ระบบจัดการการนัดหมายบริษัทเวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบจัดการการนัดหมายบริษัทเวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบจัดการการนัดหมายบริษัทเวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Calendar Management Systemof World It Engineering Co.,Ltd

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวปิยะภัทร รอดแก้ว, นางสาวภัทราภรณ์ ไฟแก้ว

สาขา สาขาเทคโนโลสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

03_abseng.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 09_ref.pdf
10 ภาคผนวก 10_app.pdf
11 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 11_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 30