เครื่องมือช่วยประกอบชุดราวกริปเปอร์พากระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เครื่องมือช่วยประกอบชุดราวกริปเปอร์พากระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

เครื่องมือช่วยประกอบชุดราวกริปเปอร์พากระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Delivery Gripper Balancing Equipment for Sheet-fed Offset Press

ชื่อผู้วิจัย

พิทักษ์พงษ์  บุญประสม

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทคัดย่อ Thai 01_abs.pdf
2 บทคัดย่อ English 02_abs.pdf
3 บทความวิชาการ 03_article
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 18