ผลกระทบของการติดตั้งมู่ลี่เข้ากับหน้าต่างกระจกที่มีต่อค่าอุณหภูมิแผ่รังสีเฉลี่ย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ผลกระทบของการติดตั้งมู่ลี่เข้ากับหน้าต่างกระจกที่มีต่อค่าอุณหภูมิแผ่รังสีเฉลี่ย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ผลกระทบของการติดตั้งมู่ลี่เข้ากับหน้าต่างกระจกที่มีต่อค่าอุณหภูมิแผ่รังสีเฉลี่ย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Effect of installing a venetian blind to the glass window on the mean radiant temperature

ชื่อผู้วิจัย

นพรัตน์ คำพร,สมศักดิ์ ไชยะภินันท์

สาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 151