ศึกษาเส้นทางจักรยานรอบเกาะเกร็ด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ศึกษาเส้นทางจักรยานรอบเกาะเกร็ด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ศึกษาเส้นทางจักรยานรอบเกาะเกร็ด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Study bike path around the Koh Kret

ชื่อผู้วิจัย

นายชนะ  คุณาจรัสเดช

ชื่อผู้วิจัย นางสาวธีญชนก  ธรรมดีเลิศ
ชื่อผู้วิจัย นางสาวศุภัชชา  สว่างวงศ์
ชื่อผู้วิจัย นางสาวพุธิตา  มาตคม
สาขา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 Poster (สรุปรายละเอียดโครงงาน ขนาด A1) 14_pos
15 Disc Cover (ปก CD หรือ DVD) 15_dco
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 45