ผลของชนิดและปริมาณไบโอพอลิเมอร์ต่อลักษณะเกาะติดของเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์มะขามแก้ว

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ผลของชนิดและปริมาณไบโอพอลิเมอร์ต่อลักษณะเกาะติดของเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์มะขามแก้ว
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ผลของชนิดและปริมาณไบโอพอลิเมอร์ต่อลักษณะเกาะติดของเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์มะขามแก้ว
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Influence of Biopolymer Types and Contents on Stickiness Behavior of Tamarind Paste

ชื่อผู้วิจัย

ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย และผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ

สาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 157