ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินลุ่มน้ำยมตอนบน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินลุ่มน้ำยมตอนบน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินลุ่มน้ำยมตอนบน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Impact of Land Use and Climate Change on Soil Erosion in the Upper Part of Yom River Basin

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน, ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย, ดร.สมพินิจ เหมืองทอง

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 89