Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

วุ้นน้ำข้าวโพดธัญพืชสำหรับผู้โดยสารโรคเบาหวาน

ชื่องานวิจัยภาษาไทย วุ้นน้ำข้าวโพดธัญพืชสำหรับผู้โดยสารโรคเบาหวาน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Sweet Corn Jelly Alternative Dessert For Diabetic Passenges

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวเบญจมาศ สรโยธิน

ชื่อผู้วิจัย นางสาวพิมพ์รภัส สังสีเหลือบ
สาขา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 Poster (สรุปรายละเอียดโครงงาน ขนาด A1) 14_pos
15 Disc Cover (ปก CD หรือ DVD) 15_dco