การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั้่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบลงมือปฏิบัิติของนักศึกษา คณะวิทศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั้่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบลงมือปฏิบัิติของนักศึกษา คณะวิทศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การเปรียบเาียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั้่วไปที่เรียนโดยการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบลงมือปฏิบัิติของนักศึกษา คณะวิทศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

A comparison the studying achievement between lecture and lerning practice methods in a general chemistry course of the students, engineering faculty, Siam University.

ชื่อผู้วิจัย

วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์

พรชัย เปรมไกรสร

สาขา คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 47