ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนใหญ่

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนใหญ่
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนใหญ่
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The factors affecting customers decisions to receive the service from the credit deparment of Government Savings Bank, Wongwian Yai Branch

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวชชนิกานต์  สวัสดิ์กว้าน

ชื่อผู้วิจัย นายกิตติศักดิ์  คุรุกิจวาณิชย์
สาขา สาขาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36