ผลของโอโซนต่อคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ผลของโอโซนต่อคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ผลของโอโซนต่อคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Effect of Ozone on the Postharvest Quality of Mango CV. Kiew Savoey

ชื่อผู้วิจัย

สมภพ อยู่เอ

สาขา คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ Eng 02_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 41