ระบบการจัดการสื่อหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบการจัดการสื่อหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบการจัดการสื่อหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Electronic Book Management System

ชื่อผู้วิจัย

นางสาววรารักษ์ ทองคาทวีผล,นายจตุรงค์ สันติชาติ,นางสาวธนาภรณ์ แป้นเกิด

สาขา สาขาเทคโนโลสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

03_abseng.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 9_ref.pdf
10 ภาคผนวก 10_app.pdf
11 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 11_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 26