การออกแบบแท่นอัดไฮโดรลิคสาหรับดัดเพลา กรณีศึกษาบริษัท จ.เจ.กรายดิ้ง จากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบแท่นอัดไฮโดรลิคสาหรับดัดเพลา กรณีศึกษาบริษัท จ.เจ.กรายดิ้ง จากัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การออกแบบแท่นอัดไฮโดรลิคสาหรับดัดเพลา กรณีศึกษาบริษัท จ.เจ.กรายดิ้ง จากัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design Hydraulic Presses for bending the shaft
Case Study of J.J. Grinding Company Limited

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ชูตระกูล ศิริไพบูลย์
ชื่อผู้วิจัย

นายวาทะศิลป์ รินทระ

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 105