ปัญญาประดิษฐ์กับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัญญาประดิษฐ์กับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัญญาประดิษฐ์กับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Artificial Intelligence and Computer Science Curriculum

ชื่อผู้วิจัย

ปริวรรต องค์ศุลี

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2559

ปัญญาประดิษฐ์กับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01_cov.pdf
2 สารบัญ 02_tbc.pdf
3 บทความวิชาการ 03_article.pdf
4 บรรณานุกรม 04_ref.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 334