ระบบเช่าห้องประชุมสัมมนา บริษัท เดอะ คอนเน็คชั่น เอดูคูซีน จากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบเช่าห้องประชุมสัมมนา บริษัท เดอะ คอนเน็คชั่น เอดูคูซีน จากัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบเช่าห้องประชุมสัมมนา บริษัท เดอะ คอนเน็คชั่น เอดูคูซีน จากัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Conference Room Rental System The Connecion Educuisine.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวปิยะภัทร รอดแก้ว 5304800060
นางสาวนภาภรณ์ มัจฉา 5304800066

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นต์คณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
12 ภาคผนวก 07_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 08_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 31