การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์สามเฟส ด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์สามเฟส ด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์สามเฟส ด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

DESIGN AND CONSTRUCTION OF AN EXPERIMENT SET FOR THE CONTROL OF THREE PHASE INDUCTION MOTOR USING MAGNETIC CONTACTOR

ชื่อผู้วิจัย

นางสาว อรฉัตร์ บุญสม,นาย รัตพล เย็นสำราญ

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 71