ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษาพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษาพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษาพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Factors Relating to Satisfaction and Buying Behavior of Consumers towards Modern Trade:Case Study of Bangkok, Chiangmai, Nakornrachasima Phuket

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ ,ดร.วีรวงศ์ พิพิธสุขสันต์ ,อ.ประกายรัตน์ สุวรรณ ,อ.จิรวุฒิ หลอมประโคน

สาขา xxxx
ปีการศึกษา xxxx
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 18