพย์เกิด

สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 256