ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนย์สุขสวัสดิ์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนย์สุขสวัสดิ์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนย์สุขสวัสดิ์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Client Satisfaction towards Service Quality of the Viriyah Insurance Public Co., Ltd. Suksawat Claim Service Center

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวจิราพร  ไชยเผือก

ชื่อผู้วิจัย นางสาวขวัญฤดี  ขจรวงศ์
สาขา สาขาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 56