การออกแบบและสร้างเครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองสูงสุดควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีการจัดการข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ส่วนที่ 2

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและสร้างเครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองสูงสุดควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีการจัดการข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ส่วนที่ 2
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและสร้างเครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองสูงสุดควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีการจัดการข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ส่วนที่ 2
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

DESIGN AND CONSTRUCTION OF PEAK POWER CONSUMPTION RECORDER CONTROLLED BY MICROCONTROLLER THAT DATA MANAGEMENT BY COMPUTER PART II

ชื่อผู้วิจัย

นาย สุพจน์ จันทร์วิเมลือง

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 13