ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสวัสดิการของบริษัท แอลพีลายคำ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสวัสดิการของบริษัท แอลพีลายคำ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสวัสดิการของบริษัท แอลพีลายคำ จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Employees Satisfaction Survey for Welfare of LP Line Kum Company limited

ชื่อผู้วิจัย

นายธาดา  แย้มรุ่ง

ชื่อผู้วิจัย นายรุ่งเรือง  ศิลาจิ๋ว
ชื่อผู้วิจัย นายวีนัส  กระมูลศรี
สาขา สาขาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 34