การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ส านักงานการประปานครหลวงประจ าปี สองห้าห้าเก้า

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ส านักงานการประปานครหลวงประจ าปี สองห้าห้าเก้า
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ส านักงานการประปานครหลวงประจำปี 2016
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Writing for Public Relations Office of Metropolitan Waterworks Authority for the year 2016

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุภาพร  ศรีสัตตรัตน์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวอรัญญา ฉันทกรสกล

สาขา นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 19