ชุดสาธิตการขนส่งระบบรางด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้นแบบหนึ่งข้าง

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ชุดสาธิตการขนส่งระบบรางด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้นแบบหนึ่งข้าง
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ชุดสาธิตการขนส่งระบบรางด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้นแบบหนึ่งข้าง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

DEMONSTRATION SET FOR THE RAIL FREIGHT TRANSPORTATION SYSTEM USING SINGLE SIDE
LINEAR INDUCTION MOTOR

ชื่อผู้วิจัย

นาย ณัฐพล โสภา,นาย พงศ์ธร สาราษฎร์,นาย สกล สีระสังวร

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37