ขั้นตอนการดำเนินงานและการลดต้นทุนของฝ่ายจัดซื้อ จัดหา บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการดำเนินงานและการลดต้นทุนของฝ่ายจัดซื้อ จัดหา บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ขั้นตอนการดำเนินงานและการลดต้นทุนของฝ่ายจัดซื้อ จัดหา บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Process of Implemant and Cost Reduction of Purchasing Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวทิพย์กมล พันสนิท

ชื่อผู้วิจัย นายอาทิตย์ ประจิตร
สาขา เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 121