ประสิทธิผลบางส่วนของการฝึกสติรูปแบบวิปัสสนาในผู้ป่วยเสพติดแอลกอฮอล์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ประสิทธิผลบางส่วนของการฝึกสติรูปแบบวิปัสสนาในผู้ป่วยเสพติดแอลกอฮอล์
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ประสิทธิผลบางส่วนของการฝึกสติรูปแบบวิปัสสนาในผู้ป่วยเสพติดแอลกอฮอล์

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้วิจัย

เรือเอกหญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล

สาขา สาขาพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2561

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทคัดย่อภาษาไทย

01_cov.pdf

2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 30