เครื่องหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำที่ใช้วงจรอินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์พีดับบลิวเอ็ม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เครื่องหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำที่ใช้วงจรอินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์พีดับบลิวเอ็ม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย เครื่องหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำที่ใช้วงจรอินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์พีดับบลิวเอ็ม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

INDUCTION MELTING USING PWM FULL BRIDGE INVERTER

ชื่อผู้วิจัย

นาย วิษณุ บรรจงพินิจ,นาย นพพร ชื่นสำอางค์,นาย เสริมศักดิ์ แก้วคงคา,นาย ภัควัฒน์ เอี่ยมอำพร

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2554
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1-5 06_ch1.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 55