โปรแกรมบัญชี My Account กรณีศึกษา บริษัทสานักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โปรแกรมบัญชี My Account กรณีศึกษา บริษัทสานักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

โปรแกรมบัญชี My Account กรณีศึกษา บริษัทสานักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์

ชื่อผู้วิจัย

นาย อรรถพล พงศ์ธาดาพร รหัสนักศึกษา 5604300422
นาย จักรกฤษณ์ เจษฎาการุณ รหัสนักศึกษา 5604300426

สาขา การบัญชี
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 172