ความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Satisfaction of Siam University Pharmacy Students to Integrative Learning

ชื่อผู้วิจัย

เฉลิมศรี ภุมมางกูร,จรวยพร ศรีศศลักษณ์,อัญชลี จันทาโภ

สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ปีการศึกษา 2553
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

02_abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1-5 05_ch.pdf
6 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
7 ภาคผนวก 07_app.pdf
8 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 08_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 42